Vår politik

Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2022-2026

En politik för Västmanlands bästa

Västmanland är ett län som sticker ut, här finns platser, idéer, innovationer, företag och människor som inte finns någon annanstans.

Vi vill ge Västmanlands självkänsla en skjuts så att vi blir bättre på att sträcka på ryggen och säga att vi är från Västmanland - här utvecklar vi framtidens välfärdsteknologi. Vi är från Västmanland - här finns storstad, bruksmiljö och landsbygdens harmoni.

För Västmanland vore inget utan oss som bor här. Det är vi västmanlänningar som startar och driver och arbetar i företag, hittar smarta lösningar på industrins utveckling, guidar utländska turister i det västmanländska skogarna, och det är vi västmanlänningar som ger matupplevelser med vad som skapas här lokalt.

Centerpartiet tror på Västmanland och på oss som bor här. Det är vi tillsammans som gör Västmanland bättre.

Det gör vi genom att skapa utrymme och kraft för företag att växa, skapa hållbara innovationer för att lösa morgondagens utmaningar. Vi vill ge kraft åt varje människa!

I valet söker vi västmanlänningarnas stöd för en hållbar politik för Västmanlands bästa och vi kommer genomföra den med partier som delar vår värdegrund och ser Västmanland och vi som bor här som kraften till utveckling.

Fler företagare för välfärdens bästa

Vårt län har en historia av tung industri i våra bruksorter och städer. Industrin är fortfarande ett tungt nav i näringslivet men Västmanland har ett stort behov av att öka nyföretagandet, få en större mångfald i näringslivet samt kraftigt förbättra näringslivsklimatet i våra kommuner. Ett starkt näringslivsklimat ger fler företag och en förbättrad lokal utveckling och starkare arbetsmarknad.

Besöksnäringen och turismen i länet kan med rätt mod växa sig större. Nationellt är besöksnäringen den näringsgren som växer mest och snabbast, de tendenserna syns även i länet med ökande (sett till normalår) antal gästnätter och upplevelser i världsklass. Arbetet behöver utvecklas och besöksnäringen behöver en stabil bas att utgå från där Region Västmanland tydligt stödjer utvecklingen för företagen i branschen.

Västmanland har stora utmaningar med både en stor arbetslöshet och skriande kompetensbehov i en lång rad branscher. Matchning, utbildningssatsningar, yrkesutbildningar, breddad rekrytering till högre utbildning samt lärlingssystem är några av de åtgärder som måste förstärkas och genomföras i länet. Goda kunskaper i svenska är en viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden. SFI behöver utvecklas och bli mer individanpassad med högre kvalitet och ett större jobbfokus. Nya arbetssätt behövs inom arbetsmarknadspolitik, tex kommunala arbetsförmedlingar, satsningar på sociala företag och andra företagsformer, offentliga upphandlingar bör ställa krav på social hållbarhet genom att arbete ska erbjudas dem som stått långt från arbetsmarknaden.

Västmanland har nyligen stärkts som universitetslän sedan Mälardalens högskola fick universitetsstatus. Därmed finns tre universitetsorter i länet och den starka kopplingen till högre utbildning är till stort gagn för jobben och bidrar till en bättre matchning i de gröna näringarna, hästnäringen, inom ny teknik och innovation samt inom både vård och skola.

Västmanlands kommuner kommer till stor del ut mycket dåligt i Svensk Näringslivs rankning av näringslivsklimatet. Detta är mycket oroande och ett regionalt samarbete måste startas för att kraftigt förbättra resultatet och inte minst lära av de goda exemplen.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • länets kommuner, region och myndigheter bättre möter, lyssnar och underlättar för det lokala näringslivet.
 • på sikt göra den kommunala tillsynsverksamheten avgiftsfri med statlig finansiering och att sanktionsavgifter tas ut vid större överträdelser.
 • kommunerna inför arbetssättet Rättviksmodellen ”tillväxt och tillsyn” i sitt arbete med tillsyn gentemot företag.
 • arbetsgivarnas stora efterfrågan på kompetent arbetskraft möts med satsningar på yrkesutbildningar, lärlingssystem och förbättrad SFI-utbildning sam folkbildningen.
 • offentliga aktörer i sin verksamhet och i sina upphandlingar bör bereda plats för personer som står långt från arbetsmarknaden.
 • företagsformer som kooperativ och sociala företag ska stödjas.
 • öka kvinnors företagande och privata alternativ inom offentligt finansierad verksamhet stimuleras.
 • en större mångfald inom hela Västmanlands näringsliv uppnås.
 • besöksnäringen ges, med sin placering i en befolkningsrik region, mycket stora möjligheter till kraftig utveckling i samverkan med annan företagsamhet i länet.

Jämställdhet

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti och för oss handlar jämställdhet om att undanröja de hinder som begränsar människors frihet på grund av kön. Kvinnor och män ska ha lika möjlighet till ägande, makt och inflytande, lika lön för lika arbete och kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck. Angelägna frågor är att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtyck. Vi behöver säkerställa en jämställd och jämlik vård i hela landet.

Vi vill uppnå ett samhälle där kvinnor och män har lika möjlighet till inflytande över sin egen situation och ökad ekonomisk frihet. Likvärdig lön ska ges för lika arbete och uttaget av föräldraförsäkring ska bli mer jämställt. Kvinnor och män ska kunna försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende av en partner. Vi vill se ett ökat jämställt ägande och fler kvinnor som äger och driver företag. Den offentliga företagspolitiken får inte bidra till att förstärka den manliga dominans som redan finns i näringslivet, utan behöver ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag
 • att Region Västmanland bidrar till ett jämställt Västmanland genom att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering.
 • säkra tillgången till kvinnojourer i länet, så att den i behov av skydd och stöd får det utan kostnad.

