Landsbygd

På landsbygden finns våra livsmedelsföretag som varje dag producerar den mat vi konsumerar. Våra skogar ger oss förnybara bränslen, naturupplevelser som stärker vår besöksnäring, och klimatsmarta byggmaterial.

När vi nu ställer om till ett mer hållbart samhälle och går ