Bredband och gröna näringar

Nästa år tar landstinget över det regionala
utvecklingsansvaret från Regionförbundet i Uppsala län. Innan dess ska dock en
ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala län antas. En utvecklingsstrategi
är ett dokument som pekar ut inriktningen för länets utveckling, det mesta
handlar om sådant där det inte finns möjlighet att uppfylla målen med enkla
politiska beslut, utan det krävs samarbeten inte bara mellan olika myndigheter
utan också med företag och föreningsliv.

 Från Centerpartiet är det särskilt två punkter vi vill skärpa till. Den första handlar om bredband. I förslaget till regional utvecklingsstrategi är målet att 95 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband. Det räcker inte för Centerpartiet. Vi vet att en god tillgång till bredband är en förutsättning för företagande och boende i hela länet. Om de som bor och verkar på landsbygden inte har bra möjlighet till uppkoppling kan det leda till oöverstigliga problem för vissa företag och göra att en del tvingas välja bort att bo i ett område utan bredband.

Det sker också en utveckling mot allt mer e-tjänster till exempel inom vården. Det som tidigare krävde ett besök på en vårdcentral eller till och med ett sjukhus, kan nu klaras av via ett videosamtal över nätet eller mätutrustning som levererar värden till vården utan att patienten behöver lämna sitt eget hem. Detta kräver dock att det finns tillräcklig tillgång till bredband för att det ska fungera i praktiken.

Från Centerpartiet vill vi därför ha ett tydligt mål att alla i vårt län ska ha tillgång till bredband till år 2030. Det behövs både för den regionala tillväxten och för att göra det möjligt att utveckla e-hälsotjänster som når alla.

En annan viktig del för länets utveckling och ett framgångsrikt miljöarbete är det gröna näringarna. Det finns en del positiva skrivningar i förslaget till regional utvecklingsstrategi kring de gröna näringarnas betydelse. Däremot finns det inte något tydligt mål för utvecklingen av de gröna näringarna i vårt län.

Visst kan de vara svårt att mäta, men från Centerpartiet vill vi att det ska finna ett tydligt mål om att öka produktionen i de gröna näringarna i länet. Vårt förslag är en ökning av produktionen på 15 procent, både mätt som volym och värde.

Dessa förlag lade vi från Centerpartiet fram i landstingsstyrelsen, med fullt stöd från övriga Allianspartier. Tyvärr sa majoriteten i landstingsstyrelsen nej både till vårt förslag om skarpare mål kring bredbandsutbyggnad och till ett tydligt mål om utvecklingen av de gröna näringarna. Men vi ger inte upp, utan kommer att fortsätta att kämpa för länets utveckling och för att det i det slutliga förslaget till regional utvecklingsstrategi ska finnas både ett mål om att alla ska ha tillgång till bredband och ett mål om en ökning av produktionen inom de gröna näringarna i länet.

Johan Örjes (C)

OppositionslandstingsrådBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.