Värdering avgör feg eller försiktig

I vårt språk, såväl som i andra språk, finns ordpar där de ingående orden har samma grundbetydelse men med väldigt olika värderingar. Några exempel är feg eller försiktig, snål eller sparsam, dumdristig eller modig. Upplands Nyheter (2/6-2017)

Låt oss ta ett exempel från det politiska arbetet i en nämnd. Några tycker att ett beslut kan vara både fegt, snålt och dumdristigt medan andra ser samma beslut som försiktigt, sparsamt och modigt. De politiska ståndpunkterna spelar självklart roll för det synsätt man har.

Region Uppsalas Fastighets- och servicenämnd (FSN) har i ett antal år bedrivit ett energisparprogram med stor framgång. Regionens fastigheter har gåtts igenom med syftet att göra förändringar och investeringar för att spara energi. Att optimera ventilationen är ett exempel, att investera i solceller ett annat. En del mål är redan uppnådda fast projekttiden inte är slut. Andra målsättningar kommer att infrias.

För lite sedan kom en fråga upp i FSN om att inom energisparprojektets ram anlägga en akvifer för utvinning av värme och kyla. En akvifer är ett grundvattenmagasin tillräckligt stort för att utnyttjas bl.a. som vattentäkt men också som en slags jättelik termos från vilken värme och kyla kan utvinnas. I handlingarna till FSN beskrevs utnyttjandet av en akvifer som ett sätt att göra rejäla besparingar i Akademiska sjukhusets uppvärmnings- och kylningskostnader. Uppsalaåsen som sjukhuset ligger på, hyser enorma grundvattenmagasin. Sjukhuset har nästintill en akvifer i källaren och idén framstod som genial.

Men en stor invändning fanns. Uppsalaåsen är också en viktig dricksvattentäkt. Experterna beskrev vad som kan hända med vattenbiologi och förändring av vattnets strömningar. Remissinstanser talar om försiktighetsprincipen då man inte helt säkert vet hur denna anläggning kan påverka uppsalabornas kranvatten. Budskapet är att det kan gå bra men vi vet inte säkert. Ingen garanti utfärdas. Och Mark- och Miljödomstolen, som ger det formella tillståndet, vill ha kompletterande uppgifter.

Ett förslag läggs på FSN:s bord att besluta om tilläggsanslag för att kunna utreda domstolens frågeställningar. Experterna vet inte med säkerhet. Nämndens ledamöter är lekmän och har ännu längre till kunskap än vad experterna har. Säger nämnden ja till de extra pengarna har man i praktiken sagt ja till hela projektet om domstolen ger tillstånd.

FSN:s beslut blev att återkalla processen hos Mark- och miljödomstolen samt att förvaltningen skall bevaka kunskapsutvecklingen inom området för att eventuellt i ett senare skede aktualisera frågan igen. Mot beslutet reserverade sig två (S)-ledamöter.

Var beslutet fegt, snålt eller dumdristigt eller var det försiktigt, sparsamt eller modigt?

Per Norstedt (C)  
Ledamot Regionens Fastighets- och ServicenämndBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.