Vår politik

Här kan du läsa vårt handlingsprogram för 2022-2026, alltså det vi gick till val på, det vi vill genomföra under kommande mandatperiod.

 

Centerpartiet i Sala kommun

Kommunalt handlingsprogram 2022 – 2026
Fastställt vid medlemsmöte den 1 augusti 2022

För hela kommunens bästa

Sala kommun har fantastiska förutsättningar. Här finns en rik historia som gett oss ett värdefullt kulturarv, här finns det vackra varierande landskapet från mälarslätten i söder till den djupa skogen och älvlandskapet längst i norr.

Dessutom är Salaborna mest företagsamma i hela Västmanland. Det finns tusentals småföretag, både på landsbygden och i staden, företag som dessutom går bra. Sala har de senaste åren legat i topp på tillväxtrankningen, som mäter både hur många företag som finns och hur de mår.

Sala kommun växer. Befolkningen ökar, företagen och jobben blir fler. För att vi ska kunna fortsätta på den vägen behöver vi se till så att vi bevarar och utvecklar samhällsservicen i hela kommunen, värnar livsmedelsproduktionen och tar vara på våra naturresurser. På så vis kan kommunen fortsätta växa hållbart i hela kommunen, och för alla invånare.

För oss i Centerpartiet är det självklart att arbeta för att alla ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen på lika villkor. Därför satsar vi vidare på det gröna kompetenscentret på Ösby. Därför värnar vi den avgiftsfria kollektivtrafiken, höjer bidragen till de enskilda vägarna och stöttar bredbandsutbyggnaden. Därför satsar vi också nära två miljarder på att renovera, bygga ut och bygga nytt så att det ska finnas fräscha och ändamålsenliga lokaler för skolor, äldreomsorg och annan samhällsservice- i hela kommunen.

För att allt vi vill göra ska kunna vara möjligt så är det nödvändigt med en långsiktigt hållbar och stabil kommunal ekonomi. Därför är det viktigt att hushålla med skattepengarna, och våga satsa på sådant som ger effektivitet på lång sikt.

Vi tycker att människor själva ska få bestämma över sina liv. Vi tror att det allra bästa är om beslut fattas nära de människor som berörs av besluten – eller direkt av dem.

Det är det vi kallar politik för hela kommunens bästa.

För integrationens bästa

Sverige återhämtar sig efter pandemin. Arbetslösheten är hög i Västmanland, men den sjunker. Tyvärr får inte alla samma chans att få ett jobb. Det finns en tudelning och en klyvning som skär igenom samhället. Centerpartiet vill vända den utvecklingen. Det gör vi genom att inte blunda för de problem som finns utan istället ta oss an utmaningarna och arbeta aktivt för att finna lösningar. Kompetensbrist är vårt stora problem framöver. Det behövs arbetskraft, både inom kommunens verksamheter men också inom det privata näringslivet. Om vi lyckas lösa matchningen mellan de som står utanför arbetsmarknaden och de lediga jobben så kan vi hantera efterfrågan på arbetskraft. Detta är viktig för alla som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att alla ska ha möjlighet att bidra i samhället och på arbetsmarknaden. Att etableringen av nyanlända i vårt samhälle fungerar är en avgörande framtidsfråga för oss i Sala och för hela Sverige bl.a. för att lösa behovet av arbetskraft inom både de privata företagen och den offentliga sektorn.

Vi vill

 • förbättra integrationen i samhället genom att bl.a. satsa på språkundervisning för att förbättra förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden.
 • i samarbete med folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen göra en speciell satsning på yrkessvenska för personal inom vård och omsorg.
 • ta vara på studieförbunden och det civila samhället som en resurs i integrationsarbetet.
 • samarbeta med näringslivet för att skapa förutsättningar för praktikjobb.
 • utveckla vuxenutbildningen och ansöka om att starta yrkeshögskoleutbildningar i kommunen

För småföretagens bästa

I Sala kommun finns över 2 500 företag. Mer än hälften av företagen finns på landsbygden och många av dem inom de gröna näringarna. Framtiden för svenskt jordbruk och skogsbruk kräver mer kompetens och fler unga i branschen. Det är därför viktigt att Ösby naturbruksgymnasium är ett naturbruksgymnasium i framkant.

Centerpartiet har en övertygelse om att det finns en utvecklingskraft i hela kommunen, givet att människor får rätt förutsättningar.

