Hela region Uppsala ska leva

Vi kan nu skriva 2017. Ett nytt år och det första året för Region Uppsala. Och vi i Centerpartiet ska i opposition fortsätta driva en aktiv regional centerpolitik för hela Uppsala län. För oss är det självklart att den nybildade regionen tar sin del av ansvaret för en positiv utveckling av länets landsbygd med alla dess små orter.

 Viktiga frågor för oss i Centerpartiet är exempelvis att alla invånare i Uppsala län ska ha tillgång till bredband med tillräcklig hastighet, att vi har en kollektivtrafik som når alla tätorter i länet och att öka kollektivtrafikservicen på landsbygden genom anropsstyrd kollektivtrafik. Bland många andra frågor. Hälso- och sjukvården kommer såklart även fortsättningsvis vara bland de tyngsta för den nybildade regionen.

Region Uppsala har ett ansvar för att bidra till hela länets utveckling, tyvärr ser vi idag att det nuvarande styret istället försämrar servicen på landsbygden.

Centerpartietkämpade för att vårdcentralen i Söderfors skulle finnas kvar och vi vet hur viktig den är i Alunda. Vi vet att distriktssköterskemottagningar behövs och vi kommer fortsätta kämpa för att den i Morgongåva ska öppna igen, den som stängdes förra hösten.

En stor del av de patienter som söker sig till akutmottagningarna vid sjukhusen skulle kunna få sitt vårdbehov tillgodosett genom primärvården, det kräver att primärvården kan ta emot patienter även utanför kontorstid. Alla verkar vara överens om att mer av vården behöver ske i primärvårdens regi, men då behöver den finnas nära, och ta ett större ansvar än idag. Slutenvårdens specialister måste i större utsträckning än idag möta patienterna på vårdcentralen.

Utvecklingen med mobila team och närvårdsavdelningar måste fortsätta och behöver finnas i hela regionen. Patienterna ska inte påverkas av administrativa gränser mellan regionen och kommunerna. Närvårdsavdelningen i Östhammar är ett utmärkt exempel på hur man suddat ut gränsen och hur bra det kan bli när man samarbetar kring frågorna, vi behöver fler sådana lösningar runt om i vårt län. Inte minst viktig för vår äldre befolkning.

Förutom det mänskliga perspektivet med en fungerande primärvård och närvård så handlar det också om hur Akademiska Sjukhuset även i fortsättningen kan vara ett av landets främsta universitetssjukhus, det bidrar till utvecklingen av region Uppsala. Patienter från hela världen kommer till Akademiska sjukhuset för högspecialiserad sjukvård. Om Akademiska sjukhuset även i framtiden ska vara ett av de dominerande universitetssjukhusen i landet är det viktigt att det vid sjukhuset bedrivs en bred verksamhet inom alla specialiteter i nära samarbete med Uppsala universitet. För att klara detta behöver samarbetet med andra sjukhus utvecklas. Akademiska sjukhuset betydelse kan inte nog betonas och det kräver investeringar i form av lokaler och personal, men allt kan inte göras på Akademiska sjukhuset. Det behövs också tillgång till dygnet- runtöppen akutvård i alla länsdelar och vårdcentraler som vi kan vända oss till även efter klockan fyra på eftermiddagen och under helgerna.

Annika Krispinsson (C )

Ledamot Regionstyrelsen

och Regionfullmäktige


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.