Rädda hemläkarjouren

Trots den politiska enighet som råder om att skapa en närmare vård gör den rödgröna minoriteten precis tvärtom. UNT Debatt 5/8-2017

Uppsala är i dag en av de mest sjukhustunga regionerna i Sverige. Många får i dag sin behandling på sjukhus även om de lika gärna hade kunnat få den i hemmet eller på vårdcentral. Detta medför ökade kostnader och ett ökat tryck på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Det är därför det i dag finns en bred enighet i alla partier i Region Uppsala att bygga ut den mobila sjukvården och att satsa på primärvården.

När vården flyttas från sjukhus till primärvården flyttas vården närmare människorna. Medborgarna blir tryggare, resurserna nyttjas mer effektivt och trycket på akutmottagningarna och deras personal minskar.

Det pågår i dag ett arbete med att utreda primärvårdens och sjukvårdens struktur i regionen och man satsar även på mobila närvårdsteam i länet. Även om vi i alliansen redan nu är redo att reformera sjukvården i Uppsala län och satsa mer än de rödgröna på primärvård och på mobil vård, tycker vi att det är bra att den styrande koalitionen också ser behovet och är villig att titta på frågan hur vi ska strukturera vår vård i framtiden.

Många vet inte om det, men det finns redan i dag väl fungerande mobil vård i Region Uppsala.

Företaget Uppsala hemläkarjour bedriver en verksamhet där läkare åker ut och träffar patienter under vardagkvällar efter klockan 17 och på helger. Målgruppen är till största delen barn och äldre men även de som har svårt att ta sig till vård, eller som kan smitta andra i akutens väntrum. I oktober löper Hemläkarjourens avtal ut med region Uppsala. Hemläkarjour utför ungefär 1500 hembesök per år. Varje hembesök leder till ett minskat tryck på akutmottagningarna, och underlättar för människor som kan få vård i sitt egna trygga hem.

Tyvärr har de rödgröna bestämt sig för att inte förlänga avtalet och inte heller ta över verksamheten i egen regi.

De rödgrönas beslut innebär att 1500 personer per år måste söka sig till de redan hårt pressade akutmottagningarna kvällar och helger i stället för att få vård hemma.

Beslutet har tagits utan att informera varken oppositionen eller företaget som idag har kontraktet. Vidare har den rödgröna minoriteten inte heller gjort någon form av konsekvensanalys. Det finns ingen som helst plan för hur man ska göra när det nu kommer utföras 1500 mindre hembesök per år från och med oktober. Detta är oacceptabelt

De rödgröna hänvisar till de mobila team som regionen kommer starta i egenregi. Det man glömmer är ett regionens egna mobila team endast kommer rikta sig till äldre i länet. I och med detta missar man alla andra patientgrupper som Hemläkarjouren riktar sig till, exempelvis barn och unga.

Regionens egna mobila team kommer också endast jobba under dagtid. Därmed kommer Uppsala helt sakna tillgång till mobil sjukvård under kvällar och helger. Att de rödgröna dessutom smyger igenom beslutet helt utan politisk förankring eller formellt beslut i berörd nämnd kan vi inte acceptera.

Vi i alliansen vill bejaka mångfald och entreprenörskap inom välfärden i allmänhet och inom vården i synnerhet.

Vi vet att det viktigaste inom vården är snabb hjälp av hög kvalitet, inte driftsformen. Uppsala hemläkarjour bedriver i dag en verksamhet som kompletterar resten av vården väldigt väl. Som bidrar till att minska trycket på akutmottagningarna och som även minskar risken för smitta i väntrummen.

Därför vill vi fortsatt se en upphandlad verksamhet som gör hembesök under jourtid. Vilken privat aktör som kommer bedriva verksamheten får ett anbudsförfarande bestämma.

Men när nu de rödgröna har tagit sitt beslut kräver vi att de åtminstone kan börja planera för vad som kommer hända med de 1500 läkarbesök per år som nu kommer försvinna.

För trots den politiska enighet som råder om att skapa en närmare vård gör den rödgröna minoriteten precis tvärtom. De tar genom detta beslut bort möjligheten att få tillgång till vård hemma under kvällar och helger. Det resulterar i en vård längre bort från patienten och riskerar att göra Sveriges mest sjukhustunga län ännu tyngre för patienter och personal.

Stefan Olsson
regionråd (M)

Lina Nordquist
regionråd (L)

Johan Örjes
regionråd (C)

Anna-Karin Klomp
regionråd (KD)

Emilie Orring
regionråd (M)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.