Eda

Vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara av hög kvalité. Digitalisering ska göra vården tillgänglig, effektiv och säker!

  • Skapa det trygghetsboende som så många efterfrågar
  • Slopa behovsbedömningen för de som vill flytta in på ett särskilt boende och är över 85 år
  • Fortsätta införandet av digitala lösningar t.ex. nattkameror och läkemedelsautomater. Detta för att öka vårdtagarens trygghet och självständighet samt underlätta för personalen i deras arbete

Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet. Digitaliseringen ska göra vården tillgänglig, effektiv och säker.

För att skapa ett tryggare liv för de äldre vill vi skapa det trygghetsboende som så många efterfrågar.
Vi vill också slopa behovsbedömningen för den som är över 85 år och vill flytta in i ett särskilt boende.
Det finns inte tillräckligt med demensplatser i kommunen och inom kort kommer det att behövas fler. Vi vill bygga ut demensboenden för att möta kommande framtida behov. Verksamheten ska om möjligt bedrivas på de två ställen i kommunen där de finns idag.

Vi behöver så snart som möjligt införa mer digital teknik inom vård och omsorg. Idag görs många besök/ resor inom hemtjänsten som skulle kunna minskas eller tas bort om fler digitala lösningar införs. Läkemedelsapparater och nattkameror för de som så önskar, övriga ska få besök som tidigare. I och med det ökar möjligheten att kunna bo kvar hemma längre, känna en trygghet och öka varje persons självständighet. Även vårdens kvalitet och effektivitet ökar och vården kan ges till en rimlig kostnad.

Satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor kan behövas för att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och minska personalomsättningen.
Eda kommun har en låg andel specialistutbildade sjuksköterskor. Vi vill också se över hur all vårdpersonals kompetens kan utnyttjas bättre, genom att låta rätt person göra rätt jobb.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.