Dags för allmän TBE-vaccination?

2017 ser ut att bli ett kunna bli ett rekordår för TBE-smitta. Oavsett hur många som smittas i år har vi sett en mycket kraftig ökning av fallen under de senaste decennierna – från något tiotal till flera hundra per år.

Bedömningen hittills har varit att det inte behövs någon allmän nationell vaccination mot TBE (Tick Borne Encephalitis), däremot har rekommendationen varit att de som vistas mycket i skog och mark i riskområden bör vaccinera sig. Det finns dock röster som rekommenderar att erbjuda allmän vaccination, åtminstone för barn.

Uppsala län är det län som är hårdast drabbat av TBE-smitta mätt som antalet smittade per 100 000 invånare. Sjukdomen kan vara mycket allvarlig och ge livshotande symptom. Utvecklingen är mycket oroande, framförallt i en sådan region som Uppsala län där flera högriskområden för smittan finns. Med en oroande utveckling är det viktigt att regionen tar ansvar för att säkerställa att så få som möjligt drabbas. Vaccinet är idag mycket effektivt och ger ett mycket bra skydd mot infektionen. Om någon som har vaccinerat sig mot förmodan ändå skulle få sjukdomen får man den i en lindrigare omfattning än de som inte har vaccinerat sig. Fördelarna med vaccinationen är stora. Trots detta är det många idag som väljer att inte vaccinera sig. Detta kan bero på okunskap, många saknar kunskap om hur farlig sjukdomen är och hur omfattande smittorisken är i Uppsala län. Sen är det även en fråga om kostnad, vaccinet kostar ofta runt 300–350 kronor per dos vilket innebär en total kostnad på över 1 100 kronor per person för att få tillgång till hela skyddet (tre doser).

Det är dags att överväga om det finns skäl att införa allmän vaccination mot TBE i länet. Många högriskområden finns i just vårat län och sjukdomen kan ge mycket allvarliga konsekvenser och symptom som ger upphov till lidande, inkomstbortfall och sjukvårdskostnader som hade kunnat undvikas.

Vi vill att regionen undersöker vad det finns för möjligheter att göra det vaccinet tillgängligt bredare och inte endast de som kunskap och resurser att vaccinera sig på eget initiativ och egen bekostnad. Självklart ska nyttan med vaccinet vägas mot kostnader och eventuella andra negativa konsekvenser. Men under 2015 vårdades totalt 53 personer i sammanlagt 263 dygn till följd av TBE-smitta. Alla dessa vårddygn hade inte behövts om TBE vaccinet hade varit en del av det allmänna vaccinationsprogrammet.

Johan Örjes (C)

Regionråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.