Livsvillkoren ser dock olika ut i olika delar av vår kommun, landsbygden och staden har olika utmaningar. För att Sala kommun ska må bra behöver människor i hela kommunen ha möjlighet att bidra. Arbetet med ett gott företagsklimat är avgörande för jobben. Goda förutsättningar för företagande i hela kommunen är ett måste för att fler företag ska vilja etablera sig i Sala kommun, och för att våra företagare ska våga satsa på att starta nytt och växa.

Småföretagen är våra jobbskapare, här skapas fyra av fem nya jobb.

Därför vill Centerpartiet fortsätta arbetet med att göra företagarnas villkor bättre i hela kommunen.

Vi vill

 • bredda utbildningsutbudet vid Ösby naturbruksgymnasium ytterligare för att möta behoven inom de gröna näringarna.
 • fortsätta satsa på ett bra företagsklimat.
 • erbjuda de lokala företagen stöd och råd inför utvecklingen av sina företag samt inför upphandlingar.
 • göra en speciell satsning på stöd till kvinnors företagande.
 • satsa på besöksnäringen.
 • förbättra och utveckla samverkan för ett levande centrum i Sala.
 • satsa på förstärkning av samhällsservicen på landsbygden.

För klimatets och miljöns bästa

Ett aktivt klimat- och miljöarbete och en grön tillväxt är grunden för en långsiktigt hållbar positiv framtid. En levande landsbygd är den främsta resursen i vår kommun för att nå en grön tillväxt.

Alla behöver bidra i arbetet för klimatets och miljöns bästa. Från kommunens sida kan vi sprida kunskap och stimulera privatpersoner och företag till insatser inom bl a energiproduktion och energieffektivisering. Här finns många framgångsrika exempel redan idag. Vi har också från kommunens sida ett ansvar för hur vi nyttjar de resurser som vi har tillgång till oavsett det gäller mark och vatten eller hur vi tar vara på den resurs som Ösby naturbruksgymnasium är i den gröna omställningen. De fordon vi använder, hur vi brukar marken och den mat vi serverar är alla exempel på verksamheter som spelar stor roll för kommunens klimatpåverkan.

Klimatet kräver mer utsläppsfri el. Utsläppen måste minska i snabbare takt. Därför behöver den gröna elproduktionen öka kraftigt och takten i elektrifieringen öka, men vi måste också arbeta aktivt med energieffektivisering.

Vi vill

 • främja småskalig förnyelsebar energi samt verka för en effektivare energianvändning.
 • fortsätta utveckla lokala lösningar som är hållbara och förnyelsebara för att säkra framtidens energibehov både ur ett försörjnings- och beredskapsperspektiv.
 • att naturreservat endast ska få bildas på offentligt ägd mark förutom där markägaren gett sitt godkännande och fått en skälig ersättning för intrånget. Bildandet av naturreservat på kommunal mark prioriteras.
 • att vatten, som är vårt viktigaste livsmedel, ska användas på ett hållbart och uthålligt sätt. Därför fortsätter vi arbetet kring vattnets avrinningsområden.
 • att Grönt kompetenscentrum på Ösby, som kan spela en stor roll i klimatomställningen, ska samarbeta aktivt med lokala lantbrukare för gemensamma utbildningar, praktikplatser etc.
 • ha en hög andel närproducerade livsmedel i den mat som serveras till barn, unga och äldre i vår kommun eftersom maten spelar en stor roll för kommunens klimatpåverkan.
 • satsa på mat lagad från grunden där råvarorna används på bästa sätt
 • stödja den regionala utvecklingsstrategin och dess ambition att främja livsmedelsproduktionen i länet.
 • uppmuntra småskaliga projekt för utveckling av ett hållbart samhälle.
 • nyttja den kommunala marken på ett klokt sätt för att förstärka den biologiska mångfalden som är en förutsättning för allt liv på jorden och för klimatet.
 • behålla den avgiftsfria kollektivtrafiken som ger möjlighet till klimatsmart resande i stora delar av kommunen. Den är också viktig för att ge människor möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett var i kommunen man bor.
 • att kollektivtrafikens och den särskilda kollektivtrafikens fordon ska använda förnyelsebara drivmedel
 • fortsätta satsningen på publika laddpunkter för elbilar bl a genom de kommunala bolagen SHE och Salabostäder.
 • ställa tydliga krav på miljömärkning och miljöarbete vid upphandlingar.
 • fortsätta erbjuda avgiftsfri energirådgivning.