Ta vara på landsbygdens förutsättningar för beredskapen och samhällsskyddets bästa

I Centerpartiet är det vår utgångspunkt att hela Västmanland ska leva och utvecklas. Vårt län består av fantastiska boende- och livsmiljöer och det finns kraft hos varje människa att utveckla länet. Vår uppgift är att frigöra och utveckla den kraften.

Det kallar vi decentralisering och innebär att vi flyttar besluten närmare till människorna de berör.

Centerpartiet vill på en övergripande nivå föra ned beslut och åtgärder så nära de medborgare som berörs. Satsningar och utvecklingsåtgärder för länets utveckling som till exempel landsbygdsutveckling, företagsutveckling och infrastruktursatsningar ska det beslutas om på kommunal eller regional nivå och medel till detta ska föras över från staten till kommunal och regional demokratisk nivå. Länsstyrelserna bör i sin tur få ett mer koncentrerat uppdrag att samordna de statliga myndigheterna och aktörerna i länet.

På landsbygden finns våra livsmedelsföretag som varje dag producerar den mat vi konsumerar. När vi nu ställer om till ett mer hållbart samhälle och går ifrån diesel, bensin och olja till att bli fossiloberoende, har landsbygden och de gröna näringarna en viktig och avgörande roll.

De idag oförutsägbara skiftningarna i priser på för lantbruket viktiga produkter kan bara på längre sikt arbetas bort genom ökad självförsörjningsgrad. Men när världsläget har satt hela näringar på extrema prövningar, och då inte bara de gröna näringarna utan även industri och åkerier bland annat. Då måste åtgärder in omedelbart genom sänkta skatter och lättnader så att företag klarar sin likviditet och kan överleva.

En ökad livsmedelsproduktion är en viktig målsättning i länets regionala utvecklingsstrategi, det ger minskad sårbarhet vid kris, en levande landsbygd i hela länet med en förbättrad biologisk mångfald samt bättre boendemiljöer för all de som önskar att bo på landsbygden. De gröna näringarna med livsmedels- och miljötjänster är motorn i länet. Skogen har alltid varit mycket betydelsefull för utvecklingen av vårt välstånd. Energi, byggmaterial och en lång andra produkter har sitt ursprung i skogen. I Västmanland har skogen påverkats av mänsklig aktivitet i årtusenden så det finns ingen urskog, men en välskött skog har alltid erbjudit en viktig rekreationsplats för befolkningen och en källa för biologisk mångfald, inte minst familjeskogsbruket har åstadkommit detta under eget ansvar och aldrig har vi haft så mycket skog som vi har nu.

Vilt- och rovdjur inskränker idag möjligheterna för en del landsbygdsföretagare, och påverkar även livskvaliteten. Detta beror till stor del på en misslyckad förvaltning med dålig lokal och regional förvaltning, samt en bristande statlig styrning. Förvaltningen av våra vilt- och rovdjursstammar måste få bättre regional förankring och de beslut som fattas regionalt måste få gälla. Därutöver behöver riksdagen se över framförallt rovdjurslagstiftningen så att koncentration av rovdjuren motverkas och stammarna är på betydligt lägre nivåer idag. Även vildsvinen betyder problem för både markägare och fastighetsägare och en mer utpräglad jakt med bättre lagstiftning behövs.

Centerpartiet fokuserar nationellt på stärkt konkurrenskraft och att förenkla idag byråkratiska regelverk. Regionalt och lokalt påverkar vi genom att köpa in mer svenskproducerad mat. Den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med livsmedelsstrategin har satt fart på frågor som livsmedelsproduktion och produktion av biobränslen.

Beredskap i ett nytt läge

Omvärlden har ändrats snabbt och det är tydligt att robustheten i samhället måste öka. Svensk krisberedskap och svenskt totalförsvar är beroende av civilsamhället och ett frivilligengagemang bland befolkningen. Vi vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilligorganisationer i händelse av kris och krig. Bygdegårdsrörelsen kan vara en samlande kraft för en trygg beredskap på landsbygden. Många lärdomar finns från hur civila krafter stöttade och utförde brandbekämpning i samband med skogsbranden 2014. Det gemensamma arbete som gjordes efteråt mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan är ett gott exempel på hur civilsamhället agerat för att förbättra och höja beredskapen.

Samhället idag är beroende av varor från utlandet, el och it vilket gör oss sårbara. Vi måste öka vår civila beredskap så att vi kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner över tid.

Pandemin har även den gjort oss uppmärksamma på vår sårbarhet. Sverige behöver bli ett robust land som klarar vår beredskap. Lagerhållning av viktiga varor och läkemedel behöver säkras upp för samhällets trygghet.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • få hela länet att utvecklas genom att beslut ska decentraliseras ned till kommunal eller regional nivå.
 • länet i möjligaste mån blir självförsörjande på livsmedel och energi. Om inte det kan ske ska tillgången säkerställas i närområdet samt en utvecklad lagerhållning. Detta gäller också läkemedel, annan sjukvårdsutrustning samt annat ur sårbarhet och viktiga insatsvaror.
 • förverkliga livsmedelsstrategin och målet om ökad livsmedelsproduktion i länet genom utvecklandet av ett Agro Västmanland.
 • öka andelen viltmat i offentliga kök.
 • skapa de förutsättningar som behövs för att göra de gröna näringarna inklusive skogsnäringen till motorn för att hela länet utvecklas.
 • samhällsviktig verksamhet och försörjningsberedskap blir robust och den lokala beredskapen stärks.
 • informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd prioriteras högre
 • allmänhetens beredskap och försvarsvilja ökar.
 • förmågan att ta emot internationellt stöd utvecklas.
 • bygga upp krisberedskapen och det civila försvaret i nära samverkan med civilsamhället och näringslivet.

