10 punkter för en bättre vård

Vården är den fråga som svenskarna tycker är viktigast. Därför är det särskilt roligt att kunna presentera tio punkter för en bättre vård i hela Uppsala län och Sverige. Upplands Nyheter (13/4-2018)

1. Stärk primärvården. Grunden för att komma tillrätta med dagens situation med att många söker till akutmottagningen i stället för till sin vårdcentral är att stärka primärvården. I dag är det ungefär fyra av tio som har en fast läkarkontakt. Centerpartiet vill fördubbla andelen under nästa mandatperiod. Det ger både tryggare, effektivare och bättre vård.

2. Uppmuntra privata vårdcentraler. Av de tio mest populära vårdcentralerna i Uppsala län är nio privatdrivna. De vårdcentraler som fungerar bäst är små, personalägda vårdcentraler. De klarar av att behålla sina anställda och ger en bra kontinuitet. Därför vill vi se fler sådana exempel i Uppsala län.

3. Gör det lättare att starta läkarmottagning. Centerpartiet vill att det ska vara möjligt för en legitimerad läkare att starta en läkarpraktik utan att vara allmänspecialist. Det är nödvändigt för att få snabb ökning av antalet läkare och undvika dagens beroende av stafettläkare.

4. Öka förtroende för regionen som arbetsgivare. Socialdemokraternas arbetsgivarpolitik i Region Uppsala har havererat. Dålig styrningen har medfört att att förändringar lanseras utan ordentlig dialog, analys och motiv och möts av protester och uppsägningar. Här behövs betydlig bättre ordning från den politiska nivån än vad dagens styre presterar.

5. Genomför ett sjuksköterskelyft för att öka attraktiviteten och få personal att arbeta. Det ska bland annat innehålla en examenspremie för sjuksköterskor som stannar i sjukvården minst fem år, ytterligare insatser för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor och fler karriärvägar.

6. Locka seniorer att jobba kvar. Det är därför viktigt att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som de som närmar sig pensionsåldern förvärvat och få dem att stanna kvar ytterligare någon tid i yrket. Ska det lyckas måste vi som arbetsgivare vara beredd till flexibilitet till exempel vad gäller arbetstider.

7. Utbilda fler geriatriker. Det finns ett stort problemen med för få geriatriker. Region Uppsala behöver därför se till att ha tillräckligt med utbildningsplatser för specialistläkare för att möta sitt eget framtida behov.

8. Inför en tillgänglighetsmiljard. Centerpartiet föreslår i sitt förslag till statsbudget en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. Den metoden visade sig framgångsrik under alliansregeringen. Den slopades när Socialdemokraterna tog över makten igen, med ökade köer som resultat.

9. Mer vård hemma. Genom att ge mer vård i hemmet kan mer utrymme skapas för den vård som behöver vara på sjukhus. Det minskar också risken för smitta. Mer vård i hemmet är allt från att möjliggöra videobesök på en mottagning för den som är bekväm med det, till utbyggd avancerad hemsjukvård där sådant som tidigare krävde att man var inlagd kan utföras i hemmet.

10. Rätt person till rätt uppgift. Att avlasta legitimerad personal från uppgifter som inte kräver deras kompetens är en del i att använda resurserna rätt. En annan är att kritiskt granska vilka onödiga arbetsuppgifter som utförs, inte minst när det gäller rapporter och administration.

Johan Örjes (C)
regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.