Valplattform 2022-2026

Bild

Valplattform 2022-2026

Centerpartiet, för Härnösands bästa

Du och din familj är viktiga för Härnösands framtid! Vi vill ge er de bästa förutsättningarna att leva och verka just på den plats där ni väljer att bo. Vi vill att hela kommunen utvecklas så att stad och land tar tillvara varandras resurser. Centerpartiet arbetar för en hållbar framtid, en hållbar kommun full av liv och möjligheter. Det gäller vår miljö, barn och ungas uppväxt, omsorgen om våra äldre, företagande, arbete och fritid. En grundförutsättning är en långsiktigt hållbar ekonomi för Härnösands kommun.

Vi tror på självbestämmande, allas lika rätt och värde och att människors olika förmågor ska tas tillvara. Centerpartiet ser mångfald och valfrihet som självklara. I Härnösand ska du känna dig välkommen och trygg.

Härnösand ska vara en jämställd kommun där kvinnor och män, flickar och pojkar, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati men också drivkraften för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i våra verksamheter. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är den yttersta konsekvensen av ojämställdhet.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Vi vill stärka delaktigheten, utvecklings- och kompetensmöjligheterna, erbjuda flexibla arbetssätt för dig som anställd i kommunen. Detta gör att kommunen blir en attraktivare arbetsgivare.

Tillsammans kan vi bättre för Härnösands bästa.


Välfärd, en skola av högsta kvalitet

Skolan ska se varje elevs behov och möjligheter för att ge dem förutsättningar att lyckas i skolan. Eleven har rätt till bra utbildning, känna trygghet, glädje och arbetsro. Alla elever ska lämna skolan med godkända betyg. Skolorna i kommunen ska vara jämlik oavsett om det gäller digital utrustning, läroböcker, utbildade lärare, stödresurser etc. så alla barn får en bra grund och goda förutsättningar i livet. Välfärden ska ha hög kvalitet, vara jämlik och jämställd i hela kommunen. Familjer, barn och äldre ska kunna välja vilken förskola, grundskola och vem som ska ge dem stöd och hjälp.

Vi vill:

 • bibehålla valfriheten att du kan välja förskola, grundskola och hemtjänst med god kvalitet
 • sträva efter mindre barngrupper i förskolan med högst 12 barn för 1 - 3 åringar och högst 15 barn för 4 - 5 åringar
 • att tidiga insatser ges till barn med behov av särskilt stöd
 • införa en resursenhet så att barn med behov av särskilt stöd får tillgång till välutbildade pedagoger
 • införa skolhund, hundar som medverkar i undervisningen, elevhälsan som pedagogiskt stöd
 • ge alla elever tryckta läroböcker i kärnämnen: svenska, engelska, matematik
 • säkerställa tillgång och kompetens om nya läromedel och metoder i skolan, anpassade efter ålder och behov
 • förstärka elevhälsa och stöd genom ökad tillgång till psykologer och kuratorer
 • att samverkan mellan kommun och regionen stärks för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa
 • att alla elever ska ha en lugn och trygg studiemiljö
 • stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier
 • ge ökad tillgång till administrativt stöd låta pedagoger fokusera på undervisning
 • införa möjlighet för kompetensutveckling för pedagoger som en del av anställningen
 • ge även de högpresterande eleverna möjlighet till utveckling i skolan genom en tillräckligt stimulerande undervisning
 • att alla barn som behöver ska erbjudas sommarskola
 • fortsätta utveckla lärlingsplatser i samverkan med näringslivet
 • arbeta för att fler elever blir behöriga till gymnasieprogrammen och att fler elever fullföljer utbildningen
 • säkerställ att Barnkonventionen efterlevs i praktiken
 • införa nollvision suicid och samverkan kring barnen psykiska hälsa
 • arbeta för att stimulera mötesplatser för alla åldrar tillsammans med civilsamhället


Välfärd, vård, omsorg, stöd och hjälp av högsta kvalitet

Äldreomsorgen står inför många utmaningar. Härnösand har fler antal äldre än riket, 26% mot 20%. Antalet äldre som är över 80 år beräknas öka fram till 2034 i Härnösand och mellan 2021 - 2026 förväntas åldersgruppen öka med 637 personer. Behov av vård och omsorg, trygghetsboende och särskilt boende ökar och med det behovet av personal som redan nu är svårt att rekrytera.

