Valplattform 2022

INLEDNING

Centerpartiet i Västerbotten driver en politik där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid var de vill i hela länet. Västerbottningen ska kunna bo och verka i ett jämställt och jämlikt län.

I Centerpartiets Västerbotten prioriteras förebyggande och hälsofrämjande insatser. I Centerpartiets Västerbotten finns det plats för unga och äldre, för nyinflyttade och för alla som sedan generationer har sina rötter i Västerbotten.

Centerpartiet i Västerbotten har under flera år framfört kritik mot den Socialdemokratiska styrningen i Region Västerbotten som på många punkter har varit mycket bristfällig. Ledarskapet kring förlossningsvården, omställningsplanen, arbetsvillkoren, köerna till sjukvården, utvecklingen i de norra länsdelarna, har varit så obefintligt att det nu går att ifrågasätta om det alls finns ett politiskt ledarskap. Här är Centerpartiet tydliga med att styrning och ledning måste vara politikens ansvar och den politiska ledningen måste bära ansvaret för svåra beslut.

Västerbotten har en otrolig tillväxt just nu och det byggs både företagslokaler och bostäder i en väldig takt. Investeringar i norra Sverige uppgår till 1070 miljarder de kommande åren. Tillväxten innebär en kraftig inflyttning till regionen och att människor söker sig till attraktiva jobb och nya arbetsgivare. Här måste regionen agera för att både öka kompetensen inom länet, behålla och locka nya medarbetare. Både företag och offentliga sektorn behöver kompetens och kompetensförsörjningen får inte bli ett hinder för tillväxten.

Politiken ska ge goda, långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för både medborgare, företag och företagare. Det är en huvuduppgift i det regionala utvecklingsansvaret.

Centerpartiet ser till hela länet och vill därför att regionen ska landsbygdssäkra sina beslut. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än för tätorten. Inte minst de glesaste kommunerna kan drabbas. Politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Landsbygdssäkring innebär att man analyserar hur beslut slår ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Region Västerbotten har stora utmaningar i sin roll som arbetsgivare. Centerpartiet vill se att beslut och ansvar läggs på rätt nivå, där medarbetare får mer inflytande och större möjligheter att påverka sitt arbete. Vi ser att tillitsbaserad styrning är bättre då beslut fattas så långt ut i verksamheterna som möjligt. Region Västerbotten har arbetsmiljöansvaret och bör ta detta på mycket stort allvar. En god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor är grunden för att Regionen ska bli en attraktiv arbetsgivare. Tyvärr finns mycket att göra då det kommer till den utbredda tystnadskulturen och hierarkiska styrningen av Regionen. Centerpartiet erbjuder ett politiskt ledarskap som har tilltro till sina medarbetare och kan ta det övergripande arbetsgivaransvaret utan rädsla för kritik.

En medmänsklig vård för Västerbottens bästa

Att öka den nära och tillgängliga hälso- och sjukvården är den stora utmaningen. Målet är en hälso- och sjukvård som ständigt utgår ifrån vad som är bäst för den enskilda individen.

Centerpartiet vill:

 • Att vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela länet
 • Korta köerna i sjukvården och låta fler få en fast läkarkontakt
 • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja

I primärvården (vid hälsocentraler och sjukstugor) sker mer än 75 % av hälso- och sjukvårdens alla patientmöten. En stärkt primärvård med tydligt uppdrag som alltid utgår ifrån patientens bästa leder till att primärvårdens status höjs. Flexiblare mottagningstider och digitalisering är nödvändigt för att möta våra invånares olika behov och en framtid som behöver effektiviseras för att resurserna ska räcka till.

Tandvården i Region Västerbotten är i ett ansträngt läge och det är brist på personal. Det är stora skillnader mellan kommunerna i tillgången till tandläkare och tandhygienister. Fler behöver utbilda sig till tandvårdsyrken. Centerpartiet vill att tandvården ska ingå i statens och regionernas satsningar för att utbilda mer vårdpersonal. Centerpartiet vill också stärka den förebyggande tandvården för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Krafttag mot den psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Nationellt verkar Centerpartiet för en ny öppnare vårdform och ökade resurser för att korta köer till barn och ungdomspsykiatrin. I nationell jämförelse, vad gäller tillgänglighet, ligger den psykiatriska vården i Västerbotten dåligt till, och väntetiderna till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) är fortfarande allt för långa. Centerpartiet ser att de olika verksamheterna som hanterar barn och ungas psykiska hälsa behöver arbeta gemensamt i en samlad barn- och ungdomshälsa och det är även viktigt att hälsocentralerna har första linjens ansvar för psykisk ohälsa.

