Politiskt program för mandatperioden 2022-2026

UTVECKLING OCH TILLVÄXT I HELA TIERPS KOMMUN


Antaget vid kretsstämman 2022-02-28

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi håller varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid högt. Vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.

Vi har ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst de vill bo.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vår politik bygger på långsiktig hållbarhet och kommunen har en viktig roll att spela utifrån det medborgarnära perspektivet.

FNs Agenda 2030 med de 17 globala målen är en tydlig utgångspunkt i vad som behöver prioriteras för att visionen för Tierps kommun ska förverkligas.

Den politik som tidigare fastlagts på Centerpartiets riksstämmor samt kommande stämmor påverkar Centerpartiets lokala politik i de specifika frågorna som ligger inom den kommunala politikens ansvarsområde. Handlingsprogrammet är Centerpartiets lokala utgångspunkt för kommande mandatperiod och grund i det arbete som följer efter valet att mejsla fram en gemensam politik i de frågor som överenskommits drivas gemensamt med framtida samarbetspartners.

Programmets sju delar lyfter fram och fokuserar på Centerpartiets förslag för att utveckla kommunen mot ett långsiktigt hållbart samhälle där tillväxt sker i hela Tierps kommun.

1. KOMMUN OCH INFLYTANDE

Vår fina kommun har många möjligheter. De största möjligheterna är kopplade till vårt geografiska läge och det ger tillväxt. Kommunens rika natur och kulturarv ger unika utvecklings- och tillväxtmöjligheter vilka också är tätt sammankopplade med den stolthet kommunmedborgarna bär.

De stora globala utmaningarna som berör Tierps kommun är naturkriser, klimatförändringar, epidemier och ett spändare säkerhetsläge. Kommunen behöver därför långsiktigt rusta för att kriser kan uppstå. I lagen fastslås den kommunala ansvarsprincipen som innebär i korthet att kommunens ansvar i kris är detsamma som i normalläge. Den dagen krisen kommer måste vi därför vara förberedda. Allt ifrån att trygga lokal livsmedelsförsörjning till att rusta kommunens invånare att klara krisen tillsammans.

De lokala utmaningarna är vår demografi där andelen i yrkesverksam ålder som ska försörja fler sjunker samt ett relativt stort ekonomiskt utanförskap kopplat till socioekonomisk segregation. Kombinationen utmaningar och befolkningsmängd påverkar i mycket hög grad nivån på skattesats. Vi anser att människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och därmed över de pengar de själva arbetat ihop. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta. Därför väger vi alltid kommunala satsningar noga mot dess nytta för kommunmedborgarna.

Tierps kommun är en utpräglad landsbygdskommun. Här finns de gröna oaserna med lugn och ro. Men vi ser tydliga motsättningar mellan stad och land. Vi verkar för att minska klyftorna genom att vända på det allmänrådande perspektivet att staden ska vara mall för hur ett samhälle byggs. Vi ser en samexistens mellan stad, tätorter och landsbygd där alla har nytta av varandra. Det är därför vi inte är villiga att prioritera tillväxt på landsbygdens bekostnad. Tillväxt som ger nytta för både tätorter och landsbygd är svår att få till men möjlig och ett måste för att bygga ett hållbart samhälle. De servicedelar som ligger inom det kommunala ansvaret anser vi får kosta kommunen mer då de även ska erbjudas i någon form på landsbygden. Vi sparar inte på landsbygden till förmån för centralisering.

En hög grad av digitalisering är viktig för att erbjuda hela kommunen god service och tillgänglighet samt ger möjligheter att effektivisera kommunens verksamhet. Vi vill därför fokusera på att minska det digitala utanförskapet. Kommunen är till för kommunmedborgarna och därför ska ingen känna sig utanför på grund av digitalisering. Digitaliseringen ska ge möjligheter för alla, inte vara en begränsande faktor.

Demokratin behöver vårdas varje dag och inget som kan tas för given. För oss är likabehandlingsprincipen en stark ledstjärna. Alla ska känna sig trygga i att kommunen inte särbehandlar någon oavsett ärende. Tierps kommun har flera goda exempel på lyckad medborgardialog. Kommunen behöver involvera medborgarna tidigare i olika beslut och det ska vara naturligt att ha en ständigt pågående kontakt med kommunmedborgarna. Framförallt barn och unga, som till stor del är de som under lång tid kommer påverkas av de beslut som fattas, bör beredas större utrymme att påverka och ge goda idéer för framtiden.