För bostadsmarknadens och kommunikationernas bästa

Sala kommun har aldrig tidigare haft så många invånare som idag. Det är glädjande att fler och fler väljer att bosätta sig i Sala. För att kunna ge så många som möjligt chansen att flytta hit behöver vi ett ökat bostadsbyggande.

Vi behöver väl fungerande kommunikationer med tåg. Fler och snabbare tåg på Dalabanan är därför något som vi fortsätter att arbeta aktivt för. En planskild korsning ska byggas vid Strå, och Salas resecentrum ska renoveras – men vi behöver fortsätta arbeta för att utveckla stationsområdet i Ransta

För många är dock den egna bilen det enda alternativet. För andra kan buss eller cykel vara en möjlighet. Därför är vägnätets status av högsta betydelse för att det ska fungera att bo också på landsbygden. De enskilda vägarna betyder mycket för såväl boende och företagare i vår kommun som besökare. Vägsamfälligheterna gör ett stort jobb med att sköta de vägarna. Därför har vi höjt bidragen till de enskilda vägarna, men måste fortsätta stötta samfälligheterna.

En väl fungerande samhällsservice måste finnas i hela kommunen. Det handlar om skolor, tillgång till livsmedel och drivmedel, kommunikationer och inte minst bredband samt olika företag som bidrar till den levande landsbygden. Detta är viktig för alla, både för fastboende som för fritidsboende och besöksnäringen.

Vi vill

 • att Samhällsservice, som är väsentlig för såväl fastboende som besöksnäringen, ska finnas i hela kommunen.
 • arbeta fram flera detaljplaner för bostadsbyggande i attraktiva områden och ta fram mark för nyetablering av verksamheter.
 • möjliggöra bostadsbyggande i hela kommunen genom att bl a arbeta aktivt för fler aktörer på bostadsmarknaden.
 • fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder och kartläggning av otrygga platser
 • inkludera stadsnära odling, kolonilotter och odlingslotter i samhällsplaneringen.
 • prioritera robust bredbandsutbyggnad över hela kommunen eftersom det är en viktig faktor för att människor ska kunna bo och verka där man vill.
 • fortsätta satsa på Dalabanan med dubbelspår till Uppsala och förbindelsen Sala – Norrköping samt utveckla samverkan med Mälartrafiken, Upplands Lokaltrafik och Dalatrafiken för en väl fungerande kollektivtrafik även mot Uppsala, Enköping och Avesta.
 • fortsätta påverka för ett enhetligt biljettsystem i Sverige.
 • att biljettköp inom kollektivtrafiken ska kunna göras utan att biljettköparen ska behöva använda mobilt bankid.
 • erbjuda en särskild kollektivtrafik av god kvalitet till rimlig taxa som ska kunna differentieras vid samåkning.
 • ge rimliga villkor till de vägsamfälligheter som svarar för vägunderhållet på de enskilda vägarna för att de ska kunna utföra sitt uppdrag.

För barn och ungas bästa

Skolan lägger grunden för kommande generationer och är på så sätt viktig för oss alla. Sala har ett ambitiöst program för upprustning av kommunens lokaler och kommer att satsa i snitt 170 miljoner per år för detta, under de närmaste tio åren. Merparten kommer att gå till nybyggnad och upprustning av just skollokaler. En ny skola invigdes 2019 i Ransta och Vallaskolan fick ett tillskott av nya skollokaler 2022. Projekteringen av en ny skola på Åkra pågår och första spadtaget kommer att tas hösten 2022. Nya skolor för Möklinta (klar 2024) och Varmsätra (klar 2025) är beslutade och projekteringen påbörjad. Elevhemmen på Ösby kommer att rustas och kommer att bli inflyttningsklara efter hand. Där lokalerna just nu har för låg kvalitet kommer modullösningar att användas i väntan på att nya lokaler blir klara.

Kommunen behöver även ta ett helhetsgrepp om skolorna och skolstrukturen, utöver alla de nybyggnads- och renoveringsprojekt som nu pågår, där alla övriga förskolor och skolor också ingår.

Vi vill

 • utgå från en helhetssyn vad gäller skolstrukturen i all planering
 • ha en skolstruktur med flexibla ändamålsenliga lokaler med en geografisk spridning i hela kommunen.

