Framtidstro trots kärva tider

Skog

Kommunstyrelse igår med diskussion och beslut i flera viktiga frågor. På agendan om räddningstjänsten, ny måltidsorganisation, avfallsplan 2020-2030, köp av silon, ny detaljplan för Järgaråsen och såklart ekonomi.

Räddningstjänstchefen från VMKF deltog och berättade om pågående arbete mot ett samgående med Mälardalens Brand – och Räddningsförbund. Bra att det i närtid finns en lösning för vår räddningstjänst som under många år dragits med stora brister. Läser man den utredning som presenterades tidigare i år undrar man hur de som styr kan låta en verksamhet misskötas så katastrofalt. Snart är en lösning på plats och det är vi glada över. Inga beslut igår kväll men förhoppningsvis efter sommaren.

Bland medborgarförslagen och motionerna fanns bland annat cykelväg till Klämsbo och ny måltidsorganisation. Bra att kommunen nu ska utreda förutsättningarna för en ny cykelväg och söka finansiering. Socialdemokraterna överraskade sedan och biföll vår motion ny måltidorganisation. Det är inte varje dag det händer. På mötet behandlade vi även förslaget på hur detta ska se ut. Det är väldigt positivt att kommunen nu bildar en ny måltidsorganisation. Vår förhoppning är att stärka fokus på kommunens mat utifrån miljö, kvalitet och ekonomi. Vi har länge drivit frågan om närproducerad och lokal mat och beslut om en ny organisation är ett steg i rätt riktning.

En ny avfallsplan för 2020–2030 antogs efter en lång process. En mycket ambitiös plan med fokus på att minimera, återanvända, återvinna, deponera och minska nedskräpning. Centerpartiet ställer sig däremot frågande till hur kommunen avser att arbeta med planen. Idag ligger kommunen långt ifrån de målsättningar som har satts upp. Bara när det kommer till källsortering i kommunens egna verksamheter har kommunen en lång resa. I dagsläget finns det inte möjlighet för förskolor, skolor, boenden, anläggningar osv att sortera. Tittar man sedan på planen i stort kommer det krävas ett stort arbete med planen. Hur det ska gå till har vi ännu inte fått svar på. Vi är däremot väldigt glada att kommunen nu har en bra plan som kan ge verklig skillnad i hur vi hushållar med våra gemensamma resurser, en av vår tid viktigaste gröna fråga.

Kommunstyrelsen beslutade även om att förvärva fastigheten Gösen (Silon) för att på sikt i utveckla och tillgängliggöra området. Nu planeras rivning och utveckling av området. Ett dyrt kalas men samtidigt en viktig investering för Kungsörs framtida utveckling.

Ny detaljplan för Jägaråsen antogs som förändrar förutsättningarna för byggnation i området. Efter granskningsgrunda har kommunen tillmötesgått krav på mindre byggarea, någon som vi ser som positivt. Vi har full förståelse för de synpunkter som har kommit in gällande området karaktär. Samtidigt ser vi stora möjligheter att utveckla Jägaråsen till ett attraktivt boendeområde, naturligtvis med hänsyn till de naturvärden som finns i området.

Vidare beslutade kommunstyrelsen om åtgärder riktade mot föreningslivet med anledning av pågående pandemi. Ett efterlängtat beslut för flera av Kungsörs föreningar. Nu ges idrotts- kultur-, och övriga föreningar möjlighet att bland annat ansöka om anstånd för hyror och betalningstider. Bidrag ska betalas ut snarast möjligt. Åtgärdspaketet omfattar 0,4 mkr och gäller fram till och med 31 augusti.

Avslutningsvis behandlades delåret med minusprognos och ett minst sagt kärvt ekonomiskt läge till följd av ökade kostnader och lägre skatteintäkter. Samtidigt brottas kommunen fortsatt med stora utmaningar, dåliga skolresultat, hög arbetslöshet och ett ökat missbruk och beroende och våld i nära relation. Glädjande ändå att vi förbättrar oss inom miljöområdet och i företagsklimat. Pågående pandemi har försatt kommunen i ett helt annat läge och det kommer att krävas stora insatser och framförallt nytänkt för att möta en tid med nya förutsättningar. ”Om du alltid gör som du alltid har gjort, får du alltid det du alltid har fått ” (Jessie Potter)

Fortsatt diskussion och beslut följer på kommunfullmäktige den 8 juni.

Vid pennan

Madelene Fager oppositionsråd för Centerpartiet