Kultur I hela länet

Kulturen är ett brett begrepp som innefattar allt från opera till biobesök och den lokala hembygdsföreningen. Kulturen är en av de grundpelare vart på vårt demokratiska samhälle vilar. Den ger oss chansen att skapa och att utvecklas som människor, den breddar våra horisonter och får oss att upptäcka saker vi tidigare inte visste fanns. Kulturen bidrar till att göra oss till mer demokratiska samhällsmedborgare.

Då kulturen är så viktig för alla medborgare är det av yttersta vikt att Region Uppsala ser till att fler får ta del av och vara med och skapa kultur. Kulturen skall finnas där människor finns och därför är det viktigt att kulturen finns såväl på landsbygden som i staden. Där måste regionen ta sitt ansvar och se till att de regionala kulturinstitutionernas verksamheter sprids ut över hela länet. För att kulturen skall kunna finnas runtom i hela länet är det viktigt att hitta nya kreativa kulturella former.

En del i att göra kulturen tillgänglig i hela länet är kulturbussarna, som ger skolelever möjlighet att besöka kulturbesöksmål i hela länet.

För Centerpartiet är även folkbildningen en mycket viktig och naturlig del av kulturen. Den gör kunskap och bildning tillgänglig för alla.

Även fast kulturen skall vara offentligt finansierad så ska den stå fri från politiska pekpinnar och ingrepp. Politiken måste kunna erbjuda förutsättningar för en blomstrande kultur med en mångfald av kulturyttringar, utförare och konstnärer. En mångfald av finansieringsformer som till exempel sponsring och partnerskap är också nödvändig för att säkerställa mångfalden inom kulturens område.

Politiken borde inte göra skillnad på olika former av kultur. Alla former skall få finnas på lika villkor. Därför borde till exempel inte momsen på biobiljetter höjas då den slår framför allt mot biografer på landsbygden. All kultur borde ha en enhetlig låg momssats.

Vi är övertygade om att det finns mer potential inom de kulturella näringarna, och vi vill se fler kulturentreprenörer växa upp i vårt län. Centerpartiet ser ingen motsättning med olika typer av kulturbidrag och entreprenörskap. Bidraget kan i många fall vara den hjälp som behövs för att komma igång med sitt företag.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att en folkhögskolefilial till Wik startas i länets norra del.

Att hela driften av Gamla Uppsala museum tas över av regionen och att museet slås ihop med Upplandsmuseet och utvecklas till ett verkligt besöksmål.

Att driften av Wiks slotts hotell och konferensdel upphandlas.

Att antalet scenkonstkaruseller utökas och att alla länets kommuner får ta del av dessa.

Att kulturbussar som ger länets skolelever möjlighet att ta del av kultur och kulturminnen fortsatt ska erbjudas till länets samtliga kommuner.

Att finansieringen av studieförbundens folkbildningsverksamhet stärks och säkras.

Att kultur i vården utvecklas och att samarbetet med professionella lokala kulturaktörer utökas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.