Eda

Landsbygdsutveckling innebär en välfungerande infrastruktur, bra boende och ett gott företagsklimat!

  • I Eda kommun finns unika möjligheter att leva ett gott liv.
  • Jordbruksmark ska bevaras för att ge möjlighet till ”närodling” och ökad
    självförsörjningsgrad.
  • Varierande boendeformer ska erbjudas för att attrahera inflyttning.
  • Vi vill se stärkt kollektivtrafik mellan kommunens orter.
  • Vi vill erbjuda ett gott företagsklimat.

För oss är landsbygdsutveckling en välfungerande infrastruktur, bra boende och ett gott företagsklimat.

I Eda kommun finns unika möjligheter att leva ett gott liv.

Här finns närhet till natur men också bra infrastruktur som ger närhet till stora
städer.

Vårt geografiska läge tillsammans med genomförd fiberutbyggnad gör det enklare
för människor att arbeta hemifrån och det är nu möjligt för flera grupper på
arbetsmarknaden att bo utanför städerna.

Med de möjligheter som vårt geografiska läge och fiberuppkoppling ger både för
landsbygdsföretagande och distansarbete vill vi kunna locka fler invånare och
företag till Eda kommun.

För att Eda ska vara en attraktiv kommun att flytta till så behöver vi tänka framtid.
För Centerpartiet innebär det bland annat satsningar och tydliga ställningstaganden
för klimatsmart energi och större andel närproducerade livsmedel i kommunens
verksamheter. Det handlar om att arbeta både visionärt och med strategier för att nå
olika långsiktiga mål men också om att förändra här och nu.

Eda ska vara en trygg plats att bo på. Under pågående mandatperioden har beslut
tagits att bygga en svensk-norsk polisstation på gränsen. Den ska visserligen serva
hela gränsregionen, men ger ändå en ökad polisnärvaro. Centerpartiet vill se
utökade satsningar även på att motverka förfall av fastigheter och ”förslumning” av
områden inom kommunen.

Eda ska vara en trygg plats att bo på. Under pågående mandatperioden har beslut
tagits att bygga en svensk-norsk polisstation på gränsen. Den ska visserligen serva
hela gränsregionen, men ger ändå en ökad polisnärvaro. Centerpartiet vill se
utökade satsningar även på att motverka förfall av fastigheter och ”förslumning” av
områden inom kommunen.

Jordbruksmark ska bevaras för att ge möjlighet till ”närodling” och ökad
självförsörjningsgrad.

Skogs- och åkermark är ur klimatsynpunkt en mycket stor tillgång. Landsbygden
tar hand om städernas koldioxidutsläpp och fungerar även som en rekreationsplats
för många.

Det är viktigt att stärka människors äganderätt över sin skog och mark så att den
kan förvaltas för kommande generationer.

Vi vill även engagera fler människor genom att avsätta mark för kolonilotter samt
initiera utbildningar för självhushåll och odling. Vi ser positivt på nya initiativ som
t ex REKO-ringar för direktförsäljning av närodlad mat.

Varierande boendeformer ska erbjudas för att attrahera inflyttning.

Vi kommer att behöva fler människor som jobbar i Eda kommun och därför
behöver vi utveckla boendeformer som passar olika människors behov. Vi vill
också erbjuda tomter i attraktiva lägen.

Stärkt kollektivtrafik mellan kommunens orter.

Vi vill utöka möjligheten att enkelt ta sig med buss mellan kommunens olika orter
för att ge ett miljövänligt alternativ som underlättar för arbete, fritidspendling,
ungdomars träning, besöka vårdboenden etc.

Erbjuda ett gott företagsklimat.

Eda kommun har goda förutsättningarna för att erbjuda ett blomstrande
företagsklimat. Det utmärkta läget vid gränsen ger stora möjligheter för samverkan
och expansion lokalt, mot hela Norge, den växande Osloregionen och även
internationellt.

För att hjälpa företagen hitta kompetens behöver vi göra Eda till en mer attraktiv
kommun att bo i. Det gör vi genom att fokusera på möjligheter till distansarbete,
pendling, ett bra utbud av fritidsaktiviteter och tillgång till attraktiva boendeformer.
Eda kommun ska stötta entreprenörskap, både i stort och smått. Vi ska sätta
företagarnas behov av service och rådgivning i fokus. Vi ska ligga i framkant så att
våra företagare kan fokusera på utveckling av sin verksamhet och snabbt få råd och
stöttning vid expansion. Att ha nöjda företagare är en förutsättning för god
ekonomi, både för det lokala näringslivet och kommunen. På så sätt skapas nya
arbetstillfällen.

Eda kommun har många små företagare och många arbetspendlare. Vi vill genom
kommunens försorg skapa en plats där de som har behov av arbetsyta och
kringresurser kan hyra in sig, ett företagshotell (s k co-location center). Här kan
även Edabor som jobbar på andra orter erbjudas plats

 

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.