Våra lärare är viktiga för en god undervisning. Sala kommun arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare med de bästa lärarna.

Vi vill

 • fortsätta arbetet med att göra Sala till en attraktiv arbetsgivare för lärare och annan pedagogisk personal
 • ge skolan förutsättningar och resurser att arbeta för höjda resultat så att alla elever ges möjlighet att nå sin fulla potential
 • tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap

Elever behöver trygghet och socialt stöd – ibland mindre, ibland mer. Sala har nyligen tecknat ett samverkansavtal med Region Västmanland för att stärka arbetet för psykisk hälsa.

Vi vill

 • säkerställa tillgången till speciallärarkompetens
 • bygga skolor på ett sådant sätt att man gynnar trygghet
 • se till att eleverna får de bästa lärarna och ökad studiero.
 • uppmärksamma vikten av att i allt arbete inom förskola – skola främja jämställdhet mellan flickor och pojkar.
 • bibehålla och stötta Kulturskolan och förstärka samverkan mellan Kulturskolan och övrig skolverksamhet.
 • fortsätta RIK-verksamheten i samarbete med civilsamhället
 • stärka kunskapen om djur och natur för alla barn i förskola-skola.

Sala är Västmanlands företagstätaste kommun. Att väcka intresse för företagsamhet i unga år är en viktig komponent för fortsatt rikt företagande i Sala.

Vi vill

 • förstärka samverkan mellan skola, näringsliv och civilsamhälle.
 • satsa på entreprenörskap i skolan och främja ett aktivt deltagande i UF-företagen.
 • ta vara på digitaliseringens möjligheter även i skolan.
 • fördjupa samarbetet med Mälardalens universitet och andra universitet och högskolor.

Förskolan är en viktig del av skolväsendet. Den ska främja alla barns utveckling och lärande och ge barn möjlighet att redan från unga år få lära sig om respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Men barn är olika och har olika behov. Därför måste det finnas en flexibilitet även inom förskolan.

Vi vill

 • fortsätta utveckla såväl den kommunala förskolan som privata alternativ, samt starta en kommunal öppen förskola.

För de äldres bästa

Vi är fler som blir allt äldre. Det här kommer att ställa stora krav på kommunen att kunna erbjuda det stöd och den service som den äldre efterfrågar och behöver. Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna under kommande år. För oss är det viktigt att alla som arbetar med omvårdnad inom äldreomsorgen minst har en undersköterskeutbildning och kan tala och förstå det svenska språket. Tillgång till omvårdnadsutbildning samt till gång till språkstudier är avgörande för kompetensförsörjningen framöver.

Många äldre lider av ensamhet, något som förstärkts under de gångna årens pandemi. Det är viktigt att erbjuda olika former av kultur- och fritidsaktiviteter för att den äldre ska kunna ha en meningsfull vardag.

Vi vill

 • att personer som har hemtjänst ska ha rätt till en fast omsorgskontakt. För att ge trygghet och kontinuitet bör det i möjligaste mån vara samma personer som den äldre möter. Målet ska var max tio medarbetare som besöker den äldres hem under en tvåveckorsperiod.
 • att personer som har en demensdiagnos ska ha rätt till dagverksamhet.
 • göra en riktad satsning inom demensvården så att fler får rätt diagnos och att uppföljning sker.
 • tillse att äldre ges möjlighet till en meningsfull vardag genom utbud av olika kultur och fritidsaktiviteter.
 • att alla anställda i Sala kommun ska ha rätt till heltid. De delade turerna inom omsorgen ska bort och schemaläggning göras i samarbete mellan personalen och verksamhetsansvariga.
 • att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen minst ska ha en undersköterskeutbildning och kunna tala och förstå det svenska språket.
 • öka erfarenhetsutbytet mellan kommunens olika vård- och omsorgsboenden.
 • fortsätta utveckla samarbetet med Region Västmanland för att stärka arbetet med Nära vård.

Det bästa för personer med funktionsnedsättning

Vi behöver ytterligare LSS-bostäder i vår kommun för att kunna tillgodose det behov som finns inte minst för unga personer att få möjlighet att flytta hemifrån.

Vi vill speciellt uppmärksamma situationen för äldre personer med funktionsnedsättning som behöver få möjlighet till en meningsfull vardag och ett värdigt åldrande.