Välfärden ska ha hög kvalitet, vara jämlik och jämställd i hela kommunen. Äldre ska kunna välja vem som ska ge dem stöd och hjälp och kunna påverka innehåll av stöd och omsorg som ges.

Inom vård och omsorg behöver kommunen öka grundbemanningen, upphöra med stafettpersonal för att ge ökad trygghet, kontinuitet och förbättra kvalitén. Det är en nödvändighet att stimulera och ge möjlighet till att fler utbildar sig inom vård och omsorg än idag då bara ca hälften av personalen har undersköterskeutbildning.

Det måste finnas fler trygghetsboenden runt om i kommunen. Påskynda byggnation av ett särskilt boende där det idag är lång väntetid för äldre med stora omvårdnadsbehov. Införa mellanbonden i väntan på permanent boende som ett komplement till korttidsverksamhet är angeläget för att tillmötesgå den enskildes omsorgsbehov på bästa sätt. Detta kan göras genom att avsätta några platser inom korttidsboendet till ett mellan boende.

Individ- och familjeomsorgen ska kunna prioritera förebyggande verksamhet i större omfattning för att förhindra eller motverka uppkomst av sociala problem. Här krävs samverkan mellan förvaltningarna och ett långsiktigt målmedvetet arbete tillsammans både inom kommunen som med andra myndigheter och Region Västernorrland.

Vi vill:

 • begränsa antal medarbetare som besöker den äldres hem
 • verka för ökad grundbemanning med hög kompetens inom hela omsorgen och därigenom minska behovet av vikarier
 • fast omsorgskontakt i hemtjänsten
 • anpassa vård och omsorg utifrån den äldres behov
 • korta väntetiden till särskilda boenden genom fler boendeplatser i hela kommunen
 • ha fler trygghetsboenden i hela kommunen
 • införa mellanboenden i väntan på permanent boende, ett komplement till korttidsverksamhet
 • verka för ett bättre anhörigstöd och anpassning utifrån den anhöriges kapacitet
 • Införa flexibel avlastning i hemmet som kan bidra till att äldre har förmåga att både vårda en närstående och själv få må bra
 • verka för en korttidsverksamhet med förmåga att snabbt anpassa kapacitet utifrån behov för att säkra trygghet för brukare och närstående
 • att maten till äldreboenden och inom hemtjänsten anpassas utifrån individuella näringsbehov och de äldre kan påverka sin mat
 • utveckla välfärdstekniken inom vård, omsorg och individ- och familjeomsorg
 • arbeta för att stimulera mötesplatser för alla åldrar tillsammans med civilsamhället
 • effektivisera genom att bättre använda personalens kompetens inom kommunen
 • verka för att minimera antal kontakter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård och därigenom ökad kontinuitet av personal
 • införa hembesök vid första ansökan av försörjningsstöd
 • utveckla det förebyggande arbetet med tidiga insatser för alla barn och uppsökande verksamhet bland ungdomar
 • utveckla det drogförebyggande arbetet i samverkan med föräldrar, polis, räddningstjänst, skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheter, regionen, föreningsliv, fastighetsägare, unga etc
 • erbjuda meningsfull sysselsättning och fritid för personer med funktionsnedsättning
 • ge möjlighet till kontaktperson för personer med funktionsnedsättning som bor i boenden med särskild service
 • utveckla samverkan med regionen och mellan kommunens instanser med individen i centrum
 • verka för ett lokalt och närvarande ledarskap där vi stärker både personalens och brukarnas möjligheter till delaktighet


En attraktiv landsbygd och stad

En växande landsbygd blir stark av en attraktiv och utvecklad stad. Du ska kunna bo, arbeta och driva företag i alla delar av kommunen. En fungerande offentlig och kommersiell service, bra kommunikation och utbyggd infrastruktur behövs. Ge ökade möjligheter till bostadsbyggande i attraktiva lägen både i staden och på landsbygden. Tillsammans med föreningslivet utvecklas kultur- och fritidsaktiviteter för alla i hela kommunen.