Boende i hela länet och under hela livet

Västmanland har många fina och attraktiva boendemiljöer och flera kommuner har lyckats vänt på tidigare negativa flyttningstrender. Västerås är fortfarande i mångt och mycket motorn i länet och tillsammans behöver vi bli bättre på att få utveckling av den styrkan i hela länet. Det kan vi genom bättre och utvecklad infrastruktur i form av kollektivtrafik och bredband som binder samman länet bättre. Då kan fler kommuner mer tydligt växa tack vare den utveckling som sker i Västerås.

Idag hindrar strandskyddet många nya attraktiva boendeområden i våra mindre kommuner. Områden som skulle kunna generera inflyttning förhindras av ett regelverk som behöver luckras upp och förenklas. Centerpartiet vill exempelvis ta bort strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag för att underlätta byggande.

En bra planering behövs på flera plan för en växande befolkning och i samhällsplaneringen måste fokus vara att bygga bort otrygghet och fokusera på inkluderande miljöer och planering. Exkluderande design, som avsiktligt eller oavsiktligt stänger ute människor från det allmänna rummet, ska aktivt arbetas bort.

Genom förbättrade boendemöjligheter för olika tider i livet skapas även naturliga flyttkedjor som aktivt kommer göra det enklare att få sin första bostad. Som ett utpräglat universitetslän med verksamheter på flera orter behöver tillgången på bostäder för yngre och studenter bli bättre.

Boendefrågan är en av de absolut viktigaste frågorna för äldre människor. Tillgången till boende i anpassade former är en viktig förutsättning för ett bra liv på äldre dagar. Trygghetsboenden, seniorboenden och andra former som ger möjlighet till gemenskap och omsorg för äldre kan och ska utvecklas. Att få fortsätta bo i sitt hem är en rättighet, att flytta till ett annat boende ska vara en möjlighet för alla. Det är också viktigt att inte bara bygga i centralorterna utan också i byarna runt om i länet. En flytt från sin kända miljö kan innebära att man förlorar sin sociala plattform och det kan påverka både kropp och själ på ett negativt sätt. Ökad till gång på äldreanpassade hyresbostäder kan vara en viktig del och även bidra till landsbygdsutvecklingen.

En stark ideell sektor för demokratins bästa

Det ideella engagemanget i länet är stort och ofta en förutsättning för att hela länet ska leva. Den ideella sektorn och civilsamhället har exempelvis gjort och gör mycket för att integrationen ska fungera i länet. Integrationsarbetet har verkligen visat på vilken kraft den ideella sektorn besitter.

Centerpartiet anser att den ideella sektorns fria och frivilliga arbete ska ges ökad betydelse och erkännande och att samspelet mellan det offentliga, privata och ideella ska tydliggöras och tas tillvara. Den ideella sektorn ska aldrig ses som lösningen på välfärdens frågor utan ska vara ett komplement till det offentliga och privata. Folkbildningen med studieförbunden och folkhögskolorna är idag en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb.

Med nuvarande demografiska utveckling kommer civilsamhället och föreningslivet att spela en än större roll i framtiden för att klara välståndet och välfärden.

Folkbildningen i regionen ska vara tillgänglig för alla, och särskilt för dem som mött hinder i andra utbildningsformer och eller har funktionsnedsättning. Centerpartiet ser också folkbildningen som en tydlig kraft mot antidemokratiska krafter. Folkbildningen är garanten för att människor har möjlighet till bildning under hela sitt liv. Folkbildningen har idag också en stor betydelse för kulturlivet i länet både vad gäller att själv skapa kultur men också att vara arrangör av kulturupplevelser i hela länet.

Kultur och idrott skapar möten

För att alla i länet ska kunna tillgängliggöra sig kultur vill Centerpartiet ha en balans mellan satsningar på institutioner och det breda kulturlivet. Centerpartiet vill se att fler föreningsdrivna lokaler används som aktiva kulturscener för att sprida kultur i hela länet. Det är också viktigt att stödja innovativa och nyskapande verksamheter och samarbeten såväl inom som utanför länets gränser. För att öka ungas kulturupplevelser och kontakter med kulturen är det avgörande att kulturen kan och får komma ut till kommunerna.

Tar vi tillvara på digitaliseringen och den nya informationstekniken kommer vi kunna skapa nya mötesplatser och nya utbyten som gynnar kulturens utveckling. Mötesplatser ska med fördel skapa möten mellan unga och äldre för att få ett mervärde i kulturutövandet. Digitaliseringen är även vara en nyckel för att utveckla kultur- och musikskolan i länet. Kultur- och musikskolor i alla kommuner skulle aktiv bidra till ett stärkt kulturskapande i Västmanland. Studieförbunden är här en nyckel för mer kultur i hela länet för både barn och unga som för vuxna.

Idrott och rörelse är en nyckel för människors välmående och folkhälsan. Centerpartiet ser det startade samarbetet mellan idrottsrörelsen och Region Västmanland, via den regionpolitiska idrottsplanen, som en bra väg framåt. Tillsammans kan det ideella och offentliga få fler barn och unga att få sunda levnadsvanor och att idrott och rörelse blir en naturlig del för fler längre i livet.

