En nära Vård i Hela länet

Den offentligt finansierade välfärden ska präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Den ska vara jämlik och jämställd oavsett bostadsort, språk, kön, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Oavsett om den offentligt finansierade välfärden utförs av kommuner, regionen, företag eller föreningar ska människors behov och valfrihet stå i centrum.

Att allt fler människor lever och får vara friska längre är positivt men det ställer också krav på välfärdens utformning och finansiering. Tidiga och förebyggande insatser är de bästa. Prioriteringar kopplat till hälsofrämjande och förebyggande arbete är mycket viktigt. Länets Hälsoäventyr är ett bra exempel på ett förebyggande arbete, som idag bedrivs framgångsrikt bland barn och unga. Inte minst kopplat till nya droger som ständigt dyker upp där unga finns är det drogförebyggande arbetet oerhört viktigt. Likaså ser vi att psykisk ohälsa ökar bland våra barn och unga vuxna. Där vill vi se att arbetet prioriteras.

En förbättrad folkhälsa är en viktig del i att klara välfärdens finansiering. Samhällets uppgift är då att ge förutsättningar för att våra invånare ska kunna ta ansvar för sitt välbefinnande, sin hälsa och livsstil. Tillgängligheten av hälsoundersökningar, screeningundersökningar och provtagningar av olika slag för att upptäcka sjukdomar på tidigt stadium är därför helt nödvändigt.

För att en god och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela regionen ska fungera, krävs det att en större del av vården sker inom ramen för primärvården. Många av de patienter som idag söker sig till akutmottagningarna vid sjukhusen kan istället få sitt vårdbehov tillgodosett bättre inom primärvården.

E-hälsa handlar inte enbart om att läsa sina journaler och boka besök till vårdgivare på nätet. Digitala vårdcentraler med möjlighet att träffa sin läkare via en app i mobiltelefonen, läsplattan eller datorn är viktigt redan nu, men kommer vara det i ännu högre grad framöver. En fungerande e-sjukvård ger vårdpersonal mer tid till dem som behöver ett fysiskt möte.

Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför sjukhusen, i många fall i patientens hem och med delaktighet i fokus. Lokala möjligheter och nytänkande kombinerat med modern teknik, digitala lösningar och mobila vårdinrättningar kan bidra till att servicen, omsorgen och den nära vården blir bättre för patienterna.

För att råda bot på den läkarbrist som är mest påtaglig på mindre orter vill Centerpartiet dels se en väl utvecklad närvård med mobila team och närvårdsavdelningar, men också att det ska bli enklare för läkare att starta små, personägda vårdcentraler. Det möjliggör 7 för orter som tidigare inte haft någon vårdcentral att få en närmare vård.

Alla med rehabiliteringsbehov behöver fungerande rehabiliteringskedjor där alla tar ansvar. Väl utvecklade samarbeten mellan regionen, länets kommuner, försäkringskassan och andra statliga aktörer är en förutsättning för detta. Det gäller från det att man är inskriven på sjukhuset, att så snabbt som möjligt komma tillbaka i arbete och få en välfungerande vardag i sin hemmiljö. Rehabilitering ska kunna ges utan remiss hos exempelvis sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Även när det gäller habilitering är det nödvändigt med ett välutvecklat samarbete mellan regionen och länets kommuner. Oavsett var man bor i länet ska man kunna få habiliteringsinsatser efter behov.

För att Akademiska sjukhuset även i framtiden ska vara ett av de dominerande universitetssjukhusen i landet är det viktigt att det vid sjukhuset bedrivs en bred verksamhet inom alla specialiteter i nära samarbete med Uppsala universitet. Akademiska sjukhuset har även bra förutsättningar att sälja mer högklassig vård internationellt.

Region Uppsala står inför flera utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Arbetsbelastningen och personalomsättningen upplevs som hög, inte minst på Akademiska sjukhuset. Centerpartiet vill därför arbeta aktivt för att Region Uppsala ska bli Sveriges ledande arbetsgivare inom hälso- och sjukvård.

Goda förutsättningar finns för ett intensifierat samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett i syfte att använda våra resurser optimalt och därigenom bidra till att minska köerna.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att privata alternativ inom hälso- och sjukvård ska ha samma villkor som offentligt drivna verksamheter.

Att regionen och kommunerna ska samverka kring psykisk ohälsa, missbruk och hälsofrämjande åtgärder.

Att förebyggande hälsoundersökningar i hela länet ska vara tillgänglig och jämlik.

Att Uppsala län ska vara ledande inom e-Hälsoutvecklingen.

Att digitala vårdcentraler inrättas. Att Region Uppsala inför en modell som möjliggör för små personägda vårdcentraler.

Att det finns tillgång till specialistläkare och geriatriker inom primärvården efter behov.

Att regionens Hälso- och sjukvård, kommunerna, försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska samarbeta kring människors behov av en sammanhållen rehabilitering och habilitering.

Att rehabiliterande behandlingar ska kunna erbjudas genom avtal med privata hälso- och sjukvårdsgivare inom rehabiliteringsområdet.

Att fungerande vård- och rehabiliteringskedjor finns i hela regionen.

Att regionen utvecklar närvården i samarbete med kommunerna samt tar tillvara de samarbeten som redan idag fungerar.

Att det finns mobila team i hela länet.

Att samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett intensifieras och utvecklas ytterligare.

Att regionen arbetar aktivt med att korta väntetiderna och minska vårdköerna.

Att regionen upprätthåller tillgången till dygnet-runt öppen akut- vård i alla länsdelar.

Att högklassig vård i ökad utsträckning marknadsförs och säljs nationellt och internationellt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.