Västsvensk mat ger både jobb och stärker beredskapen - en nödvändig satsning

Ska vi ha svensk mat i affären och säkra landets beredskap måste vi göra investeringar i landsbygden, och i de blå och gröna näringarna. Under de senaste två decennierna har svensk livsmedelsproduktion minskat dramatiskt, med över 9 000 nedlagda jordbruksföretag sedan 2003.

För att vända denna negativa trend vill Centerpartiet i Västra Götalandsregionen avsätta 20 miljoner kronor i regionens budget för att stärka konkurrenskraften hos västsvenska livsmedelsproducenter. Som regionpolitiker för Centerpartiet ser vi det som vårt ansvar att utveckla och vårda denna viktiga näring. Vår föreslagna fond ska stödja projekt tillsammans med aktörer som Agroväst, Gröna klustret och Sveriges Lantbruksuniversitet, som arbetar med affärsutveckling och kunskapsförmedling inom jordbrukssektorn och de blå näringarna. Havet och sjöarna är en enorm resurs för oss i Västsverige, men utmaningen ligger i att nyttja dem på ett hållbart sätt. Fisken behöver dock inte nödvändigtvis komma från hav och sjöar. Västra Götalandsregionen finansierar redan en förstudie om en test- och demonstrationsanläggning för landbaserad fiskuppfödning.

Dessa investeringar är avgörande för att Västsverige ska förbli en ledande matproducent och kunna dra nytta av de senaste teknikerna inom branschen. Lokalproducerad mat och dryck skapar jobb och ekonomisk lönsamhet, men självförsörjningsgraden av livsmedel är också en fråga om säkerhet och trygghet. Att varannan tugga vi äter är importerad är oacceptabelt i en krissituation. Butikshyllorna riskerar att gapa tomma efter bara några dygn.

Västra Götalandsregionen spelar även en viktig roll i att tillhandahålla kompetens till de gröna näringarna, både genom gymnasie- och yrkesutbildningar. Därför är det av stor vikt att vi fortsätter stärka naturbruksskolorna som utbildar framtidens jordbrukare och skogsbrukare. Vi arbetar för att de fristående naturbruksskolorna i Fyrbodal ska få elevpeng från Västra Götalandsregionen. Vi måste skapa mer jämlika villkor i hela länet. Friskolorna bidrar med en viktig geografisk spridning så att fler ungdomar har närhet till utbildning.

För att stärka svenskt jordbruk krävs bättre villkor och minskad administrativ börda. Det måste bli enklare att driva jordbruk, så att svensk mat kan konkurrera med mat från andra länder. Detta kräver insatser på både lokal, regional, nationell och EU-nivå. Utan bonden, inget på borden. Detta är en sanning vi måste agera efter.

Cecilia Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Västra Götaland
Frida Nilsson, regionpolitiker från Skaraborg
Peter Heie, regionpolitiker från Fyrbodal

Läs Centerpartiets förslag till budget 2025 i Västra Götalandsregionen