Centerpartiets väg framåt:

 • Kommunens och medborgarnas krisberedskap ska öka för att vara bättre rustade den dag krisen kommer.
 • Ökad andel närproducerat på kommunens tallrikar.
 • En hållbar tillväxt utan centralisering på landsbygdens bekostnad.
 • Skattemedel ska hanteras ansvarsfullt och skattesatsen ska vara noga avvägd utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv.
 • Ökad digital servicenivå och minskat digitalt utanförskap.
 • Likabehandlingsprincipen är en ledstjärna.
 • Ökat medborgarinflytande genom medborgardialog, särskilt fokus på ungas inflytande.

2. BARNOMSORG OCH UTBILDNING

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Vi prioriterar skola högt eftersom en bra skola för alla barn ger en god start i livet oavsett bakgrund. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till gymnasienivå. En bra skolgång ger barnet frihet att välja sin väg i livet.

Landsbygdsskolornas bevarande är för oss en självklarhet tillsammans med hög undervisningskvalitet. En skola ska aldrig läggas ned på grund av att kommunen kan spara pengar, de pengarna får i så fall sparas någon annanstans.

Trafiksäkerheten på vägen till och runt skolorna ska vara god så att barn i så stor utsträckning som möjligt kan själva gå eller cykla de delar som ej utgörs av skolresor med buss, tåg eller taxi.

Vi ser att en utbyggd samverkan med föräldrar kopplat till skolan kan utvecklas mycket och där det finns stora möjligheter i att stötta hela familjen i barnens skolgång.

Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga med förskolan i Tierps kommun. Lokalerna ska vara anpassade för de små barnen, därför är det viktigt med en långsiktig utbyggnad av förskolor där barnen finns. Föräldrar ska ha möjligheten att välja den barnomsorg som passar familjen bäst.

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.

Tidiga insatser redan i grundskolan förbättrar chanserna för ungdomarna att komma in på ett gymnasieprogram utan att behöva läsa upp betygen innan start. Kopplingen mellan näringsliv och gymnasiet behöver stärkas så att flera ungdomar kommer ut i arbetslivet efter avslutad gymnasieutbildning. Högbergsskolan ska vara ett attraktivt val för våra ungdomar.

Utbildning är nyckeln till jobb. Därför är vuxenutbildningen, yrkesvux och SFI viktiga utbildningsformer för de som saknar efterfrågad utbildning eller behöver lära sig det svenska språket. Ett nära samarbete med näringslivet som ger möjlighet till praktik och även språkpraktik behöver stärkas.

Vi inte bara säger att skola och utbildning är en av våra högst prioriterade frågor, vi väljer också att tufft prioritera medel när det krävs för att kommunen ska kunna erbjuda de insatser som behövs för att elever ska kunna nå högre resultat.

Centerpartiets väg framåt:

 • Landsbygdsskolorna ska definitivt vara kvar.
 • Vägen till skolan ska vara trafiksäker.
 • Samverkan med föräldrar för att öka barnens möjligheter att lyckas i skolan.
 • Insatser för att alla barn och ungdomar ska nå höga mål.
 • Utbildningsinsatser riktade mot vuxna för att få fler i arbete.
 • Anpassat utbildningsutbud för att matcha lokala näringslivets kompetensbehov.

  3. Bo, trafik och miljö

Tierps kommun är en landsbygdskommun med flertalet mindre orter med ett bra läge geografiskt med goda tåg och vägförbindelser till Uppsala/Stockholm och Gävle. Kommunens natur, vatten och kulturmiljöer värderas högt av medborgarna och det finns många möjligheter till utveckling av boendemiljöer såväl som besöksmål och näringsliv. De gröna näringarna inom jord- och skogsbruk är en betydande andel av befintligt näringsliv och präglar kommunens geografi.

Utmaningarna för kommunen är att det ska vara enkelt att bo och verka i hela kommunen. Utveckling av service måste gälla hela kommunen och inte några få orter. Den utveckling och tillväxt som Tierps kommun står inför ska tydligt komma hela kommunen till del. Vi är starka motståndare till centralisering inom alla områden som kommunen verkar. Tillgång till stabil och kapacitetsstark internetuppkoppling i hela kommunen är en nyckelfaktor för service i digitalt format och möjligheter till att verka och bo i hela kommunen.

