Personalbristen är alarmerande

Jul och nyårshelgerna är alltid en utmaning för sjukvården, personalbristen brukar då vara som mest påtaglig. Detta leder till stängda vårdplatser och utlokaliserade patienter. På Akademiska Sjukhuset har nästan var fjärde vårdplats varit stängd under helgerna som varit. En större del av platserna har dragits ner genom att dra ner på planerade operationer. Det som är alarmerande är att en stor del av vårdplatserna inom akut- och intensivvården också har behövt stängas. Det pågår en kris på Akademiska Sjukhuset, en personalkris. Denna personalkris är den största utmaningen för Region Uppsala att lösa, det förstår alla. Trots det har det rödgröna minoritetsstyret inte lyckats stoppa och vända trenden med att personal söker sig bort från Akademiska såväl som att det inte finns tillräckligt många sökande till lediga tjänster. Detta borde vara högsta prioritet i det politiska arbetet inom Region Uppsala. Upplands Nyheter (19/1-2018)

Under jul och nyår stängdes 10 av de 42 intensivvårdsplatserna på Akademiska Sjukhuset. Detta ledde till att de allra svårast sjuka patienterna i behov av intensivvård har behövt flyttas. Flyttas runt i hela landet. Patienter har behövt flyttas från Uppsala till Gävle, Falun, Västerås, Hudiksvall och Eskilstuna. Varje transport för denna patientgrupp innebär stora riskmoment och dessutom skapar stora extrakostnader.

Stängningen av vårdplatser beror inte i första hand på ekonomiska problem utan på bristen av sjuksköterskor i allmänhet och bristen på specialistsjuksköterskor i synnerhet. Denna brist återfinns finns på flera sjukhus i hela landet men har drabbat Akademiska extra hårt. Trots att det idag finns flera specialistutbildningar på Uppsala Universitet lyckas inte Regionen rekrytera och framförallt behålla personalen. Personalbristen leder i sin tur till att fler behöver jobba extrapass och arbetsbördan blir ännu tyngre och ännu fler väljer att sluta eller inte ta en anställning på sjukhuset. De som ändå tappert väljer att jobba kvar blir således de som också ska skola in och stötta såväl nyanställda som hyrpersonal i en redan ansträngd situation, det är inte hållbart. Sjukhuset befinner sig i en mycket negativ spiral, en alarmerande personalkris.

Centerpartiet har aktivt drivit på för en förändring. Tillsammans med Alliansen har flera förbättringsförslag presenterats. Säkert inte tillräckliga, men något måste göras. För ett år sedan föreslog vi bland annat att inrätta en kriskommission. En kommission där flera experter från exempelvis andra landsting och regioner, sjukhus och även andra länder skulle kunna hjälpa oss att finna vad som skulle kunna göras för att åtgärda problemen. Dessutom, det viktigaste av allt, vi måste lyssna till personalen, våra egna experter. Lika viktigt som det är att lyssna till de som väljer att sluta och deras motiv är att lyssna till dem som stannar kvar. Våra hjältar. Utan personalen är Akademiska Sjukhuset ingenting. Idag går också mycket av sjuksköterskors och undersköterskors tid till administration och andra praktiska sysslor som någon annan skulle kunna utföra. 2016 föreslog därför Alliansen att se över den administrativa bördan hos all vårdpersonal. Sjukvården har inte råd att lägga andra arbetsuppgifter på vår vårdpersonal än sådant som just de är experter på. De två ovan nämnda förslagen gavs kalla handen av de rödgröna. Frågan man ställer sig är, har det rödgröna minoritetsstyret råd att inte titta närmare på dessa förslag? Dock har de rödgröna valt att lyssna på en liten del förslag från Alliansen tidigare år. Bland annat ett utbildningsår för nyexaminerade sjuksköterskor och full studielön för sjuksköterskor som väljer att specialistutbilda sig.

Svårt sjuka patienter transporteras över hela Mellansverige på grund av stängda vårdplatser på Akademiska, anställda som slutar, inga sökande till utlysta tjänster och ökad belastning på dem som tappert stannar kvar är rådande läge just nu. Vi ser de alarmerande utmaningarna och behovet av att kraftsamla kring detta. Politiken måste uppbåda all möjlig kraft vi har för att lösa detta annars blir konsekvenserna oss övermäktiga. Region Uppsala behöver ett nytt ledarskap.

Sara Sjödal (C)
Ledamot i regionfullmäktige samt sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.