Vår politik

I vårt länsprogram finns vår närodlade politik för att hela länet ska utvecklas de kommande fyra åren. Vi kallar programmet för Nytt ledarskap för Västmanland - för genom ett tydligt ledarskap vill vi föra hela Västmanland framåt!

Nytt ledarskap för Västmanland 2018 - 2022 - hela programmet , 417.7 kB.

Nytt ledarskap för Västmanland

Grön tillväxt för Västmanland framåt – Staten ska alltid ersätta skogsägare för avverkningsstopp.

Det måste bli ett stopp för urholkningen av ägande-, brukande- och förfoganderätten där staten stoppar skoglig avverkning utan ersättning till den drabbade skogsägaren. Skogen måste få brukas om vi ska klara den gröna omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Då kan inte staten oskäligt gå in och förhindra avverkningar för skogsägare, en harmonisering av direktiv om artförordningar och skyddsvärd skog måste till. Regelverket bör även säkerställa att när skogsägare tvingas till avverkningsstopp ska alltid ersättning från staten betalas ut.

Fler jobb för Västmanland framåt – Reformera arbetsförmedlingen – inför jobbpeng

En central fråga för en väl fungerande arbetsmarknad är en effektiv matchning och att kompetensförsörjningen prioriteras högre och utefter arbetsmarknadens behov.

Den statliga Arbetsförmedlingen lider både av brist på effektivitet och brist på förtroende. Vi vill göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Arbetssökande behöver få ökad makt att välja sin förmedlare genom en jobbpeng som följer den arbetssökande till den förmedling hen väljer. Genom fler aktörer, ökad makt hos den enskilde och bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande kan fler få jobb.

Landsbygdssäkring för Västmanland framåt – Mer resurser till det allmänna och enskilda vägnätet

Länets vägar är i behov av upprustning och förstärkningsåtgärder för att klara de ökande transporterna. Trafiksäkerheten behöver höjas och standarden förbättras för alla typer av vägar, från motorväg till enskild väg. Länets infrastrukturplan måste gynna hela länets vägnät. Det är på det finmaskiga allmänna vägnätet som bland annat alla skogstransporter tar sin början. När nya regler för högre totalvikter omkring 74 ton börjar gälla måste det även till ett högre belopp för underhåll och förstärkningsarbeten på allmänna och enskilda vägar. Broar och vägtrummor behöver rustas för att klara kommande belastning. Satsningar på ökad bärighet är också en viktig del för att klara och öka länets livsmedelsförsörjning. Likaså behöver trafikflödet fungera på motorvägarna genom länet.

Nära vård för Västmanland framåt – Fler patienter ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Helhetssynen tar sin början i primärvården där vårdcentralen ska vara den första instans som tar hand om patienten. Primärvården lider dock idag av bristande kontinuitet och brist på fast arbetande personal. Många vårdcentraler är i stort sätt beroende av hyrpersonal, främst läkare och sjuksköterskor. Denna utvecklingen måste brytas. Centerpartiet vill därför göra om systemet så att patienter listas på läkare och att rätten till fast läkarkontakt synliggörs bättre. Det bör även bli enklare för läkare att starta egen verksamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.