Mycket har hänt inom E hälsa

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi
har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera
elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel på
e-hälsa.

Det finns en del olika definitioner på vad e-hälsa är, men
den vi använder och tycker är bäst kommer från Socialstyrelsen: "Med hälsa
menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda
digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla
hälsa."Tre återkommande teman inom e-hälsa är:
Kommunikation. E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter.

Tillgänglighet. E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare.

Verksamhet. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård.

E-hälsa som fenomen är en del av den digitalisering som pågår i hela samhället. Hälsoappar används flitigt, patienterna vill vara delaktiga i vården och ställer högre krav på vårdens tillgänglighet. I början av e-hälsans utveckling fokuserades det en hel del på den nya tekniken. Det talades om att vården gått från att vara pappersbaserad till att bli teknikfokuserad. Inom vården talar vi numera mindre om teknik när vi diskuterar e-hälsa. Istället betonar vi målet med tekniken – den individcentrerade vården.

Individcentrerad vård innebär att vården utgår från patienternas behov och låter dem vara mer delaktiga i sin egen vård. Verksamhetsutveckling är ledordet. Genom att förbättra verksamheterna inom vård och omsorg ökar effektiviteten, nyttan och kvaliteten för såväl invånare som för patienter och vårdpersonal.

Arbetet med e-hälsa står inför några utmaningar. En svårighet är att ingen vårdgivare har en heltäckande bild av dig som patient. Om du till exempel besöker en vårdgivare i ett annat landsting än du normalt går till, så kan den nya vårdgivaren inte automatiskt läsa dina journaler digitalt. För att journalerna ska bli nåbara behöver de först skrivas ut, faxas och sedan skannas in hos den nya vårdgivaren. Det här är ineffektivt och bidrar till försämrad patientsäkerhet.

En annan utmaning ligger i att det pågår en mängd olika initiativ som inte är samordnade.

Enligt undersökningar är många patienter öppna för att förflytta en del av vården från sjukhus och vårdcentraler till hemmet. Det kan röra sig om EKG, cellgiftsbehandling och kontroll av pacemaker. Sådana saker, och mycket annat, kan bli möjligt i framtiden med hjälp av e-hälsa. Men oavsett vilka nya funktioner som teknikutvecklingen möjliggör kommer den enskilda patientens behov att vara i fokus.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa är bland annat:

E-recept. E-tjänster, till exempel tidsbokning på mottagning och kognitiv beteendeterapi via webben. Virtuella läkarbesök där patienten träffar läkaren via videolänk. Medicinteknisk utrustning som används i operationssalar, vid övervakning av exempelvis hjärtrytm och så vidare. Även hälsoappar och aktivitetsarmband är medicinteknisk utrustning.

Aranka Botka Ncomo (C )

Ledamot i Regionfullmäktige och VårdstyrelsenBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.