Genom idrott kan fler behålla hälsan längre och vi kan förebygga många sjukdomar.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • folkbildningen ska fortsatt vara fri och frivillig utan politiska styrning.
 • Region Västmanland ska utarbeta en strategi för hur den privata och ideella sektorn kan samspela med den offentliga verksamheten.
 • Region Västmanland och kommunerna ska öka samarbetet med folkbildningen för att minska bildningsklyftor och minskat utanförskap.
 • öka stödet till folkbildningen.
 • ge folkbildningen ökad betydelse som arena för kulturupplevelser genom att både skapa kultur och få kulturella upplevelser på mindre orter och platser.
 • utveckla idrott och rörelse på alla nivåer och stimulera till fysisk aktivitet och goda levnadsvanor hela livet.
 • se idrotten som en viktig del i folkhälsoarbetet, till exempel i habilitering och rehabilitering.

Trygghet med förebyggandefokus

Förebilder bland vuxna och ungdomar är viktiga för trygghet och rättsmedvetande både i yrkeslivet, privatlivet och ideella verksamheter.

Trygghet och säkerhet är viktigt för varje individ. Samhällets uppgift inom trygghetsområdet är både att verka förebyggande och på det rättspolitiska området. Samhället har en mycket viktig för att visa på och skapa trygga miljöer. Sker brotten på gator och torg eller inom hemmets väggar? Oavsett var måste människor få känna sig trygga där de är.

Många äldre personer upplever en otrygghet, inte bara i rädslan för alla brott som begås mot äldre utan även kopplat till hinder i de fysiska miljöerna och bristande tillgänglighet kopplat till till exempel kontanthantering och posthantering.

Centerpartiet anser att människors oro måste tas på allvar. Arbetet mot brottslighet är därför en högt prioriterad fråga. Polisen måste ha en god förmåga att skydda äldre från att utsättas för brott var de än bor i länet. Vi måste också inse att äldre är en riskgrupp för våld i nära relationer.

Vi anser även att tillgång till trygga mötesplatser och allmänna samlingslokaler måste säkerställas. Kommunerna har ett stort ansvar för att garantera tillgängligheten i den fysiska miljön. Alla ska med samma förutsättningar kunna delta i samhällslivet oavsett ålder.

På flera håll i samhället ser vi ökad gängkriminalitet, med gäng som håller hela bostadsområden i skräck och som begår grova brott på öppen gata. Dessa gäng påverkar hela samhället. I vissa fall tvingas föräldrar hålla sina barn hemma från skolan och hemtjänsten att ställa in sina besök. Dessa gäng är ett direkt hot mot vårt öppna demokratiska samhälle.

Speciellt viktigt är det att stoppa nyrekryteringen till kriminalitet bland unga och barn. Här behövs lokala insatser för tidiga åtgärder. Andra åtgärder är skarpa gränskontroller för att stoppa utförsel av stöldgods samt åtgärder mot missbruk och droghandel som är en motor för kriminalitet. En viktig trygghetsfråga är att kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dig i hela landet.

Polisen har till huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. I Västmanland behövs flera poliser för att öka tryggheten och stoppa brott och gängvåld. Vi behöver satsa på fler poliser, fler som kan utreda brott och även på hela rättskedjan så att det arbete som polisen gör leder till fällande domar för grova brottslingar och fler uppklarade vardagsbrott.

De organiserade stölderna riktade mot företag behöver effektiva åtgärder och skarpare hinder måste till för att motverka utförsel av stöldgods till andra länder.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • stärka upp polisen, rättsväsendet och lagstiftningen så att den sätter stopp för den grova gängbrottsligheten
 • hejda nyrekrytering till de kriminella gängen bland barn och unga.
 • minska utsattheten i utsatta områden och sätta in effektiva och handfasta förebyggande insatser.
 • säkra samhällsinformationen till nyanlända i form av rättigheter och skyldigheter samt socialtjänstens uppdrag och ansvar.
 • möjliggöra en ökad samverkan mellan familj, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga.
 • det görs större insatser från samhällets sida, så att de som står utanför det digitala kan ta del av samhälleliga rättigheter.
 • verka för att det förebyggande arbetet ska börja i livets början i samverkan med andra aktörer.
 • minimera användandet och införandet av integritetskränkande åtgärder.

För klimatets bästa

Vår gemensamma miljö och vårt klimat är framtidsfrågor som kräver handling här och nu. Centerpartiet har alltid varit pådrivande för resurseffektivitet där vi använder våra resurser så klokt som möjligt. Grunden för detta kommer från naturen och det cirkulära där tillväxt skapas av aktivt vårdande. Centerpartiet är även drivande för att ställa om samhället och göra det genom skatteväxlingar där de gröna alternativen premieras. Vi har den senaste tiden sett en utveckling där detta urholkas och vi måste snabbt tillbaka dit – där låga gröna skatter stimulerar till bättre användning av våra resurser.

Samtidigt är vi mitt i en klimatkris och står inför stora utmaningar. Det handlar inte om en ”omställning” utan om en ”transformation” och våra uppsatta miljömål är inte ens tillräckliga för att nå dit. Samhället kommer att se helt annorlunda ut om 50 år. Detta oavsett om vi gör något åt klimatkrisen eller inte. Alternativen står mellan att inte göra någonting eller att ta kommandot och styra utvecklingen. Som centerpartister tror vi på det senare.

