Rödgröna missar viktiga mottagningar

Under hösten 2017 arbetade Region Uppsalas samtliga hälso- och sjukvårdsstyrelser och utskott fram en slutrapport med målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Ett dokument som syftar till att förbättra primärvården i länet. Dokumentet är fyllt av stora visioner om hur viktig primärvården är i arbetet att bygga upp en effektiv, tillgänglig och digital vård som finns nära medborgaren. Upplands Nyheter 26/1-2018

Visionerna och de stora orden behöver nu omsättas i handling. En del saker har den rödgröna ledningen redan genomfört, Kristina Freerks från Centerpartiets regiongrupp har tidigare skrivit om detta i Upplands Nyheter (20/10-2017) . Bland annat har ett mobilt sjukvårdsteam etablerats i regionen, efter mycket positiva upplevelser från pilotverksamheten i Heby kommun. Regionen har även öppnat närvårdsplatser på Tierps vårdcentrum. Platser som ska erbjudas framförallt äldre som är i behov av vård från både kommunen och landstinget. Detta För att göra utskrivningen från sjukhusen smidigare och bättre för äldre multisjuka.

En del är alltså redan på gång och genomfört men det är en bra bit kvar för att flytta vården närmare medborgaren i hela Uppsala län. Ett område som det rödgröna styret har missat helt när det kommer till närmare vård är distriktssköterskemottagningarna i länet. I slutrapporten som presenterades förra året nämns inte orden distriktssköterska eller distriktssköterskemottagning en enda gång. Detta sker samtidigt som Centerpartiets förslag om att starta och bemanna en distriktssköterskemottagning i Söderfors avslogs och fortfarande är mottagningen i Morgongåva stängd på grund av brist på personal. Detta tyder på en stor idé- och visionsfattigdom hos det rödgröna styret på hur vi ska bemanna och utveckla länets distriktssköterskemottagningar.

Centerpartiet anser att distriktssköterskemottagningarna är en mycket viktig del i dagens primärvård och borde spela en större roll i framtidens sjukvård i allmänhet och primärvården i synnerhet. Distriktssköterskan finns ofta på länets mindre orter där det kan vara krångligt och långt för exempelvis äldre och funktionsnedsatta att ta sig till närmaste vårdcentral. Mottagningarna är ofta mycket uppskattade av de boende på orten som känner en trygghet av att veta att det finns lättare vård att få nära. Mottagningarna avlastar även vårdcentralerna och gör det som inte alltid kräver en läkare som exempelvis varanprov.

Vi har länge påpekat de rödgrönas nedmontering av distriktssköterskemottagningarna i länet. Vi har under året lämnat in flera interpellationer med syfte att väcka frågan och lyfta upp den på regionens politiska bord. Centerpartiet vill utveckla mottagningarna i hela länet. I första hand vill vi säkerställa bemanningen i Morgongåva så att de äntligen kan få tillbaka sin distriktssköterska och även se över möjligheterna att åter öppna distriktssköterskemottagningen i Söderfors. Centerpartiet tror att distriktssköterskorna kommer spela stor roll i framtidens sjukvård och primärvård vi kommer därför fortsätta kämpa för att utveckla dessa. Vi har idéerna och vi har visionerna för att göra vården mer tillgänglig och jämlik i hela länet. Därför behövs ett nytt ledarskap i Region Uppsala

Annika Krispinsson (C )
Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.