Tillgång till eleffekt är idag ett tillväxthinder för många kommuner då det handlar om att möjliggöra för större verksamheter att etablera sig, detta gäller även i Tierps kommun. Att verka och underlätta för tillskott av förnyelsebar elproduktion i kommunen är därför en nyckelfråga för att säkerställa effekt-tillgång samt trygga lokal elförsörjning vid krissituationer.

Tierps kommuns mindre orter, goda kommunikationer och närhet till naturen lockar till inflytt. Framtida nyproduktion bör därför utgå ifrån ett systemtänk gällande klimat, miljö och kretslopp. Det ska vara lätt att göra rätt från start och tillväxten ska komma hela kommunen till gagn. Klimat- och miljöarbetet ska syfta till att stötta och gynna omställning istället för att straffa ut befintliga system.

Tierps kommun har goda kommunikationer och välutbyggd kollektivtrafik i framförallt nord-/sydlig riktning. Sett ur ett hela kommunenperspektiv vill vi stärka möjligheterna till att fler ska kunna nyttja kollektivtrafiken. Det behövs ett utvecklingsarbete inom detta område för att det ska vara kostnadsmässigt möjligt att erbjuda. Samarbete med regionen för att förbättra landsbygdens möjligheter att åka kollektivt där exempelvis uppstart av anropsstyrd trafik och andra mobilitetslösningar är intressanta att titta närmare på.

Viktiga delar i kommunens infrastruktur är det finmaskiga vägnätet som är grunden för det gröna näringslivets transporter och möjliggör attraktiva boenden även utanför samhällena.

Centerpartiets väg framåt:

 • Höjt kommunalt vägbidrag stärker infrastrukturen på landsbygden.
 • Lokal hållbar el- och energiproduktion för ökad krisberedskap.
 • Offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.
 • Planering av nya områden ska fånga möjligheter istället för att begränsa såväl ur ett miljömässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv.
 • Kommunkoncernens klimat- och miljöarbetet ska gynna lokala initiativ och förenkla för ökad hållbarhet.
 • Kommunens fantastiska tillgång på vatten ska förvaltas och utvecklas hållbart.
 • Samarbete mellan kommun och region för att förbättra landsbygdens möjligheter att åka kollektivt.

4. KULTUR, FRITID OCH FRILUFSLIV

Alla invånare i Tierps kommun ska ha möjlighet att delta i kulturliv, friluftsliv, föreningsliv, idrott och leva i ett samhälle med god mediebevakning och fri debatt. Detta ska gälla oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt.

Kultur-, idrotts-, förenings-, och friluftslivet ska finnas nära och inte centraliseras till enbart Tierp. Därför vill vi öka samarbetet mellan kommunen och föreningslivet runt om i kommunen. En av de starka delar som bygger Tierps kommuns attraktivitet är just ett starkt och aktivt föreningsliv, det ska vi värna och med rätt typ av stöd. Föreningslivet bygger på ideella insatser och lysande eldsjälar. Alla vet att dessa eldsjälar är få och det är ibland svårt att samla ideella krafter för att hålla igång en förening. Vi ser att kommunen i detta sammanhang har rollen att hjälpa till att erbjuda forum där föreningar kan mötas för att finna lösningar på aktuella problem och bygga upp samverkansstrukturer. Det finns ett behov av att samla alla krafter tillsammans, ideella, offentliga och näringsliv, som vill verka mot ett gemensamt mål.

Det är extra viktigt att barn och unga får möjlighet att uppleva kultur och att de ges möjlighet att skapa själva. Kulturskolan har därför en viktig roll att spela genom både ett brett utbud och närvaro på flera orter i kommunen. Kulturskolans breda verksamhet bidrar till att vara en del i att skapa en sammanhållande kraft i samhället.

Vi ser även att det lokala kulturarvet är något som bygger stolthet och identitet i vår kommun. Kommunen har ett ansvar att förvalta detta kulturarv genom att sprida kunskap och levandehålla det.

Friluftslivet har särskilt under pandemin hamnat i fokus och visat på dess positiva effekter och möjligheter som vistelser ute i det fria ger. Närheten och tillgängligheten till naturen är något som vi ofta tar för givet men kommunen behöver ha ett riktat arbete för att fler ska kunna upptäcka och ta del av naturupplevelserna.

Ett aktivt kultur- och fritidsliv ger tydligt positiva effekter på folkhälsan. Ett brett kultur och fritidsliv för alla förebygger ensamhet och skapar tillfällen för utflykter och motion. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är god folkhälsa av stort värde och ska främjas.