Klimatförändringar

Förändringar i vårt klimat är inget som sker någon annanstans, utan det påverkar oss här och samhällsplaneringen måste ta höjd för det.

Klimatkrisen höjer successivt havsnivåerna, vilket i nästa steg medför en höjning av Mälarens vattennivå. Kommunernas klimatanpassningsarbete behöver här snabbas på tillsammans med berörda myndigheter. En plan över hur dessa nivåhöjningar ska hanteras behövs, då stora områden som idag är bebyggda eller odlas på riskerar att översvämmas.

Havsnivåhöjningarna medför även en påtaglig risk för att den trånga förbindelsen mellan Mälaren och Östersjön kommer att vidgas och förvandla Mälaren till en havsvik med bräckt vatten. Då kommer Mälaren inte längre att kunna användas som den källa för dricksvatten som den idag är. En plan för hur dricksvattenförsörjningen ska säkras behöver tas fram.

Region Västmanland och länets kommuner behöver i sina projekt förbereda sig för klimatförändringarna. Exempelvis genom att förebygga konsekvenser av skyfall genom att planera in markytor som kan absorbera stora regnmängder, samt säkerställa att tillräcklig avrinning finns för det vatten som inte kan absorberas.

För att motverka klimatförändringarna är även omställningen till en grön, hållbar och fossilfri ekonomi avgörande. Centerpartiet ser positivt på teknikutvecklingen med smarta produkter och innovationer som minskar våra klimatavtryck. Resurser som vi använder måste användas bättre och vi behöver tänka mer cirkulärt. Skogen och den råvara vi hittar där kommer vara en central del i omställningen och bidrar till positiv klimatnytta när både bränsle, energi och byggmaterial kan hämtas från våra skogar.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • reducera matsvinnet i Region Västmanlands verksamhet.
 • enbart använda fossilfria och förnybara bränslen i Region Västmanlands tjänstefordon.
 • Region Västmanland ska bidra till den biologiska mångfalden genom att arbeta aktivt med gröninfrastrukturplaner
 • det finns en handlingsplan för regionens påverkan för renare vatten i Mälaren och övriga sjöar.
 • förhindra spridningen av invasiva arter såsom sjögull i Mälaren

Energi

Hela landet behöver mer el och effektbristen är extra tydlig i Västmanland. God tillgång på elenergi kommer att vara avgörande för framtida nyetableringar och någonstans måste elen produceras.

Länet tjänar på lokal energiproduktion eftersom den skapar arbetstillfällen, minskar överföringskostnader och ökar robustheten i systemet om vi får fler energikällor. Utbyggnad av solenergi pågår på flera områden där både offentliga, kommersiella och privata aktörer bygger ut kapacitet. Vindkraften har även den potential i länet, men här är planeringen svårare och bättre processer behövs till. Idag tjänar den som bygger vindkraft på det, medan grannar och andra intressenter som bor i närheten av vindkraftverket förlorar i form av påverkad natur, utsikt, värdeminskning av fastigheten och så vidare. Detta utan att få någon del av vinsten med energiproduktionen. Därför stoppas idag en stor del av vindkraftsprojekteringen av protester från de närboende, av förståeliga skäl. Centerpartiet har länge drivit på för att de intäkter vindkraften genererar ska stanna lokalt. En modell för kompensation till de som tvingas offra något behöver skyndsamt tas fram nationellt. En sådan omfördelning skulle starkt bidra till bygdeutveckling. Centerpartiet värnar det kommunala självstyret och hänsynen till medborgarnas vilja i denna utveckling.

Region Västmanland är en stor fastighetsägare med både många och stora fastigheter som kan vara gynnsamma för produktion av solenergi i större grad än idag. Byggnader som ägs av Region Västmanland bör därför nyprojekteras eller kompletteras med solceller med målet att uppnå minst 80 % självförsörjningsgrad av el på årsbasis. En årlig målsättning för nyinstallation av solceller på befintliga byggnader ska tas fram. På de tak där det inte är möjligt att bygga solceller ska man analysera förutsättningarna för att växla till ett “grönt tak”, ett tak med olika typer av växter.

Den energi vi använder ska vara förnybar och fossilfri. Västmanland har här goda förutsättningar för att driva på en grön omställning där det förnybara är vägen framåt. Tack vare våra väl förvaltade och brukade skogar finns här i länet förutsättningar för att tillskapa produktion av biodrivmedel. Det är långsiktigt viktigt att säkerställa och utöka inhemsk produktion av förnybar energi och bränsle, inte bara för klimatets skull utan det är även en fråga om säkerhetspolitik och beredskap.

Att satsa på förnybar och fossilfri energi är för Centerpartiet en självklarhet, och vi säger nej till kärnkraftverk i Västmanland.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • få fram en nationell modell som ger en markant ekonomisk kompensation till fastighetsägare och närboende där exempelvis vindkraft etableras.
 • ta fram ett mål om att alla Region Västmanlands fastigheter ska ha solceller.
 • skapa möjlighet för produktion av förnybar och fossilfri energi i länet, till exempel biogas och av restprodukter från skogen.
 • ta fram en strategi för uppvärmning av bostäder
 • få till regional produktion av biodrivmedel, exempelvis HVO.
 • inga kärnkraftverk ska etableras i länet.

Infrastruktur

Länet har fem transportslag där alla är viktiga. Vägarna är viktiga för att dels sluka den stora genomströmningstrafik som finns i länet samt för att ge en stor tillgänglighet för länets invånare för resor till arbete, utbildning och fritid, tåg är en viktig tillgång inte minst för de som arbetspendlar mellan länets huvudorter eller till angränsande läns och städer.

