Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Kommunalt handlingsprogram för Centerpartiet Västerås kommun 2015-2018

Du kan ladda ned handlingsprogrammet som PDF-fil.

Det finns också en lättläst version som PDF-fil.

Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen

Centerpartiet tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma mer själv. Det kallar vi för närodlad politik. Vi vill ha ett samhälle där omtanke om alla människor är naturligt och där flickor och pojkar, kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter.

Vi vill att du ska ha ett jobb att gå till oavsett var du väljer att bo. Då behöver vi fler och växande företag i hela Västerås. Samtidigt ska vi ta ansvar för miljön. Därför är Centerpartiet det långsiktiga alternativet i svensk politik.

Västerås behöver fler människor som arbetar. I varje del av kommunen behövs nya målmedvetna insatser för fler jobb. För att jobben ska skapas måste det löna sig att starta och driva företag.

Bättre villkor för jobbskaparna

Småföretag måste få möjlighet att växa och anställa fler. Småföretagen står för fyra av fem nya jobb. Utan jobbskaparna stannar Sverige. De små och medelstora företagen utgör Västerås ryggrad. I dessa företag skapas de nya jobben, det är därför vi kallar dem jobbskaparna. Centerpartiet vill ge jobbskaparna mer utrymme att påverka näringslivsutvecklingen i kommunen.

Sänk trösklarna till arbetsmarknaden

Vi behöver göra upp med onödiga regler och lagar som stänger ute människor från arbetsmarknaden. Det gäller inte minst för att unga ska få jobb.

Hundra procent förnybart

I Centerpartiet är vi övertygade om att miljö och tillväxt är varandras förutsättningar. Miljöarbetet måste bedrivas på alla nivåer. Alla beslut som fattas i kommunen måste bidra till en hållbar utveckling. Allt annat är att förstöra för våra barn och barnbarn. För en grön omställning behövs fler gröna jobb.

Forskare, innovatörer, lantbrukare och andra entreprenörer kan tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat. Den gröna omställningen av hur vi producerar energi, reser och transporterar gods måste målmedvetet fortsätta.

Giftfri vardag

Giftiga och hormonstörande kemikalier måste bort. Ingen ska till exempel behöva oroa sig för att maten vi äter eller leksakerna på förskolan är giftiga.

Levande landsbygd

I Centerpartiet ser vi hela kommunen och alla västeråsare. Det är vi ganska ensamma om. En levande landsbygd är inget självändamål utan bra för hela Västerås. Därför vill vi landsbygdsäkra alla beslut. En konsekvensanalys ska alltid göras för att man ska veta vilka konsekvenser olika beslut kan ge för landsbygden.
För att leva, driva företag och ha ett gott liv behövs service, kommunikationer, infrastruktur och bredband i hela kommunen.

Centerpartiet vill ta ansvar för Västerås framtid

I Centerpartiet finns den erfarenhet och kompetens som behövs för att vara med och styra Västerås. Vi har sedan länge tagit ansvar för många uppdrag i kommunfullmäktige, i nämnder och i de kommunala bolagens styrelser. Under den senaste mandatperioden har vi inte tillhört den styrande majoriteten. Istället har vi drivit vår politik genom motioner och interpellationer i kommunfullmäktige, samtal och initiativ i nämnder och styrelser.

Om du röstar på Centerpartiet i valet den 14 september, kommer vi att söka samarbete med partier som, liksom vi, står upp för alla människors lika värde. Under de senaste mandatperioderna har Centerpartiet samarbetat i Alliansen och vi har för avsikt att fortsätta med det. Vi vill ta ansvar för Västerås framtid.

Vi är rädda om västeråsarnas pengar

Centerpartiets långsiktiga mål är en låg kommunal skatt och låga kommunala avgifter. Vår avsikt är att inte höja skatten under den kommande mandatperioden. Genom att fler västeråsare har jobb, blir vi fler som betalar skatt och vi kan behålla en låg kommunal skatt. Genom god hushållning med kommunens ekonomi kan vi i större utsträckning egenfinansiera våra investeringar utan att behöva låna.

Effektiv och närodlad kommunal organisation

Centerpartiet vill ompröva den kommunala organisationen i syfte att effektivisera och skapa närhet till medborgarna. Vi vill att du som västeråsare ska ha större möjlighet än idag att påverka din vardag. Närodlad politik innebär att föra ut beslut och befogenheter så nära medarbetarna och medborgarna som det är möjligt.

Ansvarsfull upphandling

Kommunen är en stor och viktig aktör genom sina inköp. Vi anser att den makten ska användas ansvarsfullt och pådrivande. Kommunen ska till exempel ställa krav i sin upphandling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Upphandlingar ska ske så att även småföretagen kan vara med och lägga anbud. Vi vill till exempel ställa samma krav på den mat som kommunen köper in till skolor och äldreboenden, som ställs på svensk livsmedelsproduktion. Mervärdet av att köpa in sund och säker svensk mat, är arbetstillfällen lokalt, god djuromsorg med låg antibiotikaanvändning och ett öppet landskap.

Jobb och företag

Västerås ska vara en välmående kommun där människor har jobb och där arbetsmarknaden präglas av en stark företagarkultur. Företagandet ska ses som den viktigaste drivkraften för Västerås utveckling. Skatter och avgifter ska hållas låga samtidigt som den kommunala ekonomin måste gå ihop.”

Jobbskaparna är motorn för Västerås utveckling

Västerås ska ses som det naturliga navet i en expansiv och ledande Mälardalsregion, där innovation och kreativitet ger en rik flora av både små, medelstora och stora företag. Allt ifrån snickaren i Haraker, frisörskan på Råby, it-företaget i Västerås Science Park till det globala storföretaget, bidrar till Västerås utveckling.

Vart tionde jobb i Västerås finns i energibranschen. Det ger oss goda möjligheter i framtiden. Här finns kompetens och erfarenhet för att skapa nya energismarta lösningar, energisystem och förnybara energikällor. Självklart ska vi dra nytta av detta i kommunen och stärka vår position som Sveriges energicentrum.

Handelsstaden Västerås är en viktig del av kommunens näringsliv. Vi vill ta fram en strategi för att stärka utvecklingen av service och handel i våra olika kommundelar, olika stadsdelscentrum och Västerås city.

Enklare att driva företag i hela kommunen

Centerpartiet ser att landsbygdsföretagandet har stor potential att växa i Västerås kommun. Landsbygden har lösningar på många av våra framtida utmaningar, till exempel energi och klimat, sund och säker mat, turism och besöksnäring och för människors möjlighet att vistas ute i naturen. Kommunens fantastiska läge vid Mälaren och dess öar öppnar stora möjligheter för fiske, båtliv och turisttrafik. Intresset för lokalproducerad mat och upplevelser i naturen växer.

För att lyckas behövs bredband, mobiltäckning och fungerande kollektivtrafik även på landsbygden. Därför vill vi ta fram en heltäckande landsbygdsstrategi som stärker hela kommunens utveckling.

Västerås kommun ska vara jobbskaparnas bästa vän

Bemötandet är det mest avgörande för näringslivsklimatet i en kommun. Centerpartiet vill att Västerås ska finnas med bland topp tio i de rankningar som görs över företagsklimatet i landets kommuner. ”En väg in” för jobbskaparnas kontakt med kommunen måste utvecklas ytterligare. Vi vill se en tydligare och starkare näringslivsorganisation som bidrar till att det ska vara lätt att vara företagare i Västerås.

Öppen och välkomnande arbetsmarknad

Alla människor behövs och har något att bidra med i vår kommuns utveckling. På sikt har vi behov av minst 5 000 nya medarbetare bara inom den offentliga sektorn i Västerås. Vår kommun behöver alla de människor som flyttar hit. Det berikar och ger oss en mångfald som skapar kreativitet.

Vi vill satsa på att nyanlända till kommunen välkomnas och får en möjlighet att komma in i gemenskapen, för att bidra till kommunens utveckling. Vi behöver en helt ny integrationspolitik i Västerås, som välkomnar alla som vill bidra så fort man flyttar hit. Ju fler som arbetar i vår kommun, desto bättre välfärd kan vi ha utan att behöva höja skatten.

Centerpartiet vill öppna upp arbetsmarknaden för alla, inte minst för personer med någon form av funktionsnedsättning. Med rätt verktyg, anpassning och coachning har alla en roll och uppgift att fylla på arbetsmarknaden.

Fler vägar till jobb genom jobbpeng

Vi vill att Västerås ska bli en del av ett pilotprojekt med en så kallad jobbpeng där lokala aktörer tillsammans med den jobbsökande kan finna vägar in på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill också att kommunens engagemang för Ung Företagsamhet ska öka. Drömmen om att starta ett företag ska vara lika naturlig som drömmen om att få ett jobb.

Utbildning från förskola till vuxenutbildning

Centerpartiet i Västerås vill att förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska erbjuda en mångfald av inriktningar och utförare, såväl kommunala som fristående. När vissa ser valfrihet och mångfald som ett hot ser vi att mångfald, valfrihet och konkurrens berikar den svenska förskolan och skolan. Det lokala engagemanget av till exempel föräldrakooperativ eller entreprenörer är en förutsättning för att förskolor och skolor ska finnas kvar och utökas i hela kommunen. Självstyrande enheter inom de kommunala skolorna är ett bra exempel på närodlad skolpolitik.

