Umeå behöver grön tillväxt

En vardag utan gifter
Rekreation och hälsa
Gröna färdsätt

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.

I Centerpartiet vet vi att en bättre miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapar vi lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Där vill vi att Umeå fortsätter vågar prova nya innovativa lösningar. Det krävs en närodlad miljöpolitik som tar hänsyn till att förutsättningar ser olika ut i olika delar av kommunen och som ger människor och företag redskapen att bidra till ett mer hållbart Umeå.

I Centerpartiets gröna och liberala politik litar vi på människors förmåga att ta eget ansvar för sina val. Vi vill att kostnader för miljöpåverkan blir högre och tydligare och att det blir lätt att göra rätt i vardagen. Västerbotten och Umeå har möjligheter att vara både ledare och vinnare i den globala omställningen. Med naturresurser som skog och åkermark kan en ekonomi med bas i det förnybara ge fortsatt tillväxt och utveckling. Tillsammans med innovativa företag som kan ta fram moderna produkter och tjänster för framtiden har Umeå möjlighet att leda arbetet.

Vi vill att gröna ytor med ekosystemtjänster ska planeras in redan i planprocessen när staden och tätorterna växer. Framtidens framgångsrika företag kommer baseras på det förnyelsebara, där vill vi att Umeå ska ligga i framkant.

Centerpartiet i Umeå vill:

  • att gröna ytor med ekosystemtjänster planeras in redan i planprocessen
  • att kommunen fullt ut implementerar konceptet ”sharing cities”
  • att kommunen främjar nystart och tillväxt av gröna företag, gröna kommunala bolag och gröna projekt inom de kommunala bolagen
  • skapa ett lokalt klimatavtal tillsammans med näringslivet i kommunen för att uppnå miljö- och klimatmålen

En vardag utan gifter

Tillgången till sunda och säkra livsmedel, som produceras med hänsyn till både miljö och klimat, är både en miljöfråga och en hälsofråga. Politiken ska inte tvinga konsumenten till särskilda val men däremot förse konsumenter med information och verktyg att själva ta aktiva beslut om hållbar och hälsosam mat.

Klimatpåverkan från konsumtion av nötkött har fördubblats under de senaste tio åren, men ökningen består av importerat nötkött. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur, vilket innebär lägre risk för utveckling av antibiotikaresistens samt mindre utsläpp av antibiotika i miljön. Genom att äta mindre importerat utan istället lokalproducerat kött skulle påverkan på vår omvärld minska.

Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för att även vi som bor i Umeå ska ta ansvar globalt. Forslundagymnasiet har idag en i princip helt ekologisk produktion, även om den inte i alla delar är certifierad pga höga kostnader sker produktionen i enlighet med de krav som ställs. En dellösning för att minska delen importerad och åksjuk mat skulle vara att skolan börjar leverera livsmedel till de kommunala verksamheterna.

Luften i Umeå har på vissa håll låg till väldigt låg kvalitet, här är det viktigt att arbetet fortsätter mot minskade utsläpp och smarta lösningar som gör det attraktivt att inte ta bilen in dit det är som trängst.

Centerpartiet i Umeå vill:

Rekreation och hälsa

Ökad cykling minskar miljöpåverkan och främjar människors hälsa. Att satsa på cykelinfrastruktur, som bättre cykelbanor och säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik, är samhällsekonomiskt lönsamt. Enhetliga markeringar av cykelbanor och andra trafikskyltar är andra åtgärder som kan förenkla. En tät bebyggelse är ofta både utrymmes- och energieffektiv och genom förtätning kan värdefulla naturmiljöer i stadsnära läge bevaras. Men en tätare stad ställer större krav på kvalitet i de gröna ytorna och att dessa tas med redan i ett tidigt skede i planeringen.

Ekosystemtjänster som dagvattenhantering, klimatreglering, luftrening och bullerdämpning, samt möjlighet till rekreation är viktiga för de som bor i städer. Byggnation och exploatering innebär ofta att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket påverkar vattenavrinning. En ekosystemtjänst som behöver bevaras är att se till att det finns tillräckligt med de grönytor som fyller en viktig funktion för hantering av dagvatten och grundvattenpåfyllnad.

Umeå är mer än staden. Tyvärr pratar vi ofta med staden som utgångspunkt, exempelvis att staden måste göras tillgänglig för de som vill besöka den. Vi vill även lyfta det motsatta, att göra landsbygden mer tillgänglig och attraktiv för tätortsborna. Umeå myllrar av levande byar med sjuder av aktivitet, dessa måste lyftas upp och tillgängliggöras för att gynna rekreation och hälsa i hela kommunen.

Centerpartiet i Umeå vill:

Gröna färdsätt

Vi vill att kommunen ska möta framtidens transportlösningar. Den tekniska utvecklingen går snabbt på trafikområdet och kommer att påverka Umeås trafiklösningar under kommande mandatperiod. Elektrifiering av fordon kommer att ta fart och uppkopplade automatiserade fordon kommer att börja dyka upp, främst för arbetsfordon, tåg och bussar. Omställning i fordonsflottan och nya initiativ i kollektivtrafiken måste få plats i Umeå. Så skapar vi hållbara transporter.

En övergång till grönare färdmedel måste även ske på ett sådant sätt att det blir lätt att välja dem. Därför kan vi inte skapa en miljösmart stad genom att göra det omöjligt för de som kommer med bil till Umeå att ta sig in till centrum. Det är heller inte hållbart att bilen oftast är det enda fungerande alternativet för de som inte bor längs vissa prioriterade stråk i staden. Kollektivtrafik och dugliga gång- och cykelvägar måste byggas i hela kommunen. Vi tror på flexibilitet i infrastrukturen. Vi tror inte att det finns ett transportslag som löser framtida behov utan alla transportslag kommer behövas. Från den miljövänliga bilen, till bussen, tåget och cykeln. Nya affärsmodeller även för persontransporter skapas när delningsekonomin slår igenom vilket leder till nya möjligheter för persontransporter. Det kräver god planering och samordning i infrastrukturen för att kunna möta alla olika behov. Det måste också vara lätt att byta mellan olika trafikslag, till exempel genom pendlarparkeringar för bil och cykel.

Våra transportsystem måste vara effektiva och ta oss dit vi vill snabbt. Idag är kopplingen mellan våra externa handelsområden inte fullt ut utbyggd, och många tar bilen till shoppingen. Vi vill därför förbättra dessa förbindelser med en busslinje som går mellan handelsområdena och som stannar på strategiska platser däremellan.

Centerpartiet i Umeå vill:

  • att kommunen aktivt agerar för etablering av ett tankställe för fordonsgas i kommunen
  • att fler laddstolpar för elbilar placeras ut i hela kommunen
  • att satsningen på elbussar fortsätter
  • att infrastrukturen i staden planeras för ökad framkomlighet
  • att det byggs dugliga gång och cykelvägar i hela kommunen
  • underlätta transporten mellan handelsområdena genom en busslinje längs med den kommande ringleden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.