10 punkter för att vården ska må bättre

Den utveckling som vi sett de senaste åren kan inte få fortsätta, skriver Johan Örjes, Örjan Berglund och Annika Krispinsson UNT (17/2-2018)

“Hur mår sjukvården”, undrar Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg. I vissa delar är det naturligtvis mycket som är bra med sjukvården, men som de tre påpekar är det också mycket som inte alls är bra och där det är sämre i dag än för fyra år sedan, till exempel väntetiderna. Från december 2014 till december 2017 har antalet som väntat mer än 90 dagar på operation eller annan åtgärd ökat med 75 procent! Vi ser också att många sjukhusplatser i dag hålls stängda som ett resultat av att det fattas personal.

Från Centerpartiet har vi tydliga förslag för att förbättra situationen och vi hoppas få möjlighet att göra det tillsammans med övriga partier i alliansen. Här kommer Centerpartiets 10 punkter:

1. Stärk primärvården. Grunden för att komma tillrätta med dagens situation med att många söker till akutmottagningen i stället för till sin vårdcentral är att stärka primärvården. Helst genom att man lär känna sin egen läkare. Här finns det stora brister i dagens vård, som till stora delar bemannas av inhyrda stafettläkare. Det säger sig självt att en läkare som är på en mottagning bara några veckor eller månader inte lär känna sina patienter. I dag är det bara ungefär fyra av tio som upplever att det har en fast läkarkontakt. Centerpartiet vill fördubbla andelen som har en fast läkarkontakt och som därmed lär känna sin patient. Det ger både tryggare, effektivare och bättre vård.

2. Uppmuntra privata vårdcentraler. Av de tio mest populära vårdcentralerna i Uppsala län är nio privatdrivna. Vi vet att de vårdcentraler som fungerar bäst är relativt små, personalägda privata vårdcentraler. De klarar av att behålla sina anställda och ger en bra kontinuitet. Därför vill vi se fler sådana exempel i Uppsala län och vill se över om det finns något i Region Uppsalas regler som försvårarar för personalägda mottagningar.

3. Gör det lättare att starta läkarmottagning. Centerpartiet vill att det ska vara möjligt för en legitimerad läkare att starta en läkarpraktik utan att vara allmänspecialist. Vi anser att det är nödvändigt för att få snabb ökning av antalet läkare i den nära vården och undvika dagens beroende av stafettläkare.

4. Öka förtroende för regionen som arbetsgivare. Ingen kan ha undgått haveriet för Socialdemokraternas arbetsgivarpolitik under den senaste tiden. Otydlighet i styrningen har medfört att beslut om lönesatsningar läggs på Regionstyrelsens bord och förändringar lanseras utan ordentlig dialog, analys och motiv och möts av protester och uppsägningar. Här behövs betydlig bättre ordning från den politiska nivån än vad dagens styre presterar.

5. Genomför ett sjuksköterskelyft. För att öka attraktiviteten och få personal att arbeta kvar vill Centerpartiet genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft, som bland annat ska innehålla en examenspremie för sjuksköterskor som stannar i sjukvården minst fem år, ytterligare insatser för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor och fler karriärvägar.

6. Locka seniorer att jobba kvar. En av de viktigaste orsakerna till den hotande personalbristen är pensionsavgångarna. Det är därför viktigt att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som de som närmar sig pensionsåldern förvärvat och få dem att stanna kvar ytterligare någon tid i yrket. Ska det lyckas måste vi som arbetsgivare vara beredd till flexibilitet till exempel vad gäller arbetstider. På nationell nivå vill vi också utöka jobbskatteavdraget för dem över 64 år, så det ska löna sig mer att jobba kvar.

7. Utbilda fler geriatriker. Bättre arbetsgivarpolitik och ansträngningar för att få fler att jobba kvar längre kan minska problemen med för få geriatriker, men ska det till en långsiktig lösning handlar det om att utbilda fler. Region Uppsala behöver därför se till att ha tillräckligt med utbildningsplatser för specialistläkare för att möta sitt eget framtida behov.

8. Inför en tillgänglighetsmiljard. Centerpartiet föreslår i sitt förslag till statsbudget en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. Den metoden visade sig framgångsrik under alliansregeringen. Den slopades när Socialdemokraterna tog över makten igen, med ökade köer som resultat.

9. Mer vård hemma. Genom att ge mer vård i hemmet kan mer utrymme skapas för den vård som behöver vara på sjukhus. Det minskar också risken för smitta. Mer vård i hemmet är allt från att möjliggöra videobesök på en mottagning för den som är bekväm med det, till utbyggd avancerad hemsjukvård där sådant som tidigare krävde att man var inlagd kan utföras i hemmet. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att avsluta hemläkarjourverksamheten i Uppsala är ett steg i helt fel riktning.

10. Rätt person till rätt uppgift. Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg har helt rätt i att man behöver se över vem som gör olika arbetsuppgifter i vården. Att avlasta legitimerad personal från uppgifter som inte kräver deras kompetens är en del i det. En annan är att kritiskt granska vilka onödiga arbetsuppgifter som utförs, inte minst när det gäller rapporter och administration. Det handlar också om att ha ordning och reda. En patient som på grund av platsbrist placeras på en avdelning som inte är specialiserad på patientens sjukdom kan ge upphov till mycket onödigt springande för att till exempel få tag på rätt mediciner.

Den utveckling som vi sett de senaste åren kan inte få fortsätta. Region Uppsala behöver ett nytt ledarskap med erfarenhet och förmåga att omsätta kloka idéer och förslag i resultat, för medborgarnas skull, för personalens skull och inte minst för patienternas skull.

Vi är beredda att ta det ledarskapet.

Johan Örjes (C)

Annika Krispinsson (C)

Örjan Berglund (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.