Umeå
Centerpartiet lokalt

Umeå Pastorat

Bild

Församlingen är centrum i kyrkans arbete. Den ska vara öppen och välkomnande för alla oberoende av vem man är och hur man har det. Kyrkan ska visa på Guds kärlek till människan och vara tydlig i sitt uppdrag att presentera kristen tro med Jesus Kristus i centrum. Kyrkan ska förmedla hopp och framtidstro. Den ska finnas nära människorna.

Läs vår valfolder här

KYRKANS ARBETE FÖR MÄNNISKOR I UTSATTA SITUATIONER
Kyrkan ska utveckla och stärka sitt arbete för alla människor som behöver stöd, skydd, trygghet och en hjälpande hand. Kyrkan ska komplettera där samhällets resurser inte räcker ända fram. Det kan gälla i krissituationer eller flyktingar, migranter, missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet eller våld, inte minst mot kvinnor och barn, ofrivillig ensamhet men också internationellt hjälparbete.

GUDSTJÄNSTLIV
Kyrkan ska lyssna efter människors förväntningar, möta människors behov och vara öppen för samtal om tro och liv, allt som möter människors längtan efter hopp och mening. Formerna för gudstjänsten behöver förnyas med t.ex. gudstjänstgrupper, dialog och ideell medverkan. Vi vill satsa mera på barn och ungdomars medverkan. Ungdomsgrupper, läger och ledarutbildning ska ges större plats i församlingarna. T.ex. bör kyrkans lägergård i Svedjan, Tavelsjö användas ännu mera. Större satsning ska göras på musik för olika åldrar och inriktningar. Vuxengrupper skapas för att nå dem som vill dela gemenskap i kyrkan. Samverkan med föreningar och övriga samhället ska uppmuntras för att nå ut med evangeliet till en bredare allmänhet.

IDEALITET - DÄR MÄNNISKOR KAN VÄXA
Svenska Kyrkan ska vara en miljö där människors engagemang får plats, där medskapande är en självklarhet och där människor får vara behövda. Därför vill vi arbeta för att delaktigheten för alla ideella medarbetare förstärks och att antalet ideella ökar i alla församlingar. Kyrkan ska ha en positiv attityd till de som vill engagera sig i kyrkans verksamheter. Vi vill värna samarbetet med EFS och samarbetskyrkorna.

DEMOKRATI I KYRKAN - EN SJÄLVKLARHET
Det är viktigt med demokratiska val i en öppen folkkyrka. Församlingsrådet ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera församlingens verksamhet. Därför ska församlingens viktiga arbete stärkas och synliggöras. För att kyrkan ska kunna vara nära människorna är det viktigt att t.ex. kyrkobygget på Tomtebo prioriteras. Centerpartiet är också öppet för att dela på större församlingar för att på så sätt skapa fler församlingsråd och möjlighet för flera att delta och engagera sig i kyrkans arbete.

KYRKAN SOM KULTURBÄRARE
Kultur är ett bra sätt för kyrkan att närma sig människors längtan och andliga behov. Därför behövs olika former av kultur som musik, konserter, körer, drama, dans, konstutställningar, installationer, öppna samtal mm.

SAMT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ
Svenska kyrkan ska vara en stark aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Kyrkan ska minska vår klimatpåverkan och söka klimatsmarta lösningar. All verksamhet, alla fastigheter och anläggningar miljödiplomeras. Vikten av fortsatt miljöarbete betonas och tas på allvar för att värna skapelsen