Ungas psykiska hälsa avgör framtid

Psykiatri

Att må psykiskt dåligt som barn och inte få tillräcklig hjälp kan äventyra hela framtiden. Det första som oftast sker är att resultaten i skolan inte når ända fram. Inträdesbiljetten till arbetsliv eller högre studier uteblir ofta när skolresultaten inte nått ända fram. Dessutom är en psykisk ohälsa inte något som försvinner med tiden, denna ohälsa behöver behandling likväl som fysisk ohälsa. Utan behandling riskerar ohälsan att övergå i en form av självmedicinering med droger eller självskadebeteenden för att med fysisk smärta döva den psykiska smärtan. Obehandlad psykisk ohälsa bland barn och unga ger mörka framtidsutsikter. Ju längre vi väntar med att se problemen desto större insatser måste till. Upplands Nyheter (12/6-2017)

För att lyckas vända trenden med ökad psykisk ohälsa i de yngre åren måste vi fokusera på två saker: förebyggande insatser och vård när behov uppstår.

I Centerpartiets budgetförslag för Region Uppsala 2018-2020 finns en särskild satsning på Hälsoäventyret. I vår budget lägger vi ytterligare två miljoner till Hälsoäventyrets verksamhet. Vi vill ge Hälsoäventyret ett utökat uppdrag, att arbeta med att främja barn och ungas psykiska hälsa. Hälsoäventyret drivs av Region Uppsala och erbjuder skolklasser besök där eleverna får ta del av olika program som handlar om kropp och själ, levnadsvanor och relationer, attityder och relationer samt om det goda livet.

Att Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) fungerar är den andra delen i att vända trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Som det har varit sedan en tid tillbaka är tillgängligheten till besök på BUP riktigt dålig. I brist på personal centraliserades all verksamhet till Uppsala, de lokala mottagningarna i Tierp, Östhammar och Enköping stängdes. För att ändå kunna erbjuda tider på plats var tanken att personalen i Uppsala sedan skulle åka ut till de före detta lokala mottagningarna, det har fungerat mindre bra. Många berörda vittnar om att barn med medicinering som ska följas upp halvårsvis istället följs upp med betydligt längre intervall, nästan årsvis. Ett BUP-besök tar nu flera familjer en hel dag eftersom de behöver åka till Uppsala istället för som tidigare exempelvis Tierp. Jag yrkade i höstas på att Akademiska sjukhuset skulle redovisa en plan på återetablering av BUP-mottagningar. De styrande i regionen (S+MP) valde att inte behandla mitt yrkande förrän revisorerna i regionen också uppmärksammat problemen och skickat en skarp skrivelse och bett Sjukhusstyrelsen redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Nu pågår arbete inom olika nivåer för att få till en förbättring.

BUP är inte den första instansen som barn och unga ska hänvisas till vid tecken på psykisk ohälsa, BUP är till för dem med konstaterad psykisk ohälsa som är i behov av specialistvård. Förebyggande verksamhet är det allra viktigaste instrumentet för att ge barn och unga verktyg för att veta hur påfrestande livssituationer kan hanteras och veta var hjälp finns att få. Idag är barn och ungas psykiska ohälsa något som ofta pågår fram tills att de kraschar och blir inskrivna på BUP. Det är onödigt och riskerar kosta såväl de ungas framtid som samhällets förutsättningar att bygga en bättre framtid för oss alla. Vi är alla beroende av att de unga får en så bra start i livet som möjligt för att de ska kunna ta över ett samhällsbygge som har muskler nog att ständigt förbättras. Satsningar på en bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar är framtidsavgörande.

Sara Sjödal, (C)
Ledamot i Sjukhusstyrelsen samt regionfullmäktige.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.