Brottslighet måste bekämpas med tidiga insatser

Vicki Skure-Eriksson, ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande skriver tillsammans med sina samarbetskollegor i en debattartikel om hur Västerås Stad arbetar förebyggande för att minska rekryteringen till kriminalitet och droganvändning.

Det finns många faktorer som förbygger att barn och unga hamnar snett i livet. Att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Att barn får känna sig behövda och ha trygga förebilder, även om det är oroligt hemma. Att bemötas med respekt, bli lyssnad på, få utvecklas och ta ansvar utifrån sin ålder och förmåga. Att ha föräldrar som går till jobbet.

Vi ser en oroväckande ökning av droger, kriminalitet, psykisk ohälsa och utsatthet som kryper allt lägre ner i åldrarna. Därför är det förebyggande arbetet i fokus inom Västerås Stad för att stoppa nyrekryteringen in i droger och kriminalitet. Trygga hemförhållanden, utvecklande förskola och skola och en meningsfull fritid ökar chansen att barn går ut skolan med godkända betyg. Forskning visar att en lyckad skolgång är bland det som är mest effektivt för att minska risken att hamna kriminalitet och utanförskap.

För att höja ribban i arbetet inom Västerås Stad gjordes en omorganisation 2019 och ansvaret för mycket av det kommungemensamma förebyggande arbetet kom till den nya Nämnden för Idrott Fritid och Förebyggande, som nu inte bara ansvarar för idrott- friluftsfrågor utan även för Familjecentrum, Öppna förskolan, fritidsklubbar, fritidsgårdar, familjerådgivningen, mötesplatser för äldre och andra förebyggandefrågor. Allt organiseras inom Kultur-idrott och fritidsförvaltningen som delas med Kulturnämnden. Det har öppnat upp för helt nya möjligheter till nytänkande och nya samarbeten mellan kommunens bibliotek, föreningsliv, kommunala verksamheter och övriga civilsamhället.  

Jobbet går nu vidare med att samordna tidiga insatser och utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommun- och stadsdelarna från en basnivå upp till riktade insatser till bostadsområden som behöver mer än andra. Genom Try it Nära organiseras prova på idrott i samarbete med RF/SISU Västmanland, lokala idrottsföreningar, fritidsklubbar och fritidsgårdar. Genom IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, finns samverkan med föreningar för bland annat sommarkolloverksamhet. Vi har också flera samarbeten med bland andra polisen, fältarbetande socialsekreterare, fastighetsägare, lokala företagare och föreningslivet. På Bäckby har vi inlett ett spännande samarbete kallat På Lika Villkor tillsammans med IKEA, Rädda Barnen och Mimer där vi med stöd av Vinnova utvecklar en metod som ska stärka den sociala hållbarheten och följa upp om insatserna får effekt. 

Familjecentrum och andra verksamheter håller i utbildningar om ”Föräldraskap i Sverige” och ger andra insatser till föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. Ett nära samarbete med förskola, skola, fritidsklubbar, fritidsgårdar, föreningslivet och engagerade föräldrar och andra trygga vuxna förebilder som är delaktiga och synliga i bostadsområden bidrar också till att skapa lugn och stabilitet.

På vissa områden har vi inlett ett arbete med EST, Effektiv Samordning för Trygghet, som är ett strategiskt brottsförebyggande verktyg med starkt stöd i forskningen, där kommunens verksamheter tillsammans med polisen och Mimer rapporterar och sammanställer incidenter för att sen kunna sätta in åtgärder för att öka tryggheten. Idag finns EST på Bäckby-Skälby, Råby, Hammarby och från och med nu i höst även på Pettersberg, Vallby och centrala Västerås.  

Ska vi lyckas med att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet och droger måste vi börja tidigt. Vi måste börja med barnen och familjerna och ge alla barn förutsättningar för goda uppväxtvillkor. 

Vicki Skure-Eriksson (C), Ordförande Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande

Anny Bustos Teljebäck (S), Vice ordförande

Jenny Boström (L), Ledamot

Barbro Sahlén (MP), Ledamot

Läs debattartikeln i VLT