Umeå Pastorat

Bild

Några av kandidaterna i valet till Umeå pastorat 2021 (kollage).

 

Församlingen är centrum för kyrkans arbete. Den ska vara öppen och välkomnande för alla oberoende av vem man är och hur man har det. Kyrkan ska visa på Guds kärlek till människan och presentera kristen tro med Jesus Kristus i centrum. Kyrkan ska förmedla hopp och framtidstro. Den grundläggande uppgiften att fira Gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission är kyrkans huvuduppdrag. Allt annat är stöd för denna.

Vill du följa vårt löpande arbete? Vi uppdaterar återkommande på vår facebooksida: Centerpartiet i Umeå pastorat

GUDSTJÄNST

Allt arbete i församlingen utgår från gudstjänsten. Där ska kyrkan vara lyhörd för människors behov och längtan efter hopp och mening. Kyrkan ska vara öppen för samtal om tro och liv.
Gudstjänstens former ska utvecklas t.ex. med gudstjänstgrupper, delaktighet, dialog och ökad ideell medverkan från olika åldrar. Vi vill satsa mera på barn och ungdomars medverkan. Digitala gudstjänster och samtal ska sändas regelbundet.


DIAKONI

Kyrkan ska utveckla och stärka sitt arbete för alla människor som behöver stöd, skydd, trygghet och en hjälpande hand. Kyrkan ska komplettera där samhällets resurser inte räcker ända fram. Det kan gälla vid olyckor och kriser, för flyktingar, migranter, utstötta, vid missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet, ofrivillig ensamhet eller våld, inte minst mot kvinnor och barn. I kyrkans verksamhet ska det finnas gemenskap för alla.


UNDERVISNING OCH MISSION

Ungdomsgrupper, läger och ledarutbildning ska ges större plats i församlingarna. Vi vill satsa mera på Kyrkans lägergård i Svedjan, både inom- och utomhus för att göra gården mera attraktiv och kunna användas ännu mera. Satsningar ska göras på musik för olika åldrar och inriktningar. Kyrkan ska visa på vägar till tro och växande samt underlätta dop för olika åldrar. Vuxengrupper skapas för samtal och fördjupning i kristen tro. Samverkan med föreningar och övriga samhället ska uppmuntras för att nå ut med evangeliet till flera. Kyrkan ska arbeta aktivt med att stärka engagemanget för internationell diakoni och mission.

IDEALITET – DÄR MÄNNISKOR KAN VÄXA

Svenska kyrkan ska vara en miljö där människors engagemang får plats, där medskapande är en självklarhet och där människor får vara behövda. Vi vill arbeta för att delaktigheten för alla ideella medarbetare förstärks och att antalet ideella öka i alla församlingar. Kyrkan ska ha en positiv attityd till de som vill engagera sig i kyrkans verksamheter. Vi vill värna samarbetet med EFS och samarbetskyrkorna.


DEMOKRATI I KYRKAN – EN SJÄLVKLARHET

Det är viktigt med demokratiska val i en öppen folkkyrka. Församlingsrådet ansvarar för styrning av församlingens verksamhet samt för planering, genomförande och utvärdering i samarbete med Kyrkoherde, Församlingsherde och övrig personal. Därför ska församlingens viktiga arbete stärkas och synliggöras. Kyrkan ska vara nära församlingsborna.


KYRKAN SOM KULTURBÄRARE

Genom kulturella upplevelser kan kyrkan närma sig människors längtan och andliga behov. Förutom själva kyrkobyggnaderna behövs olika former av kultur som musik, konserter, körer, drama, dans, konstutställningar, installationer, öppna samtal mm.


MILJÖ OCH KLIMAT – GUDS SKAPELSE

Svenska kyrkan ska vara en stark aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Kyrkan ska minska vår klimatpåverkan och söka klimatsmarta lösningar. All verksamhet, alla fastigheter och anläggningar miljödiplomeras. Vikten av fortsatt miljöarbete betonas och tas på största allvar för att värna skapelsen.

Vill du ladda ner valfoldern kan du göra det här: Valfolder Umeå pastorat 2021 , 760.8 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.