Vår Politik*

Ale är en kommun i tillväxt med alla de utmaningar det för med sig. Vi är övertygade om att tillväxten är något som är bra för Ale och vi har en fantastisk potential. Men utmaningarna som det för med sig måste tas på allvar och hanteras klokt och förnuftigt.

Vi ser hela Ale. Närodlad politik för Ale framåt!

*Nedan beskrivs det kommunprogram vi gick till val på 2018. Då vi hamnade i styrande minoritet efter senaste valet, har flera av dessa punkter redan uppfyllts eller är på väg att uppfyllas. Ett uppdaterat kommunprogram ska tas fram våren 2021.

En uppdaterad verion av Centerpartiets politik på riksnivå hittar du under Politik från A till Ö.

Ett nytt ledarskap för Ale

Vi står för ett tydligt, ansvarfullt och in lyssnande ledarskap. Idag är det många viktiga beslut som fattas av andra än politiker, en del kallar det tjänstemannastyre. Vi ser också hur många beslut inte genomförs. Det är helt oacceptabelt. Ett exempel är sammanslagning av skolor i Skepplanda. Kommunfullmäktige fattade det beslutet för flera år sedan, ändå har inget hänt! Det är politiker som är folkvalda och ska ta ansvar för vad som sker i Ale och då är det helt avgörande att politiska beslut genomförs.

En viktig del av ledarskapet handlar om personalpolitik. Att inte lyssna på sina anställda, att dra in julbord och se att chef efter chef väljer att avsluta sin anställning i Ale utan att agera är en allvarlig brist i ledarskapet. Centerpartiet ser personalen i våra verksamheter som en av de viktigaste tillgångar vi som kommun har.

Centerpartiet vill:

 • Lyssna på personalen
 • Alltid erbjuda julfirande
 • Stå för tydlighet och raka rör
 • Arbeta för att bli den bästa arbetsgivaren
 • Se kompetensutveckling för vår personal

Samhällsbyggnadsnämnden

Ale har stora utmaningar med att få personal till sina tjänster och klarar därför inte sitt uppdrag. Det innebär försenade översiktsplaner, prioriteringar som innebär att man inte får bygglov på landsbygden om det är mer än 600 meter till en busshållplats mm. Vi måste visa stora reella planer för hur vi ska komma loss med att kunna rekrytera personal. Flytta kontoret från Alafors och ett tydligare ledarskap är några verktyg. En generellt bättre personalpolitik är viktig även för den här sektorn.

Inom samhällsbyggnadssektorn finns det en stor otydlighet idag. Vi har policys och styrdokument som ger motstridiga riktlinjer. Vi vill rensa upp bland alla policys och styrdokument för att få ett samlat grepp och en samlad styrning.

Ale ska omgående hämta goda exempel från andra tillväxtkommuner, t.ex. Härryda och Halmstad, för att snabba på de processer som behövs under en intensiv tillväxtfas. Att göra en översiktsplan med några ramar, införa en byggherredriven process, med makt till företagen/byggarna är några exempel på vad som kan göras i Ale.

Centerpartiet vill att det ska vara lätt att göra rätt. En utbyggnad av en modernare sop-insamling pågår och det är bra! Vi behöver göra det lätt att veta när ens kärls ska tömmas, därför ska man få ett sms dagen innan ett kärl ska tömmas, som en vänlig påminnelse. Vi behöver också underlätta för alla att bli av med sina grovsopor, det som ska till tippen. Containrar som ställs ut med viss frekvens eller ett fordon som kommer och hämtar vid tomtgränsen kan vara ett par alternativ. Det ska också vara söndagsöppet på tippen.

Inte minst måste Ale bli bättre på att hantera och kommunicera med medborgare och företagare. Centerpartiet vill:

 • Skapa möjlighet för översiktsplan med ramar
 • Säkerställa förbättrad kommunikation
 • Införa en byggherredriven process
 • Ta fram en helhet
 • Reella satsningar för personalen
 • Skapa attraktivare kontor och fysiska arbetsplatser
 • Söndagsöppet på tippen, det ska vara lätt att göra rätt
 • Underlätta för de som har fastighetsnära insamling av sopor, ett sms dagen innan ett kärl ska tömmas

Miljö

Centerpartiet står för resultat för miljön, inte någon plakatpolitik. Under tiden som de röd-gröna styrt har de inte lyckats nå miljömålen. De mäter avgasutsläpp genom att mäta körda mil med bil, som om de inte vet att drivmedlet och omställning till förnybart, är det som skapar resultat för miljön. Vi vill jaga utsläppen, inte bilarna! Centerpartiet vill se minst en biogas station i Ale och fler ladd stolpar. Man har börjat mäta matsvinn i Ale (kommunens egna verksamheter), vilket är bra. Då visar det sig att det största svinnet sker i köken, inte av det som skrapas upp från tallrikarna. Där måste man arbeta smartare, både för miljön och ekonomin. Genom en närodlad upphandling kan vi också minska vårt CO2 avtryck.
Centerpartiet vill:

 • Växthusutsläppen ska minska
 • Närproducerade, säsongsanpassade livsmedel i våra skolor och boenden
 • Använda Nudging* som en del i miljö och klimatarbetet
 • Arbeta för fler laddstolpar för laddning av elbilar
 • Ha en bättre cykelförvaring så fler väljer att cykla till pendeln
 • Minska matsvinnet

* Nudge eller Nudging är ett begrepp som allt oftare kommer upp i olika sammanhang. Nudge betyder knuffa eller puffa. Och nudging eller att helt enkelt knuffa individer i rätt riktning, har visat sig vara mer kraftfullt än både löften om belöning eller hot om straff

Kultur och fritid

Trots sin, relativt, blygsamma budget är verksamheterna inom kultur och fritid väldigt viktiga för Alebor, unga som gamla. Hembygdsgårdar och bygdegårdar samlar många äldre som gör ett väldigt bra arbete. Vi behöver skapa incitament för bygdegårdarna att ha ett kapital (för att t.ex. spara till nya möbler) så att de kan bli än mer självgående. Fritidsgårdarna behöver kompletteras och vara öppna ”bara för häng”. I alla kommunens delar behöver unga känna sig sedda och veta vart de kan spendera sin fritid. Med dialog och stöd av civilsamhället och företagare tror vi att kommunen kan bli en bättre plats för alla. När Ale växer är det många som vill lära känna sin nya kommun. Genom att använda digitala lösningar kan fler lära sig mer om Ale.
Centerpartiet vill:

 • Ändra aktivitetsstödet till 2-20 år
 • Bygdegårdarna, skapa incitament för att kunna göra vinst
 • Fritidsgårdar på alla ungdomars villkor
 • Bevara berätta historian, gatunamn osv
 • Använda digitala lösningar och skapa en App där man kan utforska Ale
 • Skapa fler mötesplatser såsom lekplats med utegym

Utbildningsnämnden

Personaltätheten i förskolan måste öka och sektorn behöver använda pengarna bättre. Vi vill se fler aktörer, framförallt inom förskolan. Centerpartiet vill se en tydligare koppling med entreprenörskap och arbetsliv inom skolan från förskoleklassen. Vi behöver innovativa lösningar för att kunna öppna fler förskoleavdelningar och för att kunna möta varierade behov på olika orter. En buss som del av förskoleverksamheten är en mycket bra lösning. Då kan en förskola ha 40 barn men på den fysiska förskolan är man aldrig mer än 20, de andra barnen är ute på utflykt med bussen. Alla skolor i Ale ska vara bra skolor och då måste vi bli bättre på likvärdigheten. För att möte lärarbristen och göra det ännu attraktivare att vara lärare i Ale behöver vi ta in fler personalgrupper i skolan och låta vår personal känna sig värdefull och kompetensutvecklas. I vuxenutbildningen vill vi, i större utsträckning än idag se yrkes SFI samt utbildning hur man startar företag. Att ha en utbildning i hur man driver företag kopplat till SFI utbildningen är ett framgångsrikt sätt att få en snabbare integration. Centerpartiet vill:

 • Yrkes-SFI parallellt med SFI
 • Mer personal i förskolan
 • Fler personalgrupper inom skolan
 • Innovativa grepp för att minska barngrupperna i förskolan
 • Företagsutbildning på SFI
 • Släppa in föräldrar, t.ex. fixa förskolegården
 • Maten på skolor och förskolor ska vara närodlad och matsvinnet ska minska

Kommunstyrelsen

Det krävs ett tydligare ledarskap! Personalomsättningen måste tas på allvar och det är KS, med sitt övergripande ansvar, som måste leda det arbetet. Vi måste värna våra företagare genom att införa Närodlad upphandling. Företagsklimatet har förbättrats tidigare år men riskerar nu att försämras. Vi vet att 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag. Att ha ett synsätt som om företagare endast är profitörer istället för de samhällsbyggare och jobbskapare de är tycker vi är djupt provocerande och olyckligt. Det är företagare som för Ale framåt!

Ungas psykiska ohälsa är ett stort problem som måste tas på allvar! Här ser vi att det behövs både sektorsövergripande samarbeten liksom samverkan med region och stat. Vi tycker att det arbetet ska ledas från kommunstyrelsen.
Centerpartiet vill:

 • Ha ett bättre ledarskap
 • Införa närodlad upphandling
 • Förbättra företagsklimatet
 • Se krafttag mot de ungas psykiska ohälsa

Integration

Ale växer! Våra nya Alebor kommer från alla delar av världen och för att våra nyanlända svenskar snabbt ska komma in i samhället måste vi ta ett stort ansvar för en snabb och bra integration. Vi ser civilsamhället med dess organisationer och föreningar som en oumbärlig kraft i det arbetet. Deras insatser måste belysas och få stöd. I ale har vi inte ens ett Integrationsprogram, det är under framtagning och vi vill se ett bra program som måste tas fram omgående. Vi tror att det arbetet behöver vara sektorsövergripande och därför bör ansvaret ligga under kommunstyrelsen. Centerpartiet vill:

 • Får inte spela roll för individ om det är region, kommun eller stat som är ansvarig för en insats
 • Yrkes SFI parallellt med SFI
 • Företagsutbildning på SFI
 • Civilsamhället ska stödjas

Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden

Dyra konsultkostnader och återkommande ekonomiska underskott är vad som präglat nämnden de senaste åren. Högsta prioritet är att skapa bättre förutsättningar för personalen att göra sitt jobb ännu bättre. En av de första sakerna som sektorn måste ta tag i är att på allvar ta sig an den översyn av kostnader och kvalité som presenterades under våren 2018. Ett boende i Ale har ändrat driftsform till Intraprenad, en driftsform vi gärna ser på fler ställen. LOV, lagen om valfrihet, är en viktig fråga för oss i Centerpartiet. Men för att fungera väl måste den få bra förutsättningar från kommunen och här har de röd-gröna misslyckats. Arbete med LOV i Ale måste startas om. Socialtjänsten behöver reformeras, vi måste jobba hitta lösningar som både är kostnadseffektiva och ser till individens enskilda behov. En långsiktig lösning kan se dyr ut vid första anblicken men på sikt sparar den både kommunen pengar och den enskilde lidande.
Centerpartiet vill:

 • Arbetet med stolt omsorg måste startas om
 • Konsulter endast när det absolut behövs och då med en tydlig introduktion
 • Hemmaplanslösningar är bättre, både för ekonomin men framförallt individen
 • Ordning och reda inom ekonomin
 • AME till Kommunstyrelsen
 • Fler boenden som drivs som intraprenad
 • Omstart av LOV

Hela Ale ska leva

Ale är en fantastisk kommun men tyvärr är det många som tycks tro att kommunen bara är ett stråk längs med E45. Så är det naturligtvis inte och för att skydda landsbygden från ogenomtänkta regler eller konsekvenser ska ett Landsbygdspolitiskt program tas fram. Det behöver finnas en tydlig ÖP som talar om var någonstans det kan komma att finnas byar med diverse kommunal service. Om man väljer att flytta till landsbygden där det finns kollektivtrafik behöver vi säkerställa att den finns kvar. Man ska inte vara tvungen att ha en eller två bilar bara för att man bor på landet. I Ale är vi stolta över vår kommun! Varje år ska nya Ale bor erbjudas en busstur i kommunen. Initiativ såsom konstrundor, lär känna din kommun och dyl. ska uppmuntras.
Centerpartiet vill:

 • Ett landsbygdspolitiskt program ska arbetas fram
 • 600 meter – gränsen för att få bygglov ska tas bort (den är idag borttagen)
 • Kollektivtrafik garanterade stråk
 • Fler cykelvägar, först i Hålanda.
 • Fortsatt fiber utbyggnad
 • Ägande och brukanderätt är otroligt viktigt för våra gröna näringar

Trygghet

Trygghet är en viktig fråga för många och den betyder ofta olika saker beroende på vem man frågar. Att mötas över gränser, insatser av civilsamhället och nattvandrare, genererar ofta mer än tex kameror och poliser, även om det kan vara nödvändigt på vissa platser och vid vissa tillfällen. Stolthet över sin kommun skapar också trygghet. Vi behöver bli bättre på snabb klottersanering och på olika sätt minska nedskräpning och skadegörelse. Om kollektivtrafiken upplevs som otrygg behöver insatser genomföras för att minska den känslan.
Centerpartiet vill:

 • Stödja nattvandrarföreningarna så de kan bli fler
 • Bygga och göra anpassningar på offentliga platser för att öka tryggheten
 • Överväga kameraövervakning där det behövs
 • Snabbare klottersanering
 • Göra insatser för att minska nedskräpning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.