Jobb och tillväxt i hela länet

Utan entreprenörer och småföretagare stannar Sverige. Framtidens tillgång på arbetstillfällen i vår region är starkt kopplat till att människor vågar starta nya företag som blir våra framtida arbetsgivare.

För ett blomstrande företagsklimat behövs lägre skatter och enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Två av Sveriges största lärosäten, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) finns i Uppsala län. Det ger oss en oerhörd möjlighet för många fler samarbetsprojekt mellan universitet och näringsliv som till exempel inkubatorsverksamhet, inte minst för att öka nyföretagande bland unga.

Digitaliseringen för människor i världen närmare varandra! Den digitala infrastrukturen är helt nödvändig för att vi ska kunna arbeta och bo i hela landet. För oss i Uppsala län som har Sveriges mest befolkade landsbygd är detta oerhört viktigt. Informationsteknologi i form av tillgänglig bredbandsuppkoppling med hög kapacitet i hela vårt land innebär enorma möjligheter för skapandet av nya arbetstillfällen. Därför vill Centerpartiet fortsätta det målmedvetna arbetet med att stötta utbyggnaden av bredband i hela länet. Vi vill påskynda och påverka målsättningar och tidsplaner samt medverka till bildandet av fiberföreningar.

För Centerpartiet är det en självklarhet att starta och driva företag inom välfärdssektorn med samma villkor som för andra branscher. Med ett effektivt kontrollsystem kopplat till kvalité för att nyttjaren kan känna sig trygg är valfrihet det enda rättvisa. Genom att behålla möjligheten för entreprenörer att kunna uppvisa lönsamhet förstärks också incitamentet att starta välfärdsföretag.

I vårt län finns det behov av arbetskraft inom många områden, inte minst när det gäller hantverksyrken och andra yrken som inte kräver universitetsutbildning. Centerpartiet vill arbeta fram en regional plan för relevanta utbildningar kopplat till behov och efterfrågan på arbetskraft.

Uppsala län har en omfattande landsbygd. Det ger oss en enorm möjlighet för stor tillgång till närodlade livsmedel. Varje satsad krona på närodlade livsmedel genererar dessutom tre gånger så mycket tillbaka in i regionen.

Centerpartiet vill särskilt stödja nyföretagande inom turism och de gröna näringarna som kan skapa många arbetstillfällen på landsbygden. Vi vill underlätta för den som är beredd att ta initiativ och investera i ny verksamhet i gamla byggnader såsom gårdsbutiker i ladugårdar mm. I vårt län finns många riksintressen som ibland kan stoppa näringslivets utveckling. Centerpartiet vill underlätta den avvägningen genom att 10 förstärka dialogen med Länsstyrelsen och se till att tillgängliga bidrag kommer ut till dem som är berättigade.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att bevaka hur kommun och region utformar sina förfrågningsunderlag för måltidsupphandlingar så att det möjliggör för mindre näringsidkare och producenter i närområdet att lämna anbud.

Centerpartiet i Uppsala län kommer att arbeta aktivt för regionala samarbetsprojekt tillsammans med kommuner, Region Uppsala och Länsstyrelsen för att skapa nya hållbara boendemiljöer i lägen med goda kommunikationer där människor vill bo.

Regelförenklingar måste vara mer långtgående på landsbygden utan krav på detaljplan. Det måste råda en stor frihet för markägare och lokala byggföretag att få bygglov beviljade också för lägenheter och småhusområden utanför planlagda tätorter. För att inte stoppa utvecklingen på landsbygden, vilket helt i onödan sker idag på grund av stelbenta regelverk, vill Centerpartiet att man på regional nivå ska påverka Länsstyrelsen till en högre flexibilitet kopplat till regelverket.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att samarbetet fördjupas mellan våra två universitet och näringslivet.

Att alla invånare i Uppsala län ska ha tillgång till god bredbandsuppkoppling.

Att regionen bidrar till kompetensförsörjning som möter behoven och efterfrågan på arbetskraft.

Att en mångfald av välfärdstjänster ska kunna erbjudas i hela länet.

Att landsbygdsföretag kopplat till gröna näringar och turism prioriteras.

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.