Vi vill

 • ha en levande landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd
 • att det byggs dubbelspår på Nya Ostkustbanan, Härnösand till Gävle
 • bygga ut kollektivtrafiken utanför tätorten
 • utöka antalet pendlarparkeringar
 • att arbeta för att det byggs en ny E4 sträckning, förbifart Härnösand
 • ha fler sammanhängande gång- och cykelvägar i tätorten och på landsbygden
 • att det byggs fler bostäder i sjö- och havsnära lägen i hela kommunen och att byggande av trähus uppmuntras
 • att i huvudsak inte bygga nya bostäder på åkermark
 • inventera ödehus för att stimulera till ägarbyten
 • verka för att hemtransporter, matleveranser etc. underlättas till äldre boende på landsbygden
 • att enskilda vägar på landsbygden upprustas och utvecklas
 • verka för nya arbetstillfällen i hela kommunen särskilt inom de gröna näringarna
 • värna landsbygdsskolor och utveckla olika pedagogiska inriktningar som kan leda till att fler söker sig till dessa skolor
 • stimulera till omvänd skolskjuts, från tätorten till landsbygden
 • stödja föreningslivet i hela kommunen
 • möjliggör investeringar och satsningar på landsbygden
 • säkra tillgången på snabbt bredband och fortsatt bredbandsutbyggnad
 • främja lokal livsmedelsproduktion som ökar självförsörjningsgraden och därmed krisberedskapen
 • ge möjlighet till kultur i hela kommunen


En bättre miljö- och klimat där vi mår bättre

Vi har ett ansvar för varandra och vår natur. Det måste vara enkelt att leva hållbart. Vi behöver arbeta tillsammans för en miljö- och klimatsmart vardag som fungerar i vår kommun. Det handlar om att värna naturen och kretsloppet samtidigt som vi kan öka tillväxten och välståndet. Vår vardag behöver minska från miljöfarliga ämnen. Vi vill prioritera giftfria förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Investera i rent vatten. Främja förebyggande och hälsofrämjande insatser för invånare och kommunens personal. Satsa på närodlad och ekologisk mat i hela kommunen. Det skapar bättre miljö, folkhälsa, fler gröna jobb och ökar vår självförsörjningsgrad.

Vi vill:

 • skapa fler grönområden och öppna platser för hälsofrämjande åtgärder i hela kommunen
 • öka biologisk mångfald och bevarande av grönområden
 • etablera fler odlingslotter och koloniträdgårdar
 • att maten som serveras i skolor och äldreboenden är närproducerad och/eller ekologisk och att matsvinnet minskar
 • satsa på motion och friskvård för skolans elever och kommunens anställda, möjliggöra rörelse och motion på äldreboenden
 • satsa på fler förebyggande och hälsofrämjande insatser
 • stödja utvecklingen av idrotts- och fritidsutbud i ett långsiktigt perspektiv
 • satsa på solenergi, vindkraft, biobränslen och annan förnybar energi
 • att energiförbrukningen fortsätter minska i kommunens lokaler
 • investera i rent vatten, en långsiktig planering för investeringar i kommunala vatten- och avloppsanläggningar
 • att användningen av plaster och mikroplaster minskar i kommunen
 • införa lokal skrotbilspremie
 • investera i giftfria förskolor, skolor och fritidsanläggningar
 • sluta ta emot asbest från andra länder till kommunen
 • ha fler snabbladdare för elfordon i centrum och möjliggör laddning för lastbilar på lämplig plats
 • arbeta för en hållbar besöksnäring


Fler jobb och växande företag

Ett jobb betyder mycket för den enskilde individen och i Härnösand ska fler ges möjlighet att försörja sig själv och utvecklas. Ett starkt lokalt näringsliv och offentlig sektor är viktigt i samhället och skapar arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, möjliggör god välfärd och service i hela kommunen. Företag oavsett storlek ska ha goda villkor att starta, vilja bli kvar och expandera och uppleva kommunen som en attraktiv företagarkommun. Fler arbetstillfällen börjar med företagen. Satsning på lokala jobb och utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov av arbetskraft är ett måste där grön tillväxt och gröna jobb är en del av framtiden.

