Vår politik

Det här tycker vi:

Sorseles skattekronor ska användas på bästa sätt - För Sorseles bästa

 • Näringslivet
  Det måste vara attraktivt och enkelt att bo, leva och driva företag i Sorsele kommun. Stötta det
  lokala näringslivet så att de företag som vill kan växa och utvecklas. Centerpartiet vill se ett mer långsiktigt arbete med både nystartade och befintliga företag, etableringar och inflyttning.
  Fler kvinnor som startar företag behövs och ska stöttas.
  Barn och Ungdomar - är vår framtid.
  Fritidsgårdar som är öppna och tillgängliga för ungdomar i hela kommunen. Familjer ska kunna
  besöka badhuset även på helger. Det ska finnas välskötta och ändamålsenliga isbanor, motionsspår både sommar och vinter i hela kommunen. Föreningar ska få stöttning att bedriva sina verksamheter utifrån de behov som finns.
  En trygg skola
  där alla barn och ungdomar får chans att utvecklas och där undervisning sker utomhus och i
  naturen, så fort tillfälle ges under hela skolgången. Barn som växer upp i och nära naturen tar
  väl hand om den hela livet. Barnen har rätt att växa upp och vistas i en trygg miljö, både i
  skolan, hemmet och på fritiden.
  Lokalsamhället
  Tätort och byar där vi lever ska ha en grundläggande samhällsservice. Det bör finnas fungerande belysning, snöröjning och vägunderhåll, kommunikationer och bredbandsnät. Kommunen består av en mängd byar i olika storlekar, vi vill ge byarna möjlighet att blomstra och invånarna förutsättningar för ett rikt byaliv.
  Vården
  Vård där du kan känna dig trygg oavsett ålder, där maten är god och av bra kvalité lagad på
  lokala råvaror så långt det är möjligt. Kommunen ska verka för att den digitala utvecklingen med AI kan användas i så stor utsträckning som det är möjligt. Det kan förbättra och förenkla, så att de resurser som finns ska kunna användas så effektivt som möjligt.
  Klimatet - Naturen
  Vi anser att det är nödvändigt att värna kommunens naturtillgångar och att vi behöver vårda
  dessa på ett bra sätt, men vi tror inte att vägen till detta är att utöka de redan skyddade områden i kommunen. Vi vill i stället utveckla det redan skyddade och öka tillgängligheten, för att fler ska kunna ta del av och ges möjlighet att uppskatta de fantastiska naturvärden vi har.
  I Sorsele kommun ska vi sträva mot ett minskat fossilberoende och öka både produktionen och
  användningen av förnybar energi. Exempelvis genom solpaneler på kommunens fastigheter och
  förändringar i kommunens fordonspark.
  Lokalt självbestämmande
  Kommunen behöver få ett ökat självbestämmande över det som påverkar befolkningens möjligheter att leva och verka. Strandskyddet måste användas med förnuft. Regler och lagar gjorda för tätbebyggda områden måste tillämpas på ett annat och mer ändamålsenligt sätt för glesbygd.
 • Kompetensutveckling
  Kommun ska arbeta för att vara en trygg arbetsgivare där personalen trivs och erbjudas möjligheter till kompetensutveckling inom sitt yrkesområde och på arbetsplatsen.
  Möjlighet till bra utbildning för alla skeden i livet.
  Kommunen som arbetsgivare
  Det ska kännas bra att gå till jobbet och arbetsplatserna ska värna om medarbetarnas kunskap
  och erfarenhet. Kommunen bör ta tillvara anställdas idéer på förbättringar och öka delaktigheten hos personalen i de beslut och förändringar som rör verksamheterna.
 •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.