Nu inleds ett samarbete mellan Region Västmanland och Västerås kommun för att långsiktigt bevara och utveckla Västerås flygplats, flygplatsen är viktig ur en lång rad synvinklar såsom sjukvård, beredskap, brandbekämpning, samt utbildning. Goda förutsättningar finns också för att på flygplatsen bereda plats för utvecklingsarbete kring elflyg och andra miljövänliga lösningar samt autonoma flygplatslösningar.

Genom att överföra mer pengar från den nationella planeringen till länstransportplanerna kan vi få snabbare, effektivare och mer behovsstyrd utveckling av infrastrukturen. Till exempel när det kommer till satsningar på enskilda vägar, underhåll av järnvägar, belysning av trafiksäkerhetsskäl samt gång och cykelvägar.

För godstransporter är sjöfarten en viktig nyckel för att flytta transporter från vägarna. Mälarsjöfarten till våra hamnar i Västerås och Köping behöver därför kraftigt utökas till gagn för hållbarheten, våra företag och transportsystemens funktion. En ny Hjulstabro behövs så att fartyg kan passera problemfritt. Sjöfarten behöver även ett avgiftssystem som bättre stimulerar till att transportera gods till sjöss.

Den digitala infrastrukturen med bredband i hela länet behöver byggas ut. Bredbandet är i dagens samhälle en förutsättning för att kunna leva, bo och verka var man vill. Ett snabbt och robust bredband blir även allt viktigare för samhällskontakter och en förutsättning för att en utbyggd och nära vård ska fungera till exempel även på landsbygden.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • en ny Hjulstabro ska byggas snarast så att sjöfarten kan frakta mer gods.
 • driva på för förändringar i avgifter med mera som motverkar ökad sjöfart.
 • snabbtåg på stambanor ska finansieras utanför den ordinarie nationella planen för infrastrukturinvesteringar.
 • ett nytt resecentrum i Västerås ska ingå i den nationella planen.
 • förbindelsen Oslo-Stockholm ska prioriteras nationellt och alternativa finansieringslösningar övervägas.
 • länstransportplanerna som gäller statliga medel för infrastruktursatsningar i länen ska procentuellt utgöra mycket större del av den nationella planen.
 • kraftiga underhålls- och trimningsåtgärder genomförs på länets järnvägar för att säkerställa tillförlitligheten.
 • det genomförs åtgärder för ökad kapacitet på Dalabanan, Bergslagspendeln, Mälarbanan samt Svealandsbanan för att klara nuvarande och framtidens resande.
 • satsningar på det enskilda vägnätet ska öka väsentligt för att bidra till att hela Västmanland utvecklas, det gynnar både näringsliv och övrig utveckling av alla länets kommuner.
 • insatser som ökar bärigheten på Västmanlands vägar höjs, det möjliggör mer klimatsmarta transporter samtidigt kan också klimatförändringar ställa högre krav på vägtrummor och broar.
 • hela länet får snabbt och robust bredband.
 • en utvecklingsplan för Västerås flygplats tas fram.
 • få till en statushöjning av det statligt ägda mindre vägnätet i länet.
 • skapa bättre pendlingsmöjligheter till större arbetsplatser runt om i länet.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken står inför stora nödvändiga förändringar, stora volymer av resande behöver flyttas över från buss till järnväg samtidigt som övriga samhällsfinansierade transporter som skolskjuts, färdtjänst och kommunal kollektivtrafik behöver samordnas. Den skatteväxling som vi har i Västmanland och som skiljer sig från många andra regioner behöver förändras för att effektiva och nödvändiga förändringar ska kunna genomföras. Om inte en skatteväxling kan genomföras så behöver ändå kollektivtrafiken organiseras om på ett sätt som gynnar resenärerna. En god och framåtsyftande dialog mellan kommuner och region behövs för att denna helhetsbild av samhällsbetalda resor kan formas på ett framtidsinriktat sätt.

Kollektivtrafiken behöver för att attrahera fler resenärer bli mer tillgänglig och mer pålitlig. En pendlare måste kunna lite på att tåget ska gå. Det behöver bli enklare att resa med olika transportslag delar av resan. Pendelparkeringar, säkra cykelparkeringar och att göra det möjligt på fler tåg och bussar att ta med cykeln är exempel på åtgärder som gör kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv för den som pendlar.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • utveckla en god kollektivtrafik på landsbygden genom flexibla och effektiva lösningar.
 • en samordning mellan kollektivtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och annan samhällsfinansierad transport genomförs i länet samt en översyn av nuvarande skatteväxling.
 • utveckla biljettyper och priser som möjliggör enklare och billigare pendling för fler.
 • bygga infartsparkeringar och pendelparkeringar som binder ihop trafikslag och underlättar att resa kollektivt.
 • kollektivtrafiken i länet är jämställd och jämlik.

En nära hälso- och sjukvård för patientens bästa

Människors möjlighet till att främja och behålla sin hälsa genom hela livet ska stärkas. Genom att fokusera på förebyggande och hälsofrämjande arbete med bland annat hälsokontroller kan vi bidra till bibehållen hälsa genom hela livet. Folkhälsoperspektiv och hälsoekonomiska bedömningar ska tydligt finnas i alla beslut som tas.

Pandemin har prövat hela sjukvårdssystemet, patienter har fått sin vård uppskjuten, personalen har slitit hårt och vi har sett brister i sjukvården. Vi har även sett styrkor, när vi prövas finns det en otrolig kraft hos människor att verkligen göra sitt bästa för att klara av situationen. Att kunna ta till vara denna kraft i det vardagliga arbetet är en framgångsfaktor. Samverkan mellan kliniker, mellan öppen och sluten vård, mellan kommuner och andra regioner är av stor betydelse för att vi ska få en god och säker vård med hög kvalitet.

Regionen ska jobba aktivt för att skapa en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor så att ohälsa relaterat till arbetet undviks. Om ohälsa trots det uppstår ska åtgärder utifrån forskning och beprövade erfarenheter sättas in. Friskvård ska vara en obligatorisk del av arbetstiden. En god arbetsmiljö kräver ett kompetent ledarskap, delaktighet, eget ansvar och möjligheter till utveckling.

Åtgärder för att bibehålla statusen för vårdyrken är att erbjuda heltidstjänster med rätt till partiell tjänstledighet, ge möjlighet till individuella arbetstider, kontinuerlig utbildning för all vårdpersonal och tydliga karriärvägar för alla personalkategorier. En självklar faktor för att attrahera och behålla personal är lönebildningen.

Nära vård är en omställning där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård. Från att ha fokus på organisation behöver fokus skifta till person och relation där patienten hamnar i centrum. Nära vård behöver också innebära en förflyttning från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Den nära vården ska bidra till aktivt medskapande mellan vården och patienterna. En fungerande vårdcentral med närvarande läkare som patienterna är listade hos är av största vikt för att ställa om till nära vård.

Vården ska vara jämställd och jämlik. För att uppnå det är det viktigt att vi mäter på rätt sätt så skillnader kan upptäckas. Statistiken ska vara uppdelad på kvinnor och män. Ett jämställt föräldraskap ska främjas från samhället och det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga från början, genom mödrahälsovården, förlossningen och barnhälsovården.

Om vi drabbas av någon funktionsnedsättning ska tillgången till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel stärkas. Vi ser styrkan hos patientföreningarna som kan bidra till utveckling och förbättring av vården.

Barn och unga är vår framtid och en god start i livet stärker dem för att möta livet. Det här arbetet måsta börja med att stärka föräldrarna från början med start genom barnavårdscentralerna och vidare genom hela den förebyggande vårdkedjan. Kunskapsstöd och support tillsammans med tidiga insatser ska vara i fokus för föräldrars och barnens bästa. Genom att stärka och våga satsa på elevhälsan samt underlätta kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin kan vården och kommunerna gemensamt underlätta elevers skolgång.

Genom att stärka individer kan vi minska social oro, missbruk och ohälsa bland barn och unga och där det upptäcks måste oron och måendet förebyggas i ett tidigt skede. Samarbete mellan skolan, vården, socialtjänsten, civilsamhället och polisen måste utvecklas och bli kontinuerlig och stadigvarande. Våra familjecentraler som finns behöver utvecklas i antal och samarbetet mellan barnavårdscentralerna, förskola, skola och fritidsgårdar är en viktig kedja för att få rätt insatser i rätt tid. Arbetet med tidiga insatser för de barn som påvisar behov ska fortsätta och utvecklas.

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som ökar. Vi behöver ett samhälle som låter oss vara de personer vi är. Människor är olika och måste få vara det. Samhället ska möjliggöra för oss att utvecklas som individer och ingå i ett sammanhang. Om vi drabbas av psykisk ohälsa ska vi kunna vända oss till vårdcentralen för att få hjälp. Vid svårare fall måste psykiatrin, som finns tillgänglig i länets fyra större städer, kunna ta emot och möta patienterna med rätt insatser.

Våldet i samhället ökar belastningen på hälso- och sjukvården. Akutsjukvården får ta hand om skjutningar, knivskärningar, våldtäkter och misshandelsfall, i flera fall krävs det operation och eftervård. Dessa trauman medför ofta att psykiatrin får arbeta med bearbetningen av händelserna och brottsoffren får ett lidande för resten av livet.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • driva på arbetet med nära vård.
 • säkerställa att vi har tillgängliga vårdplatser i hela länet.
 • införa en kompetensutvecklingsgaranti för alla vårdens medarbetare samt införa en examenspremie för den som vidareutbildar sig inom vårdyrket.
 • ta vara på patientens egen kraft och låta patient- och funktionsrättsföreningar vara med och forma vårdkedjorna.
 • säkerställa omhändertagandet av de som utsätts för sexuellt våld.
 • traumavården stärks för patienter och anhöriga
 • samla resurserna och möjliggöra ”En väg in” för de barn och unga som upplever psykisk ohälsa.
 • stärka föräldraskapsstödet med föräldrautbildning och tidiga hembesök.
 • möjliggöra och utveckla mödrahälsovården så att arbetssättet ”min barnmorska” kan etableras.
 • mottagningen för tidiga insatser ska permanentas för att säkerställa rätt stöd till barn med särskilda behov.
 • införa ett listningstak inom primärvården.
 • säkerställa omhändertagande om de som utsatts för någon form av övergrepp.
 • förkorta och rationalisera vårdprocesserna för en mer tillgänglig vård.
 • införa gemensam journal i länet och bättre möjligheter att dela data för en bättre patientsäkerhet i hela landet.