Specialistpsykiatrin i Södra Lappland måste stärkas. Idag ska en sjuksköterska sköta om patienter i tre kommuner, vilket är en skör och ohållbar lösning.

Ofrivillig ensamhet ökar risken för psykisk ohälsa och depression. Region Västerbotten behöver bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa som en följd av ofrivillig ensamhet. Det behövs tillgängliga sociala mötesplatser och att daglig verksamhet för äldre fortsätter att utvecklas, i hela länet.

Centerpartiet ser en oroande trend med allt fler unga som drabbas av ätstörningar. Pandemin har haft en negativ påverkan framför allt på unga personers psykiska hälsa och Centerpartiet vill att Region Västerbotten prioriterar tidiga insatser för att förebygga insjuknande så långt det är möjligt.

Tillgänglig vård

En god och nära vård i alla länets kommuner är en förutsättning för att hela Västerbotten ska vara tillgängligt och tryggt att leva och verka i. Därför är det viktigt att regionen behåller sina tre akutsjukhus och har Hälsocentraler/sjukstugor i alla kommuner. Centerpartiet vill prioritera en bättre och fördjupad samverkan mellan kommunerna och Region Västerbotten.

Ett uppenbart steg i omställningen till God och Nära vård är de mobila teamen. De mobila teamen har varit helt avgörande under pandemin för att hålla nere belastningen på våra sjukhus och samtidigt säkra en god vård för de människor som annars kanske behövt bli inlagda på sjukhus. I framtiden kommer vi att behöva Öppenvårdsteam, en typ av generella team med bred kompetens och tillgänglighet. Under tiden får vi inte tappa den kompetens och det viktiga stöd som befintliga team bidrar till redan idag.

Region Västerbotten har i jämförelse med andra regioner stora problem med att uppfylla vårdgarantin. Enligt vårdgarantin ska kontakt med primärvården nås samma dag och en medicinsk bedömning göras inom 3 dagar samt ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar och efter beslut få komma till operation/åtgärd inom 90 dagar. Här finns det mycket som måste förbättras och ett första steg är att primärvården tillförs mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Det är viktigt med ett fungerande teamarbete runt patienten så att primärvården blir det verkliga navet i regionens hälso- och sjukvård. Patienternas delaktighet i den egna vården måste öka och den hälsofrämjande vården måste ges en högre prioritet.

Samhällsrum finns i Adak, Ammarnäs, Bastuträsk, Fredrika, Gunnarn, Risbäck, Saxnäs och Slussfors. Dessa är en del av regionens förebyggande arbete och en del i arbetet med God och nära vård. Med basteknik som finns i rummen kan medborgarna på egen hand mäta blodtryck, vikt och puls. Tanken är att antalet typer av provtagningar ska utökas. Vårdpersonal besöker regelbundet samhällsrummen och läser av värdena och agerar om det behövs. Centerpartiet värnar om samhällsrummen som en viktig del i att säkra vård i hela länet.

Regionen har en hög kvalitet i förlossningsvården men en stor utmaning med kompetensförsörjning och arbetsförhållanden och det är mycket viktigt att vi kan säkra och behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Lycksele BB har varit tvungna att stänga när personalbristen blivit för stor och här ser Centerpartiet att det är otroligt viktigt att nu jobba intensivt för att säkra verksamheterna vid alla tre sjukhus. Därför måste vi se över och åtgärda brister, stimulera kompetensförsörjning, utveckla bättre arbetsstrukturer samt säkra en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Centerpartiet vill att Region Västerbotten ska ha landets bästa förlossningsvård, och då måste vi bland annat säkerställa en förbättrad lönepolitik och arbetsmiljö, högre grundbemanning över hela året, ha en långsiktigt fungerande sommarbemanning samt funktionella lokaler. Detta innebär även att vi måste underlätta för dem som vill utbilda sig till förlossningspersonal genom uppdragsutbildningar som gör att fler personer som bor i Västerbotten kan utbilda sig. Nationellt driver Centerpartiet på för en bättre förlossningsvård i hela landet genom bättre arbetsvillkor, högre löner för barnmorskor och bättre tillgång till stöd efter förlossning.

Det är viktigt att Regionen säkrar bemanningen av personal i vården genom aktiva rekryteringsinsatser. Därigenom kan vi också öppna upp fler vårdplatser, förbättra tillgängligheten och korta vårdköerna.

Ambulansverksamheten i Region Västerbotten är under hård press och har länge varit underfinansierad. Region Västerbottens övertagande av ambulansverksamheten i Vindeln, Vilhelmina och Storuman i egen regi har lett till ökade kostnader och ett ökat beroende av hyrpersonal. Centerpartiet vill se att ambulansen kopplas närmare sjukstugorna i våra inlandskommuner för att säkra bemanningen och bidra till kompetensutveckling.

Ökad valfrihet med patienten i fokus

För att korta vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna är det bra om fler aktörer får möjlighet att hjälpa till med att utföra vården. Centerpartiet vill ha ökade kvalitetskrav, och förbättrad tillsyn för såväl offentliga som alternativa utförare för att säkra hög kvalitet och en säker vård. Valfriheten i vården med alternativa driftsformer är något som tillämpas i stora delar av övriga världen och är oftast det komplement som behövs för att vården ska kunna tillgodose befolkningens behov.

För att reformerna kring God och Nära vård ska ge effekt behöver patienternas delaktighet öka. En del i att bygga en ny struktur i vården som utgår från patienten innehåller ett så kallat patientkontrakt. Detta består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Västerbottens sjukvård i framkant

Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg och det kommer kontinuerligt nya rön kring medicinteknik och läkemedel som ger botande effekter som för bara några år sedan var okända. Digitaliseringen är ett komplement som, rätt använd, kan ge den nära vård som Centerpartiet förespråkar. Region Västerbotten ska, som en av fem regioner med undervisningssjukhus, finnas i sjukvårdens absoluta framkant för att bland annat säkra rekryteringen av kvalificerad personal till vården.

Glesbygdsmedicinskt centrum har under lång tid varit en spjutspets när det gäller forskning och innovationer för att lösa hälso- och sjukvård i glesbygden. Den kompetensen ska vi ta tillvara och fortsätta utveckla.

Centerpartiet i Västerbotten prioriterar:

 • Stärkt förlossningsvård genom målet ”Sveriges bästa förlossningsvård”
 • God och nära vård i hela länet
 • Ambulans ska komma inom rimlig tid i hela länet
 • Tillgänglig tandvård i hela länet
 • Uppsökande verksamhet hos äldre för tillgång till nödvändig tandvård
 • Samverkan mellan regionen och kommuner för tillgång till medicinskt ansvarig läkare vid särskilda boenden och äldre-/trygghetsboenden i varje kommun
 • Screening inom cancervården utan övre åldersgränser
 • Samhällsrummen är en viktig del för den nära vården
 • Snabb utveckling av digitala vårdkontakter
 • Bättre samverkan mellan region, kommuner och andra aktörer
 • Forskning ska bedrivas vid alla tre sjukhus
 • Fast vårdkontakt
 • Geriatrisk kompetens på varje hälsocentral (GVC)
 • Flexiblare öppettider inom primärvården
 • Mobila team med aktuella professioner
 • Bättre suicidprevention och fungerande missbruksvård
 • Bättre samverkan mellan socialtjänst, skolhälsovård, primärvård och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri)
 • Kortare köer till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri)
 • Familjecentral och ungdomsmottagning ska finnas i anknytning till alla hälsocentraler och sjukstugor
 • Åtgärder och insatser för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Stötta kvinnojourer och samarbeta brett för att bedriva sådan verksamhet i hela länet
 • Insatser för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, samt skydd för de som utsätts
 • Förenklad tidsbokning/kontakt med sjukvården
 • Fler aktörer inom vården
 • Patientkontrakt för större delaktighet i den egna vården
 • Säkerställa hög kvalitet på sjukhusvården
 • Säkra bemanningen av fast personal i vården
 • Förstärka insatser för en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård


Regional utveckling

Region Västerbotten ska ha ett perspektiv som omfattar hela länet. Skillnaderna i förutsättningar i olika delar av länet behöver hanteras så att det blir mer jämlikt. Vi behöver även möta de ökade behov som uppstår som följd av de stora industrietableringar för ett fossilfritt samhälle som görs i norra Sverige.

