Miljövänligare kollektivtrafik och infrastruktur i hela länet

järnväg

För att hela länet ska leva måste du ha möjlighet att välja vart du vill bo och jobba. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt och miljövänligt sätt är en självklarhet för oss.

För att kunna ställa om till en fungerande kollektivtrafik krävs det att människor i större utsträckning kan nyttja kollektivtrafiken som ett realistiskt alternativ till bilen. Därför behöver det finnas en väl utbyggd kollektivtrafik som når alla tätorter i länet och en god tillgång till hållplatser mellan tätorterna. För kollektivtrafiken är det viktigt med attraktiva hållplatserna och väderskydd. Kollektivtrafiken på landsbygden behöver utvecklas, till exempel genom samordning med andra former av persontransporter som skolskjuts och färdtjänst. Olika former av samåknings initiativ bör också uppmuntras.

En stor del av resandet sker med tåg. Här finns stora behov av förstärkningar. Tågtrafik ger snabba förbindelser mellan större städer och är därför viktigt inte minst för pendling och näringsliv. För Centerpartiet är det självklart att alla stationsorter längs järnvägen ska ha bra trafik, och inte bara de större städerna. Strategiska tågstopp längs vägen kommer att vara ett viktigt incitament för människor att välja att bo på dessa orter.

För Uppsala läns och Mälardalens utveckling är förverkligandet av en järnvägslänk mellan Enköping och Uppsala viktig. Den skapar inte bara bättre möjligheter att resa mellan Uppsala och Enköping. Den knyter också samman Uppsala med Västerås och övriga delar av västra Mälardalen.

Den viktigaste delen i länets infrastruktur är dock vägnätet. Även för den som reser den större delen av resan med tåg börjar ofta resan med cykel, buss eller bil längs en väg. För att förbättra restiderna vill därför Centerpartiet att det finns trafiksäkra vägar av bra standard i hela länet. Det innebär exempelvis att väg 288 ska byggas färdig med mötesfri standard fram till Börstil. Det behövs fortsatta offentliga satsningar också på det enskilda vägnätet. Oavsett om man går, cyklar, kör bil eller åker buss så är ett säkert vägnät en nödvändighet.

Centerpartiet kommer att medverka till mer hållbara transporter, både när det gäller persontrafik och gods.

Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra möjligheter att ta sig fram på cykel. Ett sammanhängande regionalt cykelvägnät bör skapas, både för vardaglig cykling till och från arbete och studier men också för besöksnäring och rekreation.

Centerpartiet i Uppsala län vill:

Att pendling över länsgränserna förenklas.

Att vägnätet förbättras för säkrare trafik och bättre tillgänglighet.

Att ett regionalt cykelnät skapas.

Att kollektivtrafiken utvecklas även för dem som bor på landsbygden.

Att initiativ till elvägar för godstransporter i Mälardalen tas.

Att järnvägen med fyrspår till Stockholm från Uppsala byggs och att Dalabanan byggs ut för ökad trafik.

Att den regionala kollektiva infrastrukturen byggs ut så att den når ut till fler av länets orter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.