Vi vill

 • fortsätta bygga nya LSS-bostäder i Sala kommun
 • att även äldre personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till daglig verksamhet och sysselsättning
 • att äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en meningsfull vardag och möjlighet till ett värdigt åldrande.
 • värna den personliga assistansen.
 • öka utbudet av aktiviteter inom daglig verksamhet för att öka personers självständighet och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Det bästa för personer i behov av social omsorg

Förebyggande arbete där olika aktörer samarbetar för att nå dem som är i behov av stöd och hjälp är grunden för att nå goda resultat. Vi skapar därför en familjecentral som genom sitt arbete kan vara till stöd för föräldrarna. Vi ser behovet av en Öppen förskola dit föräldrar som behöver kontakt med andra i samma situation kan gå. Det tror vi är viktigt inte minst för att fånga upp många av dem som i vanliga fall inte vänder sig till myndigheterna för hjälp.

Vi vill också utveckla samarbetet med kvinnojouren som idag gör en stor insats för att hjälpa de kvinnor som är i behov av stöd och hjälp, många gånger av akut karaktär.

Vi vill

 • skapa en familjecentral där socialtjänst, vårdcentraler, mödravård och barnavård samarbetar för att kunna stödja och hjälpa föräldrar.
 • arbeta förebyggande med riktade insatser som familjebehandling och nätverk kring barn och ungdomar i syfte att stärka och stötta.
 • starta en Öppen förskola till stöd för föräldrar som behöver kontakt med andra i samma situation
 • ge stöd till barn, unga och personer med missbruksproblematik efter avslutad vård.
 • att anställda i socialtjänsten ska ha relevant utbildning och erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling
 • arbeta förebyggande inom psykisk hälsa genom alla åldrar och förstärka samverkan med regionen.
 • utveckla samarbetet med kvinnojouren och se över nya samarbetsmöjligheter och arbetsformer.
 • fördela försörjningsstödet mellan båda parter i en familj.

Ett rikt kultur- och fritidsliv för allas bästa

Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till att göra kommunen attraktiv. Det är också en grund för både fysiskt och psykiskt välmående.

Kultur- och fritidsaktiviteter finns i många former och drivs av olika aktörer. Kommersiella aktörer, ideella föreningar och kommunen kompletterar varandra och bidrar på olika sätt till ett varierat utbud av aktiviteter och nöjen.

Sala kommun har ett fantastiskt föreningsliv, som vi vill ta vara på och ge förutsättningar att utvecklas. Det finns en kraft i civilsamhället som vi vill ska känneteckna Sala kommun också framöver. Föreningslivet och samlingslokalorganisationerna spelar en stor roll för att skapa mötesplatser för människor och värna det demokratiska samhället.

Idrott och folkhälsa
Idrott och rörelse för alla – genom hela livet är viktigt för att människor ska hålla sig friska och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Kultur och social hållbarhet
Ett brett och mångfacetterat kulturutbud där var och en kan hitta något som lockar, berikar människors vardag, ger nya upplevelser och stärker den sociala hållbarheten. Folkbildningen gör skillnad genom sina samverkande föreningar och lärande hela livet.

Samverkan med civilsamhälle
Ett starkt och robust samhälle tar tillvara olika aktörers styrkor och hjälper varandra både i vardagen och vid samhällsutmaningar. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, på sikt även näringslivet, kan därför utvecklas och förbättras inom flera områden.

Vi vill

 • fortsätta välkomna föreningslivets olika projektidéer och prioritera medfinansiering som gör att både föreningslivet och verksamheten utvecklas för invånarnas bästa
 • fortsätta satsa på Lärkan-området och utveckla Måns Ols-området genom t ex en ny servicebyggnad.
 • värna möjligheten till vardagsmotion och rörelse hela livet genom stöd för drift och underhåll av elljusspår och vandringsleder.
 • välkomna initiativ för platser ämnade för spontanidrott och vandringsleder runt om i kommunen.
 • inleda processen för att bygga ett nytt badhus .
 • fortsätta värna om det goda samarbetet med och mellan kulturaktörer i kommunen som genom sin verksamhet erbjuder alla att hitta ett sammanhang och känna tillhörighet.
 • främja etableringen av fler ställplatser för husbilar i hela kommunen.
 • utveckla ungdomsgårdsverksamhet på landsbygden och prioriterade områden genom samverkan med den kommunala fritidsgården i Sala.
 • stärka de föreningsdrivna samlingslokalernas roll som mötesplatser och trygghetspunkter.
 • uppmärksamma vikten av ett jämställt kultur- och fritidsutbud.

