Specialistsjuksköterskor inom äldrevården

Jag har läst i Uppsala Nya tidningen att Heby
har fått sin första specialistsjuksköterska inom äldreomsorgen. Grattis Susanne
Eriksson och Heby kommun. Det behövs specialistsjuksköterska i varje
äldreboende, vårdcentraler, geriatriska kliniker, behoven av
specialistsjuksköterska är stor. Vi tycker i Centerpartiet att det är glädjande
att flera får möjlighet att utbilda sig och hoppas att intresset för
utbildningen ökar.Att arbeta med äldre multisjuka kräver speciella kunskaper. Sveriges befolkning blir allt äldre och av de 1,9 miljoner innevånare som är 65 år eller äldre uppskattas 300 000 vara svårt sjuka och i stort behov av vård och omsorg. Om 20 år beräknas de individer som behöver omfattande insatser öka med 50 procent. Bristen på specialistsjuksköterskor med rätt kompetens inom äldresjukvård är stor och arbetsgivare som exempelvis kommuner, primärvård och sjukhus ställer allt högre krav på specialisering inom detta område.

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre skall kunna främja hälsa och förebygga, bedöma, behandla, rehabilitera och lindra multisjuka äldres symtom på ohälsa. Multisjuklighet innebär både mångfald av diagnoser, olika former av behandlingar och behov av flera vårdtillfällen på olika vårdnivåer. Den komplexitet som karakteriserar den sköra äldre personens problem kräver därför specifik gerontologisk och geriatrisk kompetens, vilket innebär såväl fördjupade kunskaper inom omvårdnad av äldre som inom andra kunskapsområden som etik, biomedicin, folkhälsa och pedagogik.

Specialistutbildningen dessutom omfattar kunskap och färdighet i hur man stödjer den äldres självständighet, oberoende och hälsa, hur äldre personer och anhöriga görs delaktiga i vården, upplever trygghet och respekt och blir lyssnade på genom sin livsberättelse. Inte sällan innebär vård av äldre svåra ställningstaganden och etiska dilemman vilket ställer krav på ett reflektivt förhållningssätt och kunskap i att använda samtalet som en omvårdnadsåtgärd.

Det är viktigt med kunskaper inom folkhälsoområdet om hur äldres livsstil, miljöfaktorer och vårdens organisation och struktur påverkar deras hälsa. Kunskap inom folkhälsoområdet krävs för att sjuksköterskan ska kunna identifiera hälsorisker och orsakssamband mellan livsvillkor och levnadsvanor med mera. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete omfattar att informera och utbilda patienter och anhöriga i syfte att skapa trygghet och göra dem delaktig i vårdens beslut. Patientutbildningen ska utgå från varje enskilds behov och unika situation vilket kräver pedagogiska färdigheter.

Aranka Botka Ncomo ( C)

Ledamot i Vårdstyrelen och i Landstingsfullmäktige i Uppsala län


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.