MP har helt fel om antalet vårdsökande

Frågan om kvälls- och nattöppet i primärvården i Norduppland är mer än en vårdfråga. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill ha. (UNT 14/3-2017)

Malena Ranch (MP) och Håkan Collin (S) (UNT Debatt 11/3) får det att verka som om det bara är några enstaka som kommer att drabbas av kvälls- och nattstängningen av mottagningarna i Tierp och Östhammar. Det är helt fel.

Den statistik som de själva stödjer sig på visar att det handlar om drygt 60 personer i veckan.

Sedan kan man i retoriken försöka glömma dem, men de finns i statistiken och i verkligheten har de behov av öppna mottagningar.

Det viktigaste argumentet handlar dock inte om det exakta besöksantalet utan om att vården ska vara tillgänglig i hela länet dygnet runt, vilket borde vara inriktningen för framtidens vård i vårt län. I utredningen ”Effektiv vård” eller den så kallade Stiernstedska utredningen, står det så här: ”Visserligen finns också i primärvården en jourverksamhet men den sträcker sig oftast inte över hela dygnet.” Utredningens hypotes är att ”patienternas okunskap om öppettider, uppdrag och vad som faktiskt kan göras i primärvården medför att man söker sig till det man känner till, akutsjukhusets akutmottagningar.”

Utredningen rekommenderar att primärvården ges ett tydligt uppdrag dygnet runt för den vård som inte kräver sjukhusets resurser.

Hur man får detta att rimma med att patienter från Norduppland som behöver vård under kvällar och nätter, motsvarande nästan halva veckans antal timmar, ska hänvisas till akutmottagningen i Uppsala är faktiskt omöjligt att förstå.

Vad Malena Ranch (MP) och Håkan Collin (S) helt förbigår är vår kritik mot processen. Förslag som arbetas fram i det dolda för att voteras igenom bara veckor efter att de presenteras brukar leda till problem. Vi saknar inte bara en diskussion med oss i oppositionen utan också en dialog med kommunerna, medborgare, pensionärsorganisationer och organisationer för funktionsnedsatta.

Vi saknar också en barnkonsekvensanalys och en ordentlig ekonomisk kalkyl. Allt detta talar för att beslutet bör stoppas.

Frågan om kvälls- och nattöppet i Norduppland är mer än en vårdfråga. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Om regionen på allvar ska kunna bemästra bostadsbristen krävs det att samhällsbyggandet sker i hela länet, Uppsala stad klarar inte det på egen hand. I takt med befolkningsutvecklingen måste samhällsservicen hänga med, annars bygger vi system som baserar sig på att det ska vara skillnad mellan stad och land, mellan Uppsala stad och resten av länet.

Vad som är tydligt med Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledning i Region Uppsala är den negativa utvecklingen för vård i hela länet.

Nedlagda vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar, stängda BUP-mottagningar samt kvälls- och nattstängda jourmottagningar i Östhammar och Tierp. Kampen mot den centraliseringspolitiken kommer vi aldrig att överge!

Johan Örjes, regionråd (C)

Annika Krispinsson, ledamot (C) regionstyrelsen

Aranka Botka Ncomo, ledamot (C) vårdstyrelsen

Sara Sjödal, ledamot (C) sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.