Unn Harsem

Personbild


#1 till Regionfullmäktige i Uppsala län


”Jag vill att alla som bor i Uppsala län ska få mer frihet att bestämma över sitt eget liv”

Vilka är dina hjärtefrågor?

Mina hjärtefrågor kan kokas ned till frihet, trygghet samt klimat & miljö och ska man bli riktigt konkret så brinner jag även för förlossningsvården.

Frihet handlar om att alla ska kunna fatta självständiga beslut om sitt liv och sin framtid. Det handlar om var man vill bo, vad man vill jobba med och hur och med vem man vill leva sitt liv. För dem som vill bo i landsbygderna runt om i länet finns hinder i form av bristande infrastruktur och samhällsservice. För dem som vill starta företag finns hinder i form av regelkrångel och brist på finansiering, lokaler och kompetens.

Det är också viktigt att alla människor, oavsett kön eller ursprung ska ha samma förutsättningar att forma sina liv. Idag hindras en del från att fatta självständiga beslut om sitt liv och sin fritid i hederns namn. Hedersförtrycket har ingen plats i Uppsala län och det måste få ett slut.

Det ska vara tryggt att bo i Uppsala län, man ska inte behöva oroa sig för kriminalitet och våld. Man ska få tillgång till god vård och service oavsett var man bor. Det ska finnas cykelvägar, kollektivtrafik och vägar att lita på. Alla ska ha tillgång till snabbt bredband och det ska vara lätt att starta och driva företag i hela länet. Ett gott företagsklimat är viktigt av flera skäl; dels för att fler ska kunna förverkliga sina drömmar, dels för att företag skapar jobb och utgör grunden för finansieringen av vår gemensamma välfärd och för att livskraftiga företag kan driva innovation och

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar som måste genomsyra besluten inom de flesta politikområden. Jag vill driva en resultatinriktad politik, byggd på teknisk utveckling och innovation. Politikens roll är att ta fram smarta styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle.

Och förlossningsvården?

Idag erbjuder Region Uppsala enbart förlossningsvård på Akademiska sjukhuset. Ett stort universitetssjukhus i länets centralort. Mödravården är å andra sidan förlagd inom primärvården som är en annan organisation.

Vi vet att trygghet och lugn är oerhört viktigt under födandet. Att känna igen sin barnmorska och ha en relation skapar trygghet. Därför bör graviditet, förlossning och eftervård ses som en sammanhållen vårdkedja och jag vill jobba för att mammorna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna möta samma barnmorskor under hela vårdkedjan.

Graviditet och förlossning är i grunden friska processer. Därför vill jag lägga mer makt i den födandes händer. Kvinnan bör ges möjlighet att själv välja den plats där hon känner sig trygg att föda sitt barn. Därför vill vi vill införa fler vårdnivåer i förlossningsvården. Jag vill att en barnmorskedriven normalförlossningsklinik som kan ta hand om kvinnor med normala graviditeter och lågriskförlossningar ska öppnas i Uppsala. Jag vill också att regionen ska finansiera hemfödslar för den som så önskar i enlighet med definierade kriterier.

Region Uppsala ska kunna erbjuda en trygg och individanpassad vård för kvinnor och barn före, under och efter en graviditet. Det är hög tid att kvinnors behov av trygga förlossningar prioriteras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.