För trygghetens och säkerhetens bästa

Vi behöver förbättra vår krisberedskap. Det har blivit än mer tydligt i och med Rysslands angreppskrig på Ukraina. I krigets fotspår följer sämre tillgång till drivmedel, livsmedel och andra förnödenheter samt påfrestningar på såväl ekonomin som samhället i övrigt.

Yttre makts påverkan på olika samhällsfunktioner har ökat under senare år. Det digitala samhället utsätts för olika former av intrång.

De klimatförändringar vi ser runt om i världen innebär också kriser orsakade av hetta eller av skyfall och översvämningar. Vi har fortfarande i starkt minne de bränder som härjade i vår kommun både 2014 och 2018. Med hög värme följer också att äldre på våra boenden och barn och unga i förskolor och skolor utsätts för temperaturer som är skadliga för liv och hälsa.

Vi måste ha ett robust samhälle som klarar de kriser som kan uppstå. Då är ett väl utvecklat samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället avgörande.

Vi vill

 • utveckla den s k Salamodellen som innebär ett samarbete mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen för att snabbt kunna göra insatser vid bl a skogsbränder och andra krissituationer.
 • att kommunen aktivt ska delta i uppbyggnaden av det civila försvaret i länet.
 • i samarbete med samlingslokalerna etablera trygghetspunkter runt om i kommunen med tillgång till reservkraft, tillgång till bredband, vatten, värme mm.
 • se över möjligheterna att investera i reservkraftverk för att säkerställa samhällets grundläggande funktioner över hela kommunen.
 • fortsätta att stärka beredskapen för att kunna hantera de påfrestningar som boende på äldreboenden och barn och unga i förskolor och skolor utsätts för i samband med värmeböljor och andra krissituationer och vid behov göra lokalanpassningar.
 • värna deltidsbrandkårerna i Hedåker, Möklinta och Ransta.

För demokratins och frihetens bästa

Vi tror på människor förmåga att ta ansvar för sig själva men också för andra och fatta beslut för sitt liv. Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att du ska kunna fatta dessa beslut.

Du ska kunna bo och bygga över hela kommunen, du ska kunna välja förskola eller skola till dina barn eller boende när du är i behov av omsorg. Du ska ha möjlighet att driva företag, vara anställd eller studera. Du ska kunna leva klimatsmart. Du ska kunna känna dig trygg när du är ute och går men också i ditt eget hem. Du ska kunna delta i ett aktivt föreningsliv eller ta del av olika kulturaktiveter. Kort sagt, det är upp till dig att bestämma.

De senaste åren har vi i Sverige uppmärksammat att den svenska demokratin fyller 100 år. Det är lätt att ta demokratin för given, men tyvärr ser vi att det demokratiska samhället utsätts för allt fler påfrestningar och utmanas från olika håll. Vi ser också att antalet demokratier i världen minskar. Bara drygt 13% av världens länder räknas idag som demokratier.

Vi måste tillsammans värna och utveckla demokratin. Demokrati är det bästa sättet vi känner till för att styra ett land. När alla medborgare får vara med och bestämma blir också besluten bättre, för att vi människor är bra på olika saker och har olika erfarenheter. Tillsammans kan vi då fatta bättre beslut.

En väsentlig och avgörande del i ett demokratiskt samhälle är jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och flickor ska ha samma möjligheter att utbilda sig, delta i olika fritidsaktiviteter, finnas på arbetsmarknaden, få del av vår och omsorg och delta i det politiska samhällsarbetet som män och pojkar.

Det krävs ett aktivt engagemang från kommunens sida för att främja jämställdheten inom alla samhällssektorer. Sala kommun undertecknade för många år sedan Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet med den handlingsplan som är kopplad till Deklarationen måste drivas vidare.

Grunden för vår politik är alla människors lika rätt och värde.

För hela kommunens bästa

Här har du kunnat läsa om vad vi menar när vi säger att vår politik ska vara för hela kommunens bästa. Vi vill gärna berätta mer.

Följs oss på vår Facebooksida Centerpartietisala eller ta kontakt med någon av Centerpartiets lokala politiker för att talas vid per telefon eller träffas personligen över en kopp kaffe.

Vi ser fram emot att höra dina synpunkter om hur vi kan fortsätta driva en politik för hela kommunens bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.