Alla har rätt till utveckling och utbildning med höga förväntningar

Alla barn och elever har rätt till en trygg skolgång och individanpassad undervisning för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det gäller alla barn och elever, oavsett om man går i förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola träningsskola, gymnasiet eller gymnasiesärskola. Alla elever ska mötas med respekt där skolan har höga förväntningar oavsett elevens bakgrund och hemmiljö. All form av mobbning och kränkande behandling ska åtgärdas omgående.

Barnomsorg och förskola som passar alla

Barn och familjer är olika och därför behövs flera alternativa barnomsorgslösningar.
Det kan vara pedagogisk omsorg i form av kommunala eller privata dagbarnvårdare.
Det kan vara kommunala, privata eller kooperativt drivna förskolor med olika inriktningar. Det viktigaste är att den pedagogiska nivån är hög och att personalen har tid att möta alla barn utifrån deras behov. Vi vill se en hög andel förskollärare i varje arbetslag. Tillgången till vikarier inom den kommunala förskolan i Västerås måste förbättras.

Begränsa barngruppernas storlek

På många förskolor och fritidshem har antalet barn ökat utan att personalen har blivit fler. Vi vill införa ett tak för hur många barn som kan finnas på en förskole- och fritidsavdelning och hur många barn som ska finnas per pedagog.

Inkluderande arbetssätt

Barn och elever med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra att delta i all verksamhet och undervisning. Vi vill att alla skolor ska ha ett inkluderande arbetssätt. För att lyckas med detta krävs en gedigen kompetensutveckling av lärare för hur man pedagogiskt ska lyckas. Jämfört med andra kommuner har Västerås få elever med utvecklingsstörning som går i vanliga klasser och läser efter särskolans läroplan. Därför vill vi införa en särskolepeng som följer särskoleeleven oavsett om eleven väljer att gå i en särskoleklass eller integrerat i grundskolan.

Skickliga lärare och skolledare

Det ska löna sig att vara en bra lärare och bli en bättre lärare. Läraryrkets attraktionskraft måste förbättras. Ett sätt är att ge fler lärare chansen att ta ett steg framåt i karriären och bli förstelärare och lektorer.

Mer inflytande och fler självstyrande enheter

Vi vill uppmuntra fler skolor att bli självstyrande enheter där skolledning och lärare får större lokalt ansvar och inflytande över hur den egna skolans resurser används. För specialverksamheter med ett kommungemensamt ansvar som kräver särskild kompetens vill vi se en lösning där vissa skolor erbjuds teckna längre avtal.

Digitala hjälpmedel utifrån skolornas pedagogiska behov

Den digitala utvecklingen inom skolans verksamheter är viktig och nödvändig för att hjälpa alla barn och elever att nå sin fulla potential. Genom att använda digitala hjälpmedel i undervisningen kan alla elever få en god start i sin läs- och skrivutveckling.

För att lyckas är det viktigt att den digitala tekniken utgår från skolornas pedagogiska behov där de själva kan välja den plattform som passar den enskilda skolan bäst. Systemen måste vara användarvänliga. Beställning, support och service måste ske på ett rationellt, kostnadseffektivt och driftssäkert sätt för att skapa en bra arbetsmiljö för lärare och elever.

En gymnasieskola med hög kvalitet

Centerpartiet vill att gymnasieskolan ska ge flera vägar ut i arbetslivet och att alla elever ska få en god chans att lyckas oavsett om det handlar om högskole-förberedande eller yrkesinriktade studier. För att lyckas med detta krävs goda relationer mellan skolor och näringslivet. Entreprenörskap och Ung Företagsamhet ska vara en given del i gymnasieskolans undervisning. Den kommunala gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet med garanterade undervisningstimmar.

Alla elever ska garanteras möjlighet att läsa in grundläggande eller särskild behörighet för högre studier inom ramen för gymnasieskolan eller senare i livet. På gymnasiesärskolan ska man komma in på sitt förstahandsval till de program som erbjuds i kommunen.

Goda relationer med näringsliv, Mälardalens högskola och folkhögskolor

Dagens studenter är morgondagens lärare, entreprenörer, ingenjörer, sjuksköterskor och forskare. De ska få bästa förutsättningarna att förverkliga sina drömmar genom utbildningar i världsklass, sommaröppen högskola och goda kontakter med näringslivet under utbildningen. Mälardalens Högskola behövs och är viktig för att säkerställa det lokala näringslivet och offentlig verksamhet med kompetent personal.

Folkhögskolor har en viktig roll i det livslånga lärandet för människor som vill och har behov av annan form av undervisning eller som vill komplettera sin utbildning med en viss inriktning.

Sund, säker och närodlad mat

Det är viktigt att den mat som serveras i skolan är nyttig och god, men måltiden är så mycket mer än bara ett näringsintag. Alla barn ska känna att lunchen innebär matglädje - en tid för avkoppling och njutning. Vi vill att den mat som serveras i skolorna ska vara sund, säker, närproducerad och uppfylla samma hårda krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Det innebär bland annat att det kött som serveras ska komma från djur som fötts upp i system med god djuromsorg.

Trygg och säker skolväg

Barnperspektivet måste väga extra tungt vid planering av skolskjuts och trafikmiljön runt förskolor och skolor. Alla barn i Västerås, både i staden, på landsbygden och i de mindre orterna, har rätt till en trygg och säker skolväg. Därför vill vi att hastighetsbegränsningen 30 km/h ska gälla utanför alla förskolor och skolor. Bussresor till och från skolan ska vara så korta som möjligt och säkerheten prioriteras så att barn har säkra på- och avstigningar och använder bälte.

Pedagogiska skolgårdar för lek och inlärning

Skolgårdar ska vara spännande och uppmuntra till lärande, lek och rörelse. Med enkla medel och naturens hjälp går det att få en levande skolgård med till exempel bärbuskar och fruktträd. Pedagogiska, gröna skolgårdar är från början ett initiativ från Centerpartiet och innebär att skolor kan söka pengar för att för att utveckla sin skolgård tillsammans med elever, personal och föräldrar till en levande skolgård för lek, rörelse och inlärning.

Miljö och hållbarhet

Alla påverkas av vad som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste vi ta ansvar. Det måste vara enkelt att återvinna, köra bil på miljövänligt bränsle eller att driva ett hållbart jordbruk.”

Värna om Mälaren

Mälaren är inte bara vår dricksvattentäkt. Det är också här vi badar, åker skridskor, fiskar och seglar. Arbetet med att minska utsläppen av närsalter som leder till övergödning och algblomning måste fortsätta på alla plan. Utbyggnaden av det kommunala avloppsledningsnätet har pågått under många års tid och har gjort att utsläppen från de enskilda avloppen har minskat markant. Nu gäller det att också våra kommunala avloppsreningsverk använder den senaste tekniken och rustar för en ökande befolkning.

Grönskan som naturlig del i stadsmiljön

En grön närmiljö är viktig för att höja människors livskvalitet. Frågor som rör buller, trängsel, allergier och folkhälsa måste få ett större utrymme. Stadsplaneringen ska så långt som möjligt harmonisera med naturen. Det är viktigt att det finns träd och fågelsång för att människor ska trivas i staden och parker att ta med sig fikakorgen till. Det ska också vara lätt att från staden ta sig till naturområden som exempelvis Svartådalens dalgång, Björnö och Ängsö.

Fossilfritt och förnybart Västerås

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Problemen är globala men lösningarna är lokala. Västerås stads klimatprogram visar mål och åtgärder för hur vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser. Nu gäller det att åtgärderna blir av och att vi inte tappar fart. Mälarenergi måste fortsätta att ställa om sin energiproduktion – 100 % förnybart ska vara målet!

Smartare energilösningar

Energianvändningen i våra bostäder måste minska. Centerpartiet tror på teknisk utveckling och innovation för att lösa framtida energiutmaningar. Bostadsbolaget Mimer är föregångare inom dettas område och kan tjäna som förebild.

Vi vill att bostäder och lokaler i första hand värms upp med solenergi, jordvärme och ren bioenergi. Biobränsle och solenergi är förnybart och därmed koldioxidneutralt. I andra hand utnyttjas övrigt brännbart avfall. Bränslen som kan innehålla gifter måste undvikas så långt som möjligt. Bäst är att använda lokalproducerat biobränsle.

Enkelt att leva klimatsmart

Det ska vara enkelt att tanka sin miljöbil i Västerås. Vi vill se flera snabbladdare för elbilar i kommunen och bättre service för dem som tankar biogas. Kommunens fordonsflotta ska vara ett föredöme. Många bilresor behöver aldrig göras. Centerpartiets recept för att stoppa onödiga bilresor är en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen med så låga taxor som möjligt, fortsatt satsning på cykelvägar i hela kommunen och underhåll och snöröjning av dessa. Användandet av ny teknik kan göra det enkelt för människor att samåka och delta i bilpooler.

Giftfri vardag

Forskning visar att den ökande användningen av hälsovådliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för, är skadliga för oss och för miljön. Skadliga ämnen finns i nästan allt vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, i elektroniken som vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i golvmattor som vi går på eller i leksaker som våra barn leker med.

Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Vi måste kunna räkna med att det vi köper inte är farligt och att den miljö som barn vistas i inte är hälsovådlig. Vi vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för vår egen och våra barns skull genom att inventera samtliga förskolor och skolor och ställa krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Bredda hästens användningsområde i kommunen

Centerpartiet vill också verka för att bredda hästens användningsområde i kommunal tjänst i samverkan med andra aktörer. Med hjälp av hästen kan gräsklippning, skogsarbete och sophämtning ske bostadsområden något som också fyller en viktig social funktion. För många äldre på äldreboenden kan en åktur med häst och vagn ge en guldkant i tillvaron.

Sociala frågor - se hela människan!

Alla människor behöver gemenskap och social förankring. Därför är det viktigt att samhället erbjuder möjligheter för alla att känna sig behövda.

Gemenskap där alla behövs

Centerpartiet vill ha ett samhälle där omtanke om alla människor är naturligt. Denna omtanke ska även innefatta de västeråsare som av en eller annan anledning inte klarar sig på egen hand, oavsett om de är hemlösa, missbrukare eller på andra sätt har hamnat utanför samhället. Kommunen måste synliggöra och erkänna de problem som finns och arbeta tillsammans med dem som drabbas för att finna de bästa lösningarna för alla individer.

Agera för barnen i tid

Centerpartiet vill aktivt arbeta med det förebyggande arbetet som gör att färre unga far illa. En förutsättning är att man gör tidiga insatser i förskola och skola. Ett bra samarbete med landstingets psykiatri är nödvändigt för att möta unga i kris. Frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor ska få samhällets stöd.

Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och rättssäkert samt ha fokus på ett gott bemötande till alla som söker stöd. Centerpartiet står upp för Barnkonventionen och alla människors lika värde. I Västerås ska ingen behöva bli kränkt på grund av vem man är eller vad man har för åsikt.

Det behövs en översyn för att kvalitetssäkra biståndshandläggningen, såväl personellt som organisatoriskt, allt för att ha medborgaren i centrum.

Allas rätt till utveckling

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra att leva och utvecklas. Vi vill att det ska finnas ett stort utbud och valmöjligheter av aktiviteter och boendelösningar. Det ska finnas ett nära samarbetet mellan kommunen och de ideella intresseföreningarna.

Personer som har rätt till färdtjänst har inte samma möjligheter att klara av att åka kollektivt. Därför anser vi att färdtjänsttaxan ska följa busstaxan och att ledsagare ska få åka med gratis. Vid upphandling av färdtjänst ska krav ställas på att chaufförerna är utbildade för att arbeta och bemöta personer med olika funktionsnedsättningar.

Rätt att leva som du vill

Den som attraheras av någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som attraheras av personer av motsatt kön. Samma rättigheter ska gälla människor som identifierar sig som något annat än kille eller tjej. Fortfarande utsätts många HBTQ-personer för diskriminering, våld och hatbrott, vilket leder till att många HBTQ- personer mår dåligt, blir deprimerade och begår självmord. Även om det har blivit bättre under senare år finns det mycket kvar att göra. Vi vill se mer kompetensutveckling av kommunens personal för att öka kunskapen om HBTQ-frågor.

En bättre hemsjukvård

Centerpartiet välkomnar att kommunen har fått ta över hemsjukvården från landstinget men vi är inte nöjda med resultatet. Man ska inte behöva vänta på insatser som man har rätt till. En trygg och säker vård ska erbjudas dygnet runt, utformad efter vars och ens behov. Vården ska även omfatta den som har svårt att lämna hemmet för att besöka sin vårdcentral. Hemsjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt. Insatserna ska kännetecknas av samverkan, respekt och kompetens.

Äldre som drabbas av sjukdom är ofta är multisjuka. De kan behöva längre tid vid läkar- eller tandläkarbesök. Centerpartiet anser därför att kommunen och landstinget behöver samverka kring specialiserade äldrevårdscentraler med kunskap om äldres sjukdomar.

Nya boendeformer för äldre

Västeråsarna ska ha tillgång till äldreboenden i den omfattning som motsvarar efterfrågan. Så är det inte är idag. Vi vill se fler olika typer av boenden för äldre såväl inne i Västerås centralort som på landsbygden och i de mindre centralorterna som Tillberga, Barkarö och Dingtuna. Vi vill öka tryggheten genom ökad personaltäthet och fortbildning av personalen.

Centerpartiet vill se en ny typ av mellanboende för yngre seniorer som vill ha ökad trygghet och gemenskap. Boendet ska erbjuda Trygghet, Gemenskap, Integritet och Fest, vi har valt att kalla det ”TGIF”.

Social ekonomi och civilsamhällets roll för ett bättre Västerås

Samspelet mellan de ideella, offentliga och privata aktörerna i Västerås är en grundförutsättning för vårt demokratiska samhällssystem ofta benämnt som den sociala ekonomin.

Vi ser vikten av att människor möts och organiserar sig för att påverka vårt samhälle och Centerpartiet möter framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med stor öppenhet och nyfikenhet. Västeråsarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i det demokratiska samhället är avgörande för att vi ska ha både råd och möjlighet att utveckla och bibehålla vår välfärd.

Det ideella engagemanget i kommunen är stort och ofta en förutsättning för att allt som behöver göras i kommunen blir gjort. Hur skulle Västerås se ut utan idrottsrörelsen, kulturföreningarna, handikapprörelsen för att nämna några få?

Centerpartiet anser att den ideella sektorns fria och frivilliga arbete ska ges ökad betydelse och erkännande och samspelet mellan det offentliga, privata och ideella ska tydliggöras och tas tillvara på ett bästa sätt. Den ideella sektorn får aldrig ses som lösningen på välfärdens frågor utan ska vara ett komplement till det offentliga och privata.

Centerpartiet vill bygga vidare på det arbete som idag görs inom LÖK (lokal överenskommelse mellan kommun och föreningsliv) och att vi tar fram ett handlingsprogram för hur den ideella sektorn ska få ökat utrymme i samhällsutvecklingen.

Samhällsbyggnad och kommunikationer

Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att bygga och bo i hela kommunen. Planering och byggnation ska ske utifrån ett miljövänligt, tillgängligt och hållbart perspektiv.

Smarta och inkluderande boendemiljöer

För Centerpartiet är det självklart att ta stor hänsyn till miljön vid byggande av bostäder. En del av det handlar om att planera så att de boende har nära till service, till exempel bibliotek, affärer, förskolor och skolor, för att minska behovet av resor. En annan del är att alltid bygga tillgängligt där man utformar den fysiska miljön utifrån alla medborgares behov redan från början, istället för att rätta till i efterhand. Det kallas Universell design och vi vill att det synsättet ska genomsyra all planering i Västerås.

Bo och bygga i hela kommunen

Centerpartiet vill satsa mer på landsbygden och tätorterna runt Västerås. Vi vill bygga fler äldreboenden och billigare ungdomsbostäder som gör det möjligt för äldre och yngre att bo kvar. Det ger också större underlag för handel och service på dessa orter. Vi vill att människor ska få bygga och bo på landet även om det inte för tillfället finns kollektivtrafik just där. Med fossilfria bilar och fler cykelvägar på landsbygden går det att leva klimatsmart. Odlingsbar jordbruksmark bör inte bebyggas.

Bygga hållbart

Det är viktigt att bygga på ett hållbart sätt med miljöanpassade material. Husen ska vara energisnåla, ha låg vattenförbrukning och bra sophantering. Detta förhållningssätt måste vara vägledande vid planering av nya stadsdelar.

Centerpartiet vill att kommunen går före och satsar på energibesparande åtgärder och miljövänliga energiformer i sina egna fastigheter. Satsningen på solcellsanläggningar skolor är ett sätt. Ett annat är att bygga fler närvärmenät där uppvärmningen kan ske i en kombination av biobränslen och solvärme.

Centerpartiet vill verka för varierande bostadsformer i olika stadsdelar. Målet bör vara att blanda olika typer av bebyggelse, vid utveckling av befintliga stadsdelar och vid planeringen av nya. Vi vill se en mångfald av stora och små aktörer på bostads-marknaden. Byggbolag som lovar att bygga billiga hyresrätter ska prioriteras.

Bygg på rätt ställe

Vi tror inte att det är en klok lösning bygga bostäder i Kopparlunden. Kopparlunden är ett gammalt industriområde som kräver omfattande sanering om människor ska kunna bo där. Samtidigt behövs området för nuvarande och kommande små och stora företag. Vi vill också värna om Lövuddens unika miljö för läger och rekreation. Planerade pirerna vid Lövuddens badplats bör byggas längre söder ut. Vi anser också att Johannisbergs flygfält behövs för fritidsflyget och större utomhusaktiviteter. Därför vill vi inte se någon bebyggelse på Johannisberg.

Mer odling i staden

Idag är många obebyggda ytor i bostadsområdena gräsmattor eller parkområden. Boende i gamla och nya områden bör få möjlighet att påverka vad dessa ytor ska användas till. Vi tycker att det är viktigt med trygga, välvårdade och stimulerande miljöer för exempelvis promenader och cykelturer.

Många människor vill kunna odla egna blommor och grönsaker. För oss i Centerpartiet är odling en viktig uppgift. Alla har inte tillgång till en bit mark, därför bör kommunen skapa fler odlingslotter i närheten av såväl nya som befintliga bostäder.

Aktivt friluftsliv

Centerpartiet vill att du ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Alla västeråsare ska ha kunna röra sig i naturen, på land och på vatten. Därför är Mälaren och våra rekreationsområden på t ex Björnö, Ängsö, Rocklunda och Asköviken är särskilt viktiga och ska gå att nås med kollektivtrafik.

Enkelt att resa miljösmart

En fungerande lokaltrafik är nödvändig för att alla människor ska kunna röra sig i kommunen. Vår vision är så låga taxor som möjligt för kollektivtrafiken. SmartKoll kan visa sig vara en nytändning för kollektivtrafiken, men vissa hållplatser bör ses över så att det underlättar för personer att resa. SmartKolls linjedragning får inte vara alltför fast och styra byggandet i kommunen. Linjedragningen kan inte sluta vid kommungränsen utan måste ske i samråd med grannkommunerna. Busslinjerna måste gå där människor bor.

I vissa delar av kommunen måste kollektivtrafiken kompletteras med ytterligare turer och på sikt även nya linjer i takt med att kommunen växer. Ett sådant exempel är i det sydöstra hörnet av kommunen, där ett omtag måste göras för att återskapa en attraktiv kollektivtrafik öster om Irsta mot Enköping.

Hållbar sjöfart

Det är viktigt att sjöfartens möjligheter på Mälaren ökar. Det är den enda sektor som kan svälja stora godsmängder utan stora miljökonsekvenser.

Satsa på pendlarstationer

Regionalt inflytande över järnvägen skulle gynna resandet. Pendlarstationer bör inrättas i Dingtuna och på Bäckby. Vid Norra station bör en pendlarstation etableras med säkra och bra cykelparkeringar och gratisparkering för bilar som gör det enkelt att välja tåget för sin resa.

Kommunalt infrastrukturbolag

Centerpartiet vill ha en utredning som ser över behovet av ett infrastrukturbolag i ett Mälardalsperspektiv. Där transporter på väg, järnväg, vatten och luften vägs in. Centerpartiet ser Västerås Flygplats som en viktig pusselbit i det framtida transportnätet i Mälardalen. Vi vill också att man söker bredare lösningar vad avser drift och ägande.

Bygg över E18

E18 som går rakt igenom Västerås behöver i det korta perspektivet få ett attraktivare utseende i stadsgenomfarten. På sikt bör möjligheterna undersökas att lägga om eller bygga över delar av motorvägen, för att få en sammanhållen stad.

Laga potthålen och reparera eftersatt underhåll

Västerås kommuns cykel och vägnät är i ett klandervärt skick beroende på bristfälligt underhåll, detta gäller även delar av fastighetsbeståndet. Centerpartiet vill medverka till en rejäl standardhöjning.

Nya väg och cykelleder knyter ihop kommunen

Den planerade Västerleden mellan Sura leden och E18 måste färdigställas. Centerpartiet vill sedan också färdigställa dess fortsättning från E 18 till Barkarö sk Söderleden. Öster om staden har Centerpartiet medverkat till att vi får en Frösåkersväg via Gäddeholm. Viktigt att den nu får en sträckning som gynnar boendet med hänsyn till skolskjuts och inga långa anslutningsvägar. Norr om staden vill vi se en ny sträckning från Anundshögs avfarten vid E18 till Sala vägen. Den vägen ska gå runt de känsliga Anundshögsområdet och Badelunda kyrka. Samtliga av dessa projekt innebär både bilväg och separat gång och cykelbana. Dessa leder kommer också ge nya busslinjer som knyter ihop nya och gamla bostad och arbetsområden.

Kultur, idrott och fritid

Alla människor i Västerås ska kunna delta i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett om du har en funktionsnedsättning och oavsett var i Västerås kommun du bor ska det finnas ett utbud av idrott, kultur och fritid som passar dig.

Kultur på dina villkor

Kultur har ett egenvärde men är också en del av vår välfärd. Med hjälp av kulturen kan vi se saker ur olika perspektiv. Därför främjar kultur tolerans, förståelse, kreativitet och mångfald. Ett rikt kulturliv gör Västerås till en mer attraktiv kommun där människor vill bo, jobba, verka och vara.

Mer samarbete = närodlad kultur

Centerpartiet vill skapa förutsättningar för alla ska kunna vara en del av Västerås kulturliv. Då måste kulturen vara tillgänglig för alla. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att skapa eller ta del av kultur. Vi vill bejaka människors och civilsamhällets kulturella initiativ. Du som person, din förening eller ditt företag ska kunna skapa eller uppleva kultur hur, när och var du vill.

För att nå dit måste vi ha mer samarbete och utbyte. Om människor, företag, föreningar, skolor och kommunen samverkar mer kan vi tillsammans skapa ett rikare och mer tillgängligt kulturutbud. Det ska vara lätt att arrangera kulturevenemang i Västerås, hitta lokal och ansöka om finansiering. Vi vill stärka stödet till folkbildningen och studieförbunden som med sitt arbete gör det möjligt för människor från olika kulturer och bakgrund, såväl ung som gammal, att utöva och ta del av kultur.

Samlingslokaler

Centerpartiet vill stödja kommunens olika samlingslokaler dels genom att ta vara på statens stöd via Boverket till samlingslokaler och dels genom att införa ett långsiktigt kommunalt lokalt stöd. Bygdegårdar, Folkets hus och andra samlingslokaler är en viktig del för föreningslivet, gemenskapen och ett rikt socialt och kulturellt liv runt om i hela vår kommun.

Kultursamverkan

Vi vill att Sinfoniettan i Västmanland, tillsammans med våra grannlän, utvecklas till en heltidsorkester för den klassiska musiken.

Centerpartiet föreslår bildandet av ett estetiskt råd som ett fristående rådgivande organ vad gäller utformning, utsmyckning, estetik av kommunens offentliga rum.

Biblioteken och bokbussarna är viktiga för att människor oavsett plånbokens storlek ska få tillgång till böcker. Alla bibliotek ska kunna erbjuda e-böcker och böcker på LättLäst. Vi vill se mer samverkan mellan kommunens bibliotek och skolor.

Vi tar idrottens parti

Idrottsrörelsen är en av Västerås största folkrörelser och en viktig del av det lokala civilsamhället. I idrott ryms så väl friskvård som bredd- och elitidrott. Idrotten viktig för folkhälsan och bidrar till välfärd och integration.

Västerås idrottsstaden

Centerpartiet vill att Västerås ska vara en av Sveriges främsta idrottskommuner. Här ska det vara lätt att utöva spontanidrott som till exempel skateboard, tennis och boule i hela kommunen. Det ska vara enkelt, tillgängligt och attraktivt att idrotta och att konsumera och utöva idrott var du än bor.

Det ideella engagemanget är en oumbärlig del av idrottslivet i Västerås. Centerpartiet vill att idrottsföreningar ska vara självständiga och om det är möjligt själva driva de anläggningar de utnyttjar. Samtidigt måste det vara lätt även för enskilda som inte är föreningsansluta att delta.

Satsa på föreningsidrotten

Vi vill förbättra förutsättningarna för föreningsidrotten samtidigt som vi vill underlätta elitidrott som kan ta tillvara västeråsarnas talanger. Vi vill se ett jämställt idrottsliv där kvinnor och män, flickor och pojkar, med eller utan funktionsnedsättningar, har samma möjligheter att delta och utvecklas.

Det betyder bland annat att kommunen måste ställa krav på en rättvis fördelning av träningstider och resurser. Vi vill underlätta för föreningar att arrangera stora sportevent.

Bra och ändamålsenliga lokaler

Vi vill att det ska vara billigt för föreningar att hyra idrottslokaler, gärna låga eller ingen kostnad för ideella organisationer att använda vissa anläggningar. Alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, både som åskådare och utövare. Idrottsföreningar ska uppmuntras att engageras i skolidrotten och att det ska vara lätt för föreningarna att använda skolornas lokaler till sin idrottsverksamhet.

Satsa på ridsporten

Ridning är en sport som engagerar många, inte minst unga tjejer. Ridskolorna fungerar också som fritidsgårdar och ger möjlighet till ansvarstagande och ledarskapsutveckling för många unga. Ridning är friskvård och viktigt för många t ex människor med olika funktionsnedsättningar. Vi vill satsa på ridanläggningar som är tillgängliga och uppfyller behoven för både hästar och ryttare. Därför är det viktigt att nya stallet på Rocklunda snarast kommer igång och att Hamres Ridskolas får en ny lokalisering.