Miljöansvar och grön tillväxt i hela länet

Skog

Vi är skyldiga framtida generationer att göra bästa möjliga arbete för att skydda vår miljö. Hittills har mänskligheten sett alltför kortsiktigt på miljön och nyttjandet av naturens resurser. En allt dyrare räkning skickas vidare till nästa generation. Det håller inte. Samhället vinner på att välstånd skapas på naturens villkor, inom planetens begränsningar och genom att värdesätta ekosystemen och bejaka grön tillväxt och entreprenörskap. Det ska alltid vara lönsamt att vara miljövårdande och det ska kosta att smutsa ner. Vi tror på att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens, utvecklingens och den hållbara tillväxtens kraft.

En viktig del i en hållbar tillväxt är en energiförsörjning som bygger på förnybara energikällor. Här finns goda möjligheter i vårt län både för energi från sol och vind och energi från biomassa.

För Centerpartiet är det en självklarhet att vi ska vara ett ledande län i miljö- och klimatarbetet. Samtidigt vill vi att förutsättningarna för att vara miljövänlig i vardagen ska bli enklare. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi kommer att verka för att offentliga verksamheter utgår ifrån en offentlig upphandling som är hållbar och ställer höga miljö- och hälsokrav till exempel kring antibiotika i maten vi äter.

Med en ökad befolkning är det nödvändigt att säkerställa en hållbar och ökande livsmedelsproduktion inom länet. En ökad självförsörjningsgrad minskar dessutom hela landets sårbarhet inför kriser och störningar i livsmedelsproduktionen i vår omvärld.

Vi värnar om äganderätten över våra marker. Att bevara naturmiljön handlar inte om tvång. Det handlar om att ge markägare bästa tänkbara incitament att fortsätta det ansvarsfulla arbetet med att förbättra naturmiljön i sina egna marker för en ökad biologisk mångfald.

Den hållbara staden som är hembygden för allt fler, är viktig för oss i Centerpartiet. Vi kan inte tillåta en alltför stor förtätning då detta leder till ohållbara miljöer för oss människor att bo och leva i. Närheten till natur och grönska är helt nödvändigt för att man ska må bra.

Centerpartiet kommer att driva på för att vården i Uppsala län ska bli ett föregångsexempel i hållbarhet. Som ett kustliggande län med många sjöar och vattendrag, har vi ett särskilt ansvar att säkerställa att läkemedelsrester inte hamnar i våra vatten. Därför vill vi arbeta regionalt ihop med kommunerna för att minska läkemedelsläckagen till miljön.

Dricksvatten av god kvalitet är något som vi tagit för självklart. Men en ökande befolkning och risk för föroreningar gör att vi inte kan göra det längre. Våren 2017 varnades det för första gången om 12 stundande vattenbrist i Uppland. Därför vill vi verka aktivt för att säkra vårt dricksvatten innan vi har akut vattenbrist i vårt län.

Vi ser det som en självklarhet att den mat som serveras i våra offentliga verksamheter är hållbar. Det innebär att upphandlingen ska prioritera närodlat i så hög grad som möjligt. Det svenska jordbruket är ett av det mest framstående i världen när det kommer till biologisk mångfald, djurskydd och låg antibiotikaanvändning.

Plastpåsen är miljöskadlig och behöver runt 400 år för att brytas ner. Användningen av plastpåsar i EU ska minska. Det är bra, inte minst när vi har goda exempel över hela vår värld på städer och länder som ersatt den miljöfarliga plastpåsen för länge sedan. Centerpartiet vill att Uppsala Län följer de goda exemplen runt om i Sverige och världen och arbetar aktivt för att minska användningen av plastpåsar, särskilt de som innehåller fossila ämnen.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att äganderätten stärks för att bevara naturmiljön genom att ge markägarna de bästa incitamenten för att fortsätta sitt goda arbete.

Att utbyggnaden av hållbar elproduktion, till exempel solenergi, ges bättre förutsättningar.

Att Uppsala län ska vara en föregångare för att bekämpa antibiotikaresistensen.

Att region Uppsala ska vara i framkant när det gäller att motverka utsläpp av läkemedelsrester till vattendrag, sjöar och hav.

Att Uppsala län ska ställa om så att all kollektivtrafik ska vara helt fossilfri från år 2020.

Att det tas ett helhetsgrepp för att säkerställa tillgången till rent vatten i hela länet.

Att upphandlade livsmedel ska uppfylla de produktionsvillkor som gäller för svensk livsmedelsproduktion.

Att Uppsala län ska utvecklas till att vara fri från användning av plastpåsar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.