Vår Politik


Här kan ni läsa om våra visioner och den politik vi i Centerpartiet driver lokalt här i Skellefteå. För de frågor vi kommer att driva under valet 2022 och framöver gå in under fliken Val 2022.


sol-has-bg

Vår Vision

 

Ett grönt, tryggt och växande Skellefteå

Centerpartiet har en vision om ett grönt, tryggt och växande Skellefteå, där stad och land går hand i hand, där alla behövs och får möjlighet att utvecklas.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Och på den grunden vill vi bygga Skellefteå. Vi i Centerpartiet tror på ett grönare, tryggare och attraktivare Skellefteå på väg mot 100 000 invånare.

Tillsammans arbetar vi Framåt: målmedvetet, långsiktigt och engagerat för att göra det möjligt. Vi blundar inte för problemen, vi presenterar lösningar och vi visar på möjligheter och inger hopp.

Centerpartiet vill Framåt!

Närodlad Politik

Skellefteå ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. En plats där invånarnas initiativ uppmuntras, nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där alla människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka.

Centerpartiet ser behovet av ett jämställt Skellefteå. Vi är det parti som tydligast arbetar för likvärdiga möjligheter för kvinnor och män. För vi vet att Skellefteå behöver vara jämställt för att växa.

I vårt Skellefteå är människan i centrum och vi vill bygga ett samhälle för invånarna i vår kommun, både i stad och på landsbygd. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och gammal. Vi ska ha en skola i Sverigetoppen och en omsorg som utgår från individens behov.

Miljöansvar och trygg tillväxt

För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet.

Centerpartiet vill minska miljöpåverkan och klimathotet. Vi tycker det ska vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig, eller välja cykeln istället för bilen. Det ska gå att driva ett jordbruk eller att odla i staden. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig. Och vi vill få bort den tunga trafiken genom centrala Skellefteå.

Låt inte Skellefteå klyvas

Vi ser hela kommunens behov och möjligheter

Centerpartiet driver frågor som skapar livskraft och hållbarhet både på landsbygderna och i staden. För stad och land ska gå hand i hand.

Centerpartiet har en positiv syn på landsbygders och tätorters framtidsmöjligheter och tillvaratar de särskilda kvaliteter och möjligheter som finns i dessa områden. Våra landsbygder är våra "livsbygder".

Staden ska vara en grön och attraktiv stad, och vara en mötesplats med aktiviteter för människor, istället för bilar.

Vår kommun ska vara anpassad för alla, för kvinnor och män, för flickor och pojkar, oavsett varifrån man kommer ifrån eller var man vill bosätta sig.

Företagande och Jobb

För att Skellefteå ska växa och må bra behövs fler företag. Det behövs både små och växande företag som kan skapa nya jobb. Det behövs även möjligheter för stora företag att etableras sig i Skellefteå.

Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter, mindre krångel samt ett företagsklimat som stärker näringslivet.

Vi vill öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Olika typer av företag kan även motverka en segregerad arbetsmarknad.

Och vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Trygghet i hela Skellefteå

Centerpartiet arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro, och vi vill motverka en negativ samhällsutveckling i Skellefteå. För mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla av otrygghet. Det kan gälla våld, kriminalitet, arbete, sjukvård, äldreomsorg, barn och ungas uppväxt, invandring, miljö eller tillgänglighet.

Skellefteå ska vara en trygg plats att bo och verka i, och vi vill vända oron och rädslan till hopp och framtidstro. Vi ska erbjuda möjliga lösningar, framtidstro och handlingskraft - baserat på våra värderingar.

Vi i Centerpartiet kallar det för

Närodlad politik!

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.