Civilsamhället ska vara med och förebygga ohälsa

De flesta människor uppger att de har en god hälsa men fler och fler uppger att de mår sämre. Pandemin har utmanat då många människor har undvikit andra människor. Vi har dessutom uppmanats att ej träffa våra äldre då risken för sjukdom var överhängande. Blivande föräldrar har inte kunnat delta fullt ut i undersökningar som erbjuds och den icke födande partnern har ej fått varit med på BB. En del barn och ungdomar har inte kunnat vara i skolan utan fått deltagit på distans. Många vittnar om att de inte fått vara med vid anhörigas bortgång. Det är ett viktigt arbete vi har att stärka den psykiska hälsan hos befolkningen. Ta vara på kraften hos Civilsamhället, föreningslivet och det offentliga för att skapa goda förutsättningar till en återhämtning efter pandemin.

Centerpartiet vill att varje individ ska ges möjlighet att ta ett eget ansvar, utvecklas utifrån sina möjligheter och färdigheter för att uppnå sin fulla potential. Samhället ska finnas när människor behöver stöd och hjälp. Ibland måste vi göra annorlunda för att det ska hjälpa individen utifrån dennes behov.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • ha med civilsamhället som en självklar aktör i det förebyggande arbetet.
 • stärka stödet till civilsamhället och folkbildningen.

Alla ska ha en egen läkare inom äldreomsorgen

Allt fler lever allt längre, år 2050 beräknas gruppen 85-plus vara dubbelt så stor som idag. Sverige ska vara ett åldersvänligt samhälle där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen. Centerpartiet vill se över hur lagstiftning och nationella kunskapsstöd kan säkerställa ett bättre och jämlikt stöd för personer över 85 år som inte behöver omfattande vårdinsatser, men upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem. Den som önskar att flytta till en mer tillgänglig bostad i en tryggare miljö ska i så stor utsträckning som möjligt få göra det. Bostäder för äldre bör kunna planeras för ökad social samvaro. Olika typer av kollektivboenden med gemensamhetsytor är ett exempel på en sådan lösning.

Äldre är olika precis som alla andra och behoven för stöd, vård och omsorg är personliga. Ett särskilt boende för äldre är ingen institution. Det ska vara ett tryggt och personligt hem för den enskilda. Det behövs gynnsamma förutsättningar för att etablera profilboenden för äldre med särskilda behov eller boenden med inriktning mot språk eller kultur. Centerpartiet vill även lagstifta om LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten och därmed göra det möjligt för alla äldre, oavsett bostadsort att få större inflytande över hur de ska vårdas när behov uppstår. Valfrihet är något mer än att bara välja utförare, det är också att få välja innehåll. Denna möjlighet ska omfatta alla äldre, i alla kommuner. En äldreomsorg som präglas av mångfald, valfrihet och nytänkande kräver jämlika villkor för utförare och etableringsfrihet utan andra begränsningar än stränga krav på kvalitet, samverkan och transparens. Det kan handla om att personalen har olika språk- och kulturkunskap, att ett boende ger möjlighet till husdjur, att verksamheten har en ideell värdegrund – eller något helt annat. Möjligheten att få påverka innehållet i äldreomsorgen är inte minst viktigt i de kommuner där det inte finns fristående utförare. Alla kommunalt finansierade insatser ska vara utformade så att individen kan påverka innehållet i stöd och omsorg, ges ökad livskvalitet och minskad ensamhet. Samtidigt behöver personalen i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och socialtjänsten mer kunskap om förebyggande insatser och symtom på psykisk ohälsa och ensamhet hos äldre.

Centerpartiet vill se en tydlig ambitionshöjning i svensk äldreomsorg, inte minst i den sjukvård som ges i hemmet. Det är uppenbart att det krävs förändringar för att garantera alla äldre individuell medicinsk bedömning och behandling oavsett boende. Sjuksköterskor och undersköterskor måste ges ett större ansvar och en bredare delegation att ge vård till äldre i särskilt boende. Det handlar om välutbildad och kvalificerad personal som kan göra stor skillnad, snabbt och på ett tryggt sätt. Alla äldreboenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, under alla veckans dagar. Det är en förutsättning för kontinuerlig tillgång till medicinska insatser såsom dropp och syrgas, men också för att ge den övriga personalen stöd och handledning när behov uppstår. Kommunerna har redan idag möjlighet att ha läkare anställda i stabsfunktion, det vill säga med ansvar för att man har fungerande rutiner och riktlinjer för det medicinska innehållet i äldreomsorgen i kommunen. Regionen har ett särskilt ansvar att se till att kommuner med få invånare har möjligheten att anställa MAL (medicinskt ansvarig läkare). Samtidigt behöver lagstiftningen ge kommunerna större möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som krävs för att skydda omsorgstagarna vid en pandemi och andra extraordinära krissituationer. Genomför ett kvalitetslyft för demensvården Stora delar av människors hälsa och ohälsa är komplexa, de passar inte i ett av vårdens så kallade stuprör utan spänner över flera. Det gäller inte minst de människor som har flera sjukdomar.

Vi vill också utöka valfriheten och underlätta vardagen för hemmaboende personer med demens och deras anhöriga genom att göra dagverksamhet till en rättighet för personer som fått en demensdiagnos.

Därför måste vi i Västmanland arbeta för att

 • kvaliteten och likvärdigheten ska öka. Ett offentligt mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamheten och en obligatorisk chefsutbildning för ledare i vården och omsorgen ska inrättas.
 • heltäckande e-hälsokonton för alla invånare införs.
 • äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i svensk äldreomsorg minst ha en undersköterskeutbildning. Den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör ha undersköterskekompetens.
 • alla åtgärder och vården ska baseras på gerontologi: undersökningar, forskning och beprövad erfarenhet.
 • äldre inte ska behöva möta nya människor. Inom äldreomsorgen vill vi se ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.