Inför ny kömiljard

I Centerpartiets förslag till vårbudget finns en reformerad kömiljard. En anledning till att köerna i vården växer är nämligen den kömiljard som den rödgröna regeringen avskaffade, skriver tre centerpartister. (UNT 22/5-2017)

Ända sedan den rödgröna regeringen tillträdde har köerna till vården ökat.

I Uppsala län är det ungefär 2 600 personer som väntar i mer än sju dagar för att träffa en läkare på vårdcentralen.

Detta gör att många i stället söker sig till de redan överbelastade akutmottagningarna. Det är inte hållbart.En anledning till att köerna växer är den kömiljard som den rödgröna regeringen avskaffade. Den tog bort incitamentet från landstingen och regionerna att korta köerna och erbjuda snabbare vård. Så här kan vi inte ha det. Centerpartiet vill mer.

I Centerpartiets vårbudget föreslår vi därför en reformerad kömiljard. Vi vill ge en extra peng till de landsting och regioner som kortar sin väntetid till tre dagar för att träffa läkare på vårdcentral.

Detta är en skärpning av dagens nationella vårdgaranti som är sju dagar.Kortare väntetider med snabbare diagnostisering och behandling ger trygga patienter. Är det något vi ska känna när vi blir sjuka, så är det just trygghet. Ska vi lyckas krävs naturligtvis en politisk vilja, och den saknas dessvärre i dag. Man är mer angelägen att sätta krokben på duktiga vårdleverantörer än att höja kvaliteten och tryggheten för våra medborgare.Förutom att allt fler måste vänta längre, så saknar allt fler en fast läkarkontakt.

Trots att Sverige är ett land med hög läkartäthet är det i dag många som saknar det, vilket skapar en otrygghet.

När en patient får träffa en ny läkare vid varje besök ökar dessutom risken för att symptom missas och att man i slutändan inte får rätt behandling. Centerpartiet vill därför att fler läkare ska kunna vara fast läkarkontakt. Vi vill ta bort kravet på allmänmedicinsk specialistkompetens för att kunna vara en fast läkarkontakt. Det skulle möjliggöra för fler läkare att kunna följa upp sina patienter under längre tid och öka patienttryggheten.Centerpartiet är i motsats till de rödgröna oerhört glada över den insats som görs av alla vårdleverantörer, inklusive de privat drivna. En mångfald och fler vårdcentraler ökar både valfrihet och tillgänglighet för fler. Verkligheten har dessutom bevisat det.

I Uppsala län är de privata vårdcentralerna generellt bättre på tillgänglighet. Av de 15 vårdcentraler som hade bäst tillgänglighet 2016 var tolv privat drivna.

Det säger en del om hur snett de rödgröna hamnar när de med ideologiska skygglappar angriper det som inte är offentligt drivet, oavsett kvalitet. Samtidigt som verkligheten visar vad just valfrihet med en mångfald av aktörer ger oss medborgare.Centerpartiet vill bejaka entreprenörskap. Vi vet att valfrihet och mångfald är nödvändiga för att vården och omsorgen skall utvecklas och kunna erbjuda mer högkvalitativ välfärd till fler, samt ge läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal fler karriärvägar. Detta är vägen som möjliggör fler små enheter med större spridning i hela länet som flyttar vården närmare våra medborgare. Detta är vägen för att våra skattemedel ska komma till störst nytta för våra medborgare.

Centerpartiet tror på en nära vård. Med fler bra vårdcentraler runt om i länet kan delar av den vård som i dag görs på sjukhusen flyttas till primärvården.

Det frigör utrymme för våra sjukhus att kunna hjälpa fler snabbare.Centerpartiet vill få slut på den sociala och regionala klyvningen i länet och satsa på en vård som sätter patienten i fokus där medborgaren känner att vården går att lita på och finns där när man behöver den, oavsett var i länet man bor.

Anne Lennartsson, distriktsorförande (C)
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)
Johan Örjes, regionråd (C)
    

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.