Mer Närodlad vård

Inte bara hösten kommer med stormande steg, utan även Regionens styrelser och nämnder kommer med stora förändrande steg. Mörkret sänker sig och dagarna blir kortare, men mer omdanande beslut har tagits de sista veckorna att dagarna ses längre och ljusare än på lång tid. Glädjande i höstrusket är att besluten som tagits och skall genomföras går i Centerpartistisk anda.  Upplands Nyheter (20/10-2017)

Oktober blir ett nytt försök att förändra vårdstrukturen från en dominant sjukhusvård till mer friskvård. Mer nära, effektivare och hälsofrämjande vård. Med andra ord närodlad vård. Vill här nämna tre områden där två beslut går till handling nu i oktober och ett beslut som tagits i Vårdstyrelsen för vidare behandling i Regionen kommer att få synbara effekter för regioninvånarna inom kort tid.

Den 23 oktober är startdatumet för satsningen Mobila team. I flera år har mobila team diskuterats. Ett pilotprojekt har genomförts i Heby kommun, där ett team med läkare och sjuksköterska åker hem till patienten och bedömer nivån på behovet av sjukvård, liknande tidigare provinsialläkare. Mobila team är framtiden, inte bara i glest befolkade områden, utan där transporter av svaga, äldre, sängliggande, personer med handikapp och barn har svårt att ta sig till en vårdcentral. Till dessa kan det mobila teamet komma efter kontakt med 1177 eller lokal vårdgivare. Teamet bedömer om behandling, insatser eller provtagning kan fortsätta i hemmet på primärvårdsnivå eller om mer avancerad vård är nödvändig. Projektet i Heby utföll väl och nu i oktober kommer 3,5 team cirkulera i indelade zoner i regionen. Bilarna är utrustade med GPS och kommer att i nuläget utgå från Uppsala dagtid. De kommer att besöka privatpersoner och äldreboenden och ha möjlighet att lägga in patienter direkt på exempelvis Geriatriken och Närvårdsplatserna som finns i varje kommun. Planen är att när personalfrågan är löst utöka teamen till 5 eller flera och då utgå från olika platser i regionen.

Det andra är uppstart för närvårdsplatser i Tierp med preliminärt öppnande den 6 november. Närvårdsplatserna är en samverkan mellan Regionen - geriatriken och kommunen. Samverkan om närvårdsplatser har föreslagits för fler kommuner men flera kommuner är tveksamma. Därför är det glädjande att Tierp startar upp. Dröjsmål har dels berott på fördelningen av kostnader mellan kommun och region men till lika stor del på svårigheter att, även i detta fall, finna lämplig personal. Platserna, 2 som planeras utvidgas till 6, finns på geriatrikens vårdavdelning. Patienterna vårdas av geriatrikens personal. Konceptet är att personer inom äldreomsorgen eller yngre som har vårdbehov på primärvårdsnivå och behöver under kortare tid, uppsikt eller specialiserad vård, kan läggas in på denna avdelning direkt, istället för att som tidigare föras till Akademiska sjukhuset för bedömning, sedan överföras till geriatriken och sedan skrivas ut. Detta underlättar i alla steg och inte minst för patienten. Att smidigt, på hemmaplan, utan längre transport, få sin behandling och sedan komma hem igen. Kort vårdkedja.

Det tredje är en slutrapport Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Detta är början på ett ”omtänk” i hur och vad hälso- och sjukvård är och på vilken nivå den skall bedrivas. De senaste decennierna har avancerad sjukhusvård exploderat medicinskt, tekniskt och ekonomiskt. Bra med framsteg, men hur skall i framtiden balansen mellan behandling av den sjuka människan och de hälsofrämjande, förebyggande insatserna se ut. Många bra förslag har framkommit i denna rapport. En början är att fördela budgeten så att en större del, ca 25%, ska gå till primärvården. Ett akademiskt primärvårdscenter i samverkan med Uppsala universitet startar upp 2018 som i framtiden skall kopplas till vårdcentraler i regionen. Det nätverket skall stödja och vidareutbilda läkare i primärvården och göra det till en mer attraktiv arbetsplats. Mycket mer är på gång. Det är glädjande att nära vård, närodlad vård äntligen har fått genomslag.

Kristina Freerks (C)
Ersättare i Regionfullmäktige och Vårdstyrelsen
Medlem i Samverkansrådet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.