Sara Sjödal

Regionen kan rädda Tämnaren

Sjön Tämnaren är en stor näringsrik slättsjö med höga naturvärden och rikt fågelliv samt med flera naturreservat utmed strandkanten. Uppsala kommun, Heby kommun och Tierps kommun har samtliga del i Tämnaren. Vatten från sjön används för att fylla på vattenmagasinen i åsen som utgör Uppsalas viktigaste dricksvattentäkt. Sjön mynnar ut i Tämnarån som slingrar mot havet genom Tierps kommun och utmed åkanten återfinns flertalet historiska bruk som ligger där de ligger just på grund av ån. (Upplands Nyheter 9/8-2017)

Tämnaren har sänkts flera gånger och är inne i en fas av snabb igenväxning. Anledningen till att igenväxningen sker så snabbt är att det finns gott om näringsämnen i kombination med att sjön är grund. Med lågt medeldjup når solljuset ned till bottnen på de flesta ställen och växter trivs, bottnen byggs då på ytterligare med gyttja av växer som bryts ned. Följden blir att vattenvolymen minskar och igenväxningen går än snabbare. I sommar har dessutom vattenståndet varit extremt lågt, växtlighet slår nu rot på bottnen där den tidigare inte funnits och många av växterna kommer finnas kvar efter att vattnet förhoppningsvis kommer åter senare i höst. Att sjön växer igen snabbt nu är ett faktum.

Men går det att rädda sjön? Ja, det går om vi vill men det är bråttom. Idag finns inte Tämnaren på någon av de politiska församlingarnas agenda i någon nämnvärd utsträckning. Det politiken måste göra är att gemensamt ta ställning för sjöns bevarande och sedan agera, både med snabba och långsiktiga åtgärder. En del som måste göras är att se över vattendomarna, det är en mycket långsiktig åtgärd. Innan nya vattendomar kommer på plats kan sjön vara en sumpmark. Parallellt med processen med översyn av vattendomar måste åtgärder göras för att på bästa sätt styra vattennivån inom befintliga domar samt att minska näringsämnena som redan finns i sjön. Situationen i sjön är komplex och det behövs mer än en åtgärd för att förbättra läget.

För att rädda Tämnaren är nyckeln till framgång samverkan mellan flera parter. Flera omfattande åtgärder kommer behövas vilket kommer kosta stora summor, men ju längre vi väntar desto dyrare blir det. Region Uppsala är den part som har kapacitet att leda arbetet för att samverka kring bevarandet av sjön. Det borde vara ytterst intressant för regionen ur flera aspekter, inte bara ur ett miljö- och vattenperspektiv utan även ur ett turism- och regionalt utvecklingsperspektiv. Regionen bör därför fortlöpande följa Tämnarens status och utveckling vad gäller vattenvolym och bör snarast påbörja samordning av åtgärder för att bevara sjön.

Jag ser Uppsalas regionfullmäktige som den självklara politiska hemvisten för uppdraget att leda samverkan för att rädda Tämnaren. Det är hög tid för oss politiker från hela länet att anta uppdraget. När sjön har växt igen har vi inget alternativ, då återstår bara att konstatera att vi gjorde alldeles för lite alldeles för sent.

Sara Sjödal (C), ledamot i regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.