Centerpartiets väg framåt:

 • Samverkan mellan kommun och föreningslivet för att stötta och skapa stabila förutsättningar.
 • Ansvar för att levandehålla kommunens rika kulturarv.
 • Folkhälsa för alla.
 • Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så att de både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.
 • Ett aktivt kultur- och fritidsliv i hela kommunen med ett fokus riktat mot barn och ungdomar.

  5. Näringsliv och arbete

Man ska känna sig trygg som företagare att kommunen alltid baserar sig på likabehandlingsprincipen, särskilt viktigt när det handlar om myndighetsutövning, upphandling, tillståndsgivning och service till företag. Kommunen som helhet ska genom upphandling driva utveckling framåt samtidigt som det ska vara lätt att som mindre företagare lämna anbud.

Kommunens ska parallellt med ett aktivt näringslivsarbete för att underlätta och samverka med lokala företag också verka för etablering och uppstart av nya företag som kompletterar befintligt näringsliv och ger ett välkommet tillskott av arbetstillfällen. Centerpartiet anser att sociala företag är ett viktigt komplement till det lokala näringslivet för att motverka socioekonomisk segregation och sänka trösklarna för fler människor att komma in på arbetsmarknaden.

Möjligheter till nyetablering av större verksamheter i behov av större tillgång på el har idag en begränsning i tillgång till eleffekt. Med en utbyggd lokal elproduktion kommer både möjligheterna till fler etableringar samtidigt som krisberedskapen stärks i form av tillgång till lokala elproducenter om de större kraftledningarna brister i kapacitet.

Centerpartiet lägger stor vikt vid att kunskaper och engagemang i att öka entreprenörskap sprids. Det är näringslivet som bygger välfärden i grunden. Offentlig sektor är helt beroende av ett väl fungerande näringsliv.

I Tierps kommun finns det stora möjligheter att bygga upp en hållbar turism kopplat till den fantastiska naturen och det rika kulturarvet.

Kommunen har en samordnande roll gentemot dem som väljer att starta upp turismföretagande då det är en till stor del ny bransch i kommunen.

En av de största utmaningarna för Tierps kommun är det utanförskap som är ett faktum för många personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att fler människor rustas med rätt nycklar för att öppna dörren till ett första jobb är viktigt för Centerpartiet ur två perspektiv. Lokala företag har ett stort behov av att finna kompetenta medarbetare att anställa. Vi vill inte att människor hamnar i ett fast utanförskap eftersom det medför att den socioekonomiska segregationen biter sig fast i kommunen, det är inte önskvärt för någon. En bättre matchning och större möjligheter för alla att nå egen försörjning leder till att många av de möjligheter som finns kan fångas in och omsättas till lokala jobb, fler företag och ett ökat utbud av privat och offentlig service till nytta för hela kommunen.

Centerpartiets väg framåt:

 • Lättare för lokala företag att lämna anbud i kommunkoncernens upphandlingar.
 • Effektiv och rättssäker myndighetsutövning och tillståndsgivning.
 • Näringslivspolitiskt fokus på att bibehålla och öka antalet företag.
 • Stärka positiva attityder till entreprenörskap och företagande inom alla grupper.
 • Stärka framväxten av hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
 • Minska antalet som står långt ifrån arbetsmarknaden.

  6. OMSORG OCH STÖD

Vi aretar för ett tryggt åldrande med närhet, valfrihet och värme. En tydlig utmaning och begränsning inom detta område är möjligheten att välja att byta boende när behoven i livet förändras. När det saknas alternativ till villan byggs oro upp kring tanken att tvingas flytta från sin hembygd. Centerpartiet vill därför se en utveckling av boendeformer i hela kommunen.

Att kontinuiteten ökar i hemtjänsten medför att det blir färre nya kontakter för den enskilde och det ökar tryggheten för såväl hemtjänstmottagaren som medarbetarna som behöver knacka på färre nya dörrar.

Mycket av de insatser som kan ge effekt inom området omsorg och stöd är förebyggande. En ökad hälsa, såväl fysisk som psykisk där ensamhet och oro ingår, kräver ett långsiktigt arbete. Centerpartiet vill därför poängtera vikten av förebyggande arbete och att den bästa insatsen eller medicinen är den som aldrig behöver ges.

När vi använder begreppet nära vård och omsorg då syftar vi bland annat på alla de möjligheter som nu finns att såväl vård och omsorg kommer närmare medborgarna som att medborgarna kommer närmare vård och omsorgen genom exempelvis ökad delaktighet. Att kommunen jobbar för att mer vård kan erbjudas nära invånarna via exempelvis distriktssköterskemottagningar eller mobila team är därför viktigt.

Det är samma individer som både kommun och sjukvård hjälper, det är viktigt för individens bästa att den organisationsöverskridande samverkan fungerar bra. I det sammanhanget är god och utvecklad samverkan mellan skola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg, primärvård och specialistvård inom barn och ungdomspsykiatri avgörande för att höja psykisk hälsa hos barn och unga.

Individ- och familjeomsorg är ett ganska stort område inom kommunens verksamhet men som oftast inte syns utåt. Senaste åren har trenden både nationellt men också i Tierps kommun varit en oroande hög grad av ständigt ökande antal orosanmälningar kopplat till att barn och unga far illa i sina familjer. Ingen har i dagsläget en tydlig förklaring eller universalåtgärd som stoppar detta. Det vi däremot vet är att även inom detta område är förebyggande arbete och framförallt tidiga och frivilliga insatser en åtgärd som kan hindra de allra tyngsta ärendena. Trots att ekonomin tyngs av att placeringar och lagstadgade åtgärder kostar stora summor så sätter vi stor trygghet till det förebyggande och tidiga arbetet. Hemmaplanslösningar i kombination med föräldrautbildningar och samverkan med förskolan kan vara exempel på sådant som kan bidra mycket i det förebyggande arbetet.

Kan vi hindra eller stoppa fysiskt och psykiskt våld inom hemmets stängda dörrar genom förebyggande insatser så har vi inget att tveka på, det är bara att göra, det är ett ansvar vi har som medmänniskor. Samma sak gäller omsorgsbrister som kan stöttas upp av att kommunens insatser i tidigt skede kan få familjevardagen att fungera.

Centerpartiets väg framåt:

 • Fler typer av eget boende anpassade till livets olika behov i hela kommunen.
 • Ökad kontinuitet inom hemtjänsten.
 • Mer vård ska erbjudas nära, inklusive specialistvård.
 • Minimera och förebygg förekomst av psykiskt och fysiskt våld inom familj och i det offentliga rummet, inklusive våld i nära relation, hedersrelaterat våld och alla former av exploatering.

  7. KOMMUN SOM ARBETSGIVARE

Kommunens viktigaste resurs är medarbetarna. Politiken har inte bara ett ansvar att representera medborgarna det åligger också politiken ett arbetsgivaransvar för tusentals medarbetare. En god arbetsmiljö är både ett ansvar men också en möjlighet att locka fler att vilja jobba hos Tierps kommun. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att ha en god samverkan och utveckling kring den enskildes arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro är ett sätt att delvis följa effekter av förändringar kopplat till arbetsmiljö då arbetsmiljö påverkar den enskildes hälsosituation till stor del. Fokus på insatser inom arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, som ger effekt på minskad sjukfrånvaro är därför viktiga för att trygga kompetens och öka folkhälsan.

Redan nu finns stora utmaningar i att det råder kompetensbrist inom många områden såväl i privat som offentlig sektor. Möjlighet till kompetensutveckling är därför en fråga som inte bara handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare det är också en fråga om att säkerställa kvalitet och utförande av alla de uppgifter som åligger en kommun gentemot medborgarna. För att möta kompetensbehovet ser vi också att nya lösningar behövs för att äldre ska vilja stanna kvar längre i arbetslivet.

Pandemin har pressat fram utveckling inom många områden. En tydlig del som ökat stort är distansarbete. Den utvecklingen kommer med all säkerhet att vara en del i det nya normala och som kommun mellan två stora städer med goda karriärmöjligheter måste vi vara alerta och erbjuda nya lösningar i den takt de efterfrågas.

Alla vill ha en attraktiv kommun som utstrålar arbetsglädje, kompetens och stolthet men det händer inte av sig självt. Centerpartiet ser därför att ökat fokus på arbetsmiljö, arbetsvillkor, kompetensutveckling och nya lösningar inom detta område leder till framgång.

Centerpartiets väg framåt:

 • Kompetensutveckling av medarbetare.
 • Ständigt utvecklingsarbete för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö inom alla verksamheter.
 • Fokus på insatser för minskad sjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.
 • Nya lösningar för att öka Tierps kommuns attraktivitet som arbetsgivare för att fler ska upptäcka oss som arbetsgivare och fler vilja stanna kvar länge.


Relaterade blogginlägg