För Västerbotten är en fungerande kollektivtrafik en av de allra viktigaste förutsättningarna för att göra länets alla delar mer tillgängliga. Centerpartiet vill säkerställa en ökad tillgänglighet och ett mer hållbart resande. Turtäthet och komfort är avgörande för att få fler resenärer och vi vill skapa fungerande resvägar för att göra det möjligt att bo, leva, arbeta och verka i hela länet. Här ingår också att samhällsplaneringen går hand i hand med trafikplaneringen.

Utveckling i hela länet

För Centerpartiet är jobb och tillväxtfrågorna högt upp på den politiska agendan. Politiken ska ge goda, långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för företag och företagare. Det är en huvuduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. De regionala tillväxtmedlen behöver fördelas så att alla delar i länet kan ta del av medlen. Viktigt i det sammanhanget är att även nordiska och EU-samarbeten omfattar hela länet. Vi ser även att samverkan med kommunernas näringslivskontor skapar förutsättningar för resurseffektivitet och bör prioriteras.

Kompetensförsörjningen är en utmaning för våra företag och offentliga verksamheter och deras behov av kompetens behöver tydliggöras. Det är viktigt med samverkan mellan näringslivet, kommunerna och lärosätena för att klara kompetensförsörjningen. Det behövs fler distansutbildningar, fler vuxen- och YH-utbildningar, könssegregeringen på arbetsmarknaden måste brytas och regionen behöver attrahera fler att vilja bo och verka i hela Västerbotten.

Centerpartiet vill lyfta fram vikten av utbildning och att våra unga når så höga betyg som möjligt. För en positiv utveckling i länet krävs ett gott samarbete kring gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar samt utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov. I Region Västerbotten finns stora behov av arbetskraft i många branscher. Centerpartiet anser att yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen i regionen. Kopplingen mellan studier och arbetsmarknaden måste bli bättre, oavsett om eleverna läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Det finns ett växande behov av mer flexibel tillgång till utbildning och det ska vara lätt att byta karriär även senare i livet. Vuxenutbildning tar en viktig del i detta. Centerpartiet vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt för människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det ska även vara lättare att komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar senare i yrkeslivet. Likaså ska det finnas en god tillgång till högre utbildning av hög kvalitet. Det ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och välfärden.

Infrastruktur

En viktig förutsättning för likvärdiga villkor runt om i vårt län är en fungerande infrastruktur. Den digitala infrastrukturen och mobilnätet har fortfarande brister som behöver åtgärdas. Centerpartiet vill att alla i Västerbotten ska ha tillgång till snabbt bredband¹ i hemmet och på arbetet. Man ska även ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller brist på kapacitet. Detta gäller för platser där människor och företag normalt befinner sig, exempelvis kring fritidshus, i friluftsområden och längs vägar och räls.

Vägnätet är i stort behov av insatser, inte minst det finmaskiga vägnätet och de enskilda vägnäten som trafikeras hårt. Det är vägar vars framkomlighet har stor betydelse för en trygg och fungerande samhällsservice. Standarden på det finmaskiga vägnätet är av stor betydelse för att kunna leva, bo och verka i hela landet och har också stor betydelse som matarvägar till huvudstråken när det gäller inlandets och den kustnära industrins råvaruförsörjning. Likaså är satsningar på järnvägen viktiga både vad gäller nyanläggning som befintliga sträckor och då inte minst ur miljösynpunkt. Norrbotniabanan är en viktig länk i infrastrukturen som kommer att knyta samman norra Sveriges kustland.

¹ 98,0 % av befolkningen har möjlighet till bredband om minst 1 Gbit/s.
99,9 % har möjlighet till minst 100 Mbit/s.
100 % har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Hållbar tillväxt

En grön hållbar tillväxt i Västerbotten behöver fler växande företag. Det gröna företagandet har goda förutsättningar att verka i länet. I omställningen mot ett fossilfritt samhälle krävs att Västerbottens beslutsfattare ger bästa möjliga förutsättningar för att innovativa klimatlösningar kan växa fram hos våra företagare. För att värna Västerbottens fortsatta tillväxt måste dessa företagare också förses med möjligheterna att förlägga sin tillverkning lokalt, i den mån det är lämpligt. Västerbotten har stora naturresurser i form av skog och åkermark där bioenergi kan utvinnas som en komponent i ett hållbart samhälle.

Västerbotten är långt ifrån självförsörjande vad gäller närproducerade livsmedel. Pandemin och ockupationen av Ukraina är bara ytterligare bevis på nödvändigheten av högre självförsörjningsgrad i regionen och landet. Landsbygderna är en enorm resurs som spelar en nyckelroll i samhällsbygget och utgör grunden för en samhällsviktig näring som behöver ha goda villkor för att kunna fortsätta bidra till en trygg livsmedelsförsörjning, en hållbar utveckling och skapandet av nya jobb. Sammantaget viktiga villkor för att uppfylla målsättningarna i den av Region Västerbotten antagna livsmedelsstrategin.

Besöksnäringen är en annan viktig basnäring som tyvärr också drabbats hårt av Covid-19 pandemin. För att utveckla länets besöksnäring ska vi öka samverkan med och mellan destinationsbolag men också bidra med analys och utveckling. Region Västerbotten ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet och för att samverka med kommuner och företag. Regionen ska här vara en samordnande organisation. Här vill Centerpartiet även se ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv, vilket är en förutsättning för tillväxt och för en hållbar utveckling av vårt civilsamhälle. Vi vill också lyfta civilsamhällets och föreningslivets betydelse för regional utveckling och tillväxt.

Centerpartiet vill att mer av de skatteintäkter som skapas av förnybara energislag som sol-, vind- och vattenkraft, ska kunna gynna de områden som påverkas av produktionen. På så sätt ökar vi delaktigheten i den gröna omställningen och stärker kommunernas och regionernas möjligheter till utveckling. Mer närproducerad el ökar också flexibiliteten i elnätet och gör systemet mindre sårbart.

För en hållbar samhällsomvandling i hela Västerbotten krävs ett utbyggt elnät som klarar överföringen av stora mängder el. I dagsläget hindrar kapacitetsbristen den gröna omställningen i stora delar av vårt län. Centerpartiet vill att kapaciteten i nätet byggs ut i hela länet så att västerbottningarna kan utveckla och ta del av den viktiga omställningen.

Västerbotten som spjutspets

Centerpartiet ser miljöansvar och grön tillväxt som förenliga med varandra. Klimatmål och produktionsmål måste gå i takt. Skogen ger inte bara underbara naturupplevelser, den är en viktig resurs för klimatomställningen, den skapar också jobb och grunden för Sveriges bruttonationalprodukt. En ökad lokal och regional vidareförädling av skogens och naturens övriga råvaror är viktig då det förstärker den effekten. Dessutom skapar vidareförädling ett utökat utbud av hållbara varor.

Centerpartiets miljöpolitik är en kombination av den enskildes ansvar och ett gränsöverskridande globalt ansvar. Centerpartiet oroas av att diskussionen om skogsbruket tenderar att beskrivas som dåligt. Skogsbruket är avgörande för att vi ska lyckas med klimatomställningen, och mål om skydd av biologisk mångfald får inte hindra skogsbrukets viktiga klimatbidrag utan måste tillämpas på ett ansvarsfullt sätt. Vår uppfattning är att för en positiv miljöutveckling är ekonomisk tillväxt en förutsättning. Centerpartiet jobbar för att grunden för Sveriges skogsägare ska vara principen om frivillighet vid skydd av skog - något som redan finns i både Norge och Finland. Om man som skogsägare går med på att skogen ska skyddas ska man kunna välja mellan olika alternativ såsom naturvårdsavtal med flexibla skyddsregler, att det bildas ett naturreservat eller ett tidsbegränsat biotopskydd. I dessa olika valmöjligheter ingår naturligtvis att skogsägaren ska ha betalt för brukandebegränsningarna som uppkommer.

I länet finns tre etablerade universitet, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet. Vid alla tre universiteten och även inom näringslivet bedrivs avancerad forskning inom bioenergi, förädling av naturresurser och miljöforskning vilket stärker regionens förutsättningar att ligga i framkant inom dessa områden.

För Centerpartiet är det viktigt att arbeta för fossilfria transporter. För att klara det behövs en fungerande laddinfrastruktur i hela Västerbotten, till exempel vid regionens lokaler och vid verksamheter som sjukresor och färdtjänstresor ofta ansluter till. I dag finns det för få laddstationer för elbilar i inlandet. Laddmöjligheter vid regionens lokaler och verksamheter är en förutsättning för att kunna köra sjukresor och färdtjänstresor med en elbil i hela regionen men även för privatbilister som besöker regionens sjukvårdsverksamheter.

Då det gäller infrastruktursatsningar som väg och järnväg bör hänsyn tas i högre grad till det rörliga djurlivet. Även näringar påverkas, i vårt län får olika infrastruktursatsningar stor påverkan på rennäring. Vi vill därför se att ekodukter och stängsel byggs för att både främja rennäring, undvika olyckor och för att ta hänsyn till ett rörligt djurliv.

Den otroliga uppväxlingen av ny grön teknik som etableras i vårt län ställer krav på regionen ur många olika aspekter. Det är viktigt att alla regionens verksamheter planerar och tar höjd för den ökande inflyttningen och de många nya jobb som nu skapas.

Centerpartiet i Västerbotten prioriterar:

 • Finansiering av Norrbotniabanan i hela dess längd, Umeå-Luleå
 • Satsningar på Tvärbanan, Inlandsbanan och testbanan
 • Verka för att persontrafik mellan Jörn- Bastuträsk- Skellefteå-Bergsbyn- Skelleftehamn kommer i gång
 • Högre krav för att garantera tidhållning och turtäthet inom kollektivtrafiken
 • Bättre möjligheter för fler att resa kollektivt med tåg
 • Bättre möjligheter för Bussgods att erbjuda kylmöjlighet till exempel livsmedelsproducenter
 • Medel för infrastruktur ska fördelas utifrån nytta och behov i hela länet
 • Underhållsbehov av allmänna och enskilda vägar och broar lyfts i nationella planer och länsplaner för transportinfrastruktur
 • Ladd-infrastruktur i hela länet
 • Ett mål att alla i Västerbotten har tillgång till snabbt bredband² i hemmet och på arbetet.
 • Att säkerställa att alla inom hela Västerbotten ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • Mer resurser och forskning till vidareförädling av naturresurser, teknikutveckling och fossilfria fordonsbränslen
 • Säkra den småskaliga energiproduktionens plats i teknikutvecklingen
 • En ny energiöverenskommelse
 • Stödja små- och medelstora företag i regionen
 • Prioritering av närodlade råvaror vid all upphandling
 • Upphandling som säkerställer kvalitet
 • Att ge goda förutsättningar till företag som avser utveckla hållbara varor och tjänster som gynnar vårt klimat och vår miljö
 • Att premiera klimatfrämjande initiativ från företag för att påskynda klimatomställningen
 • Ett företagsklimat som stärker och möjliggör för kvinnor att starta och driva företag
 • Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män
 • Säkerställa kulturell verksamhet i hela länet för alla åldersgrupper
 • Ett variationsrikt kulturutbud
 • Resurser till besöksnäringen för tillväxt och utveckling
 • Samarbeten på nordisk och EU-nivå för att säkra lösningar på behov i hela länet
 • Attrahera fler lärosäten att etablera sig i Västerbotten
 • Verka för fler vuxen- och YH-utbildningar för att klara kompetensförsörjningen
 • Ta tillvara de utlandsfödda som kommer till Västerbotten och se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit och något som gör regionen större och starkare.
 • Använda byautveckling som testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller planering, byggande, transporter och våra livsmiljöer.
 • Lyfta civilsamhällets och föreningslivet betydelse för den regionala utvecklingen.

² 98,0 % av befolkningen har möjlighet till bredband om minst 1 Gbit/s.
99,9 % har möjlighet till minst 100 Mbit/s.
100 % har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Demokrati och mänskliga rättigheter

I slutet av februari 2022 blev det åter aktuellt för den demokratiska världen att stå enade och kraftfullt agera för att skydda mänskliga rättigheter i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det säkerhetspolitiska läget i Europa är allvarligt och oroande.

Demokratin och individers fri- och rättigheter måste värnas kontinuerligt och Centerpartiet vill därför att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Tyvärr har vi sett ett allt större flöde av propaganda och påverkansförsök i digitala kanaler och annan media. Dessutom har fria medier i flera delar av världen drabbats av repressalier och förtryck som försvårar arbetet oerhört och begränsar det fria ordet. Centerpartiet vill öka tillgången till fri press för att vi ska ha en allsidig och oberoende press i hela Sverige.

Tyvärr ser vi runt om i världen att det blivit vanligare att länder koncentrerar makten till färre personer, bakom detta ligger ofta nationalistiska idéer. Centerpartiet ser att samarbete mellan länder är det bästa sättet att lösa gemensamma problem. Till exempel är det bättre för alla länder om det är enkelt att handla mellan länderna och samarbete är också viktigt för fred och säkerhet.

Migration och integration

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Centerpartiet står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism.

För Centerpartiet är rätten att söka asyl okränkbar och vi värnar barns möjligheter att förenas med sina föräldrar. Resurser bör i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar. Rätten till skydd är viktigare än snabb tillgång till alla välfärdsförmåner. EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar.

Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Centerpartiet vill bryta klyvningen av Sverige. Utanförskapet måste minska. Människor som är nya i Sverige behöver tidigt få möjlighet att jobba. Därför behöver vi höja kvaliteten på språkundervisningen och göra det enklare att få sitt första jobb i Sverige.

Sveriges livsmedelsförsörjning

Under året 2022 har vi sett lantbruk och många andra företagare som tvingats lägga ner sina verksamheter på grund av de höga priserna på el, foder, konstgödsel, men framför allt drivmedel. Centerpartiet ser problemen med de skenande drivmedelspriserna som en stor utmaning i människors vardag, inte minst på landsbygden där avstånden är långa och bil/lastbil krävs för transporter av varor/tjänster och människor.

Vår svenska livsmedelsproduktion håller högsta kvalitet och ligger i framkant då det kommer till hållbarhet, djurvälfärd, miljökrav och resurseffektivitet. Produktionen skapar jobb och företagande på landsbygden. Den ser också till att hålla landskapen öppna av betande djur. På grund av de hårda djurskyddskraven och nu även höga priser på energi, kostar det mer att producera livsmedel i Sverige än i många andra delar av EU. Svenska livsmedel konkurrerar mot väsentligt billigare produkter från andra EU-länder vilket gör att svensk matproduktion riskerar att slås ut. Centerpartiet ser det som prioriterat att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen. Den svenska livsmedelskedjan kan – och bör – vara med och hjälpa till att uppnå FN:s globala Agenda 2030-mål. Det är en möjlighet för Sverige som matnation med livsmedel av hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn.

Ett gott liv i hela Västerbotten

Att förhindra att människor blir sjuka sparar både lidande och pengar. Därför tycker vi att folkhälsa är viktigt. Människor måste få bättre stöd att förebygga ohälsa. Region Västerbotten behöver bli bättre på att förebygga sjukdom och ohälsa eftersom det finns stora ojämlikheter i folkhälsan inom länet. Det är viktigt att regionen prioriterar förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Det engagemang som finns inom kulturlivet, idrottsföreningar och folkbildningen är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor i hela länet ska få möjlighet att vara med och ta del av ett rikt kulturliv. Den samiska kulturen har här en särställning som länet bör prioritera och lyfta fram.

Västerbotten präglas av ett starkt företagande med många små företag och ett starkt näringsliv som växer i de gröna näringarna. Det är viktigt att Region Västerbotten tar tillvara den utveckling som finns och stöttar små- och mellanstora företag när de ska växa.

Trygghet ska genomsyra hela samhället. På alla orter i länet ska människor känna sig säkra och välkomna. För att människor ska kunna känna trygghet behöver Region Västerbottens kärnuppdrag fungera mycket bättre. Det handlar om tillgänglighet till vård, fasta vårdkontakter men också ett näringsliv som tar ansvar för en hållbar klimatomställning och spjutspetsforskning inom teknikområden som säkrar vår framtid. I människors vardag behövs ännu mer än detta för att känna trygghet och civilsamhället har här en viktig roll. Föreningslivet måste stärkas och kulturen måste vara tillgänglig för alla.

Hela innehållet i Centerpartiets Valplattform är betydande för folkhälsan i länet. Föreningsliv, kultur, arbetsmiljö, trygghet, jobb och utveckling har var sin del i grogrunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i Region Västerbotten.

Centerpartiet i Region Västerbotten ser att allt startar hos den enskilda individen och för att samhället ska fungera som bäst behöver beslut fattas så nära människor som möjligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.