Vi vill:

 • underlätta möjligheten att driva företag i hela kommunen. Stärk service och korta beslutsvägar
 • skapa ett gott företagsklimat för företag att bli kvar, etablera sig eller växa i vår kommun
 • i samverkan med näringslivet, myndigheter och regionen erbjuda utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov så fler kommer i arbete
 • utveckla lärcentrum med flera utbildningsanordnare och ett brett utbud som matchar arbetsmarknadens behov
 • fortsätta arbetet att möjliggöra för mindre och lokala aktörer att delta vid upphandling
 • verka för nya arbetstillfällen i hela kommunen särskilt i de gröna näringarna
 • införa mentorskapsutbildning till företag som hjälper unga in i arbetslivet
 • ta tillvara utlandsföddas kunskap genom att utveckla validering av kunskap och yrkeserfarenhet från hemlandet
 • inneha byggbar mark för att möjliggöra företagsetablering
 • göra en översyn över kommunens arbetsmarknadsinsatser, utifrån arbetsmarknadens behov, kostnad och effektivitet
 • att alla ungdomar ges möjlighet att studera eller arbeta, en nollvision för ungdomsarbetslöshet
 • att besöksnäringen utvecklas i hela kommunen så fler nya jobb skapas
 • stärka kvinnor och utomeuropeiskt föddas möjlighet att starta och driva företag
 • att arkivstaden Härnösand utvecklas som besöksstad för forskning och DNA- släktforskning
 • arbeta för ett militärt marint centrum
 • att Härnösand ska bli ett nationellt centrum för Foodtech inom forskning, utveckling och innovation


För en trygg och jämställd kommun

Härnösand ska vara en kommun där alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka.

Vi vill se ett Härnösand som håller ihop, där kommunen aktivt samverkar tillsammans med myndigheter, polis, invånare, näringsliv och föreningar. Förebyggande insatser prioriteras, åtgärder mot brott, hot och våld främjas för en trygg och jämställd kommun. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Likvärdig och jämställd vård och service ska ges till alla invånare. Genom att vara en jämställd kommun ökar tryggheten, ges förutsättningar för en hållbar tillväxt och vi får en mer rättvis och demokratisk kommun. Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla personal. Kommunen ska också prioritera arbetet med beredskap för kriser i fredstid och civilt försvar.

Vi vill:

 • införa en jämställd stadsplanering där alla ska kunna röra sig på lika villkor vid alla tider på dygnet, utan att känna sig otrygga eller utsatta
 • arbeta för en tryggare kommun genom att utveckla brotts- och drogförebyggande arbete i samverkan med polis, övriga myndigheter, näringsliv, civilsamhälle
 • avsätta medel och prioritera det förebyggande arbetet mot hot, våld, våld i nära relationer, diskriminering och trygghetsskapande åtgärder i samverkan mellan olika verksamheter i kommunen, myndigheter, civilsamhället och näringslivet.
 • att kommunen i samverkan med myndigheter verkar för att skyddsrum finns i hela kommunen, även på landsbygden
 • säkerställa antalet service- och trygghetspunkter för att trygga servicen utanför tätorten vid längre störningar i el- eller vattentillgång i samverkan med andra myndigheter och regionen
 • skapa krisberedskap i kommunens måltidsorganisation
 • arbeta för max 25 medarbetare per chef i kommunal välfärdsverksamhet
 • upphöra med stafettpersonal inom vård- och omsorg
 • att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, en förebild genom kompetenshöjande insatser, karriärmöjligheter och flexibla arbetssätt som bidrar till att säkra kompetensförsörjningen
 • verka för att minska ofrivilligt delade arbetspass inom omsorgen och möjliggöra för personalen att påverka sina scheman
 • kompetensutveckla personal så fler kan fastanställas och kvalitén inom vård- och omsorg stärks
 • arbeta för att stimulera mötesplatser för alla åldrar tillsammans med civilsamhället
 • ha likvärdig service, vård, stöd och jämställd resursfördelning oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ursprung i hela kommunen
 • integrera jämställdhetsarbetet i beslut, styrning och ledning i alla kommunens verksamheter för att uppnå en jämställd kommun
 • ha mer resurser och långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojour
 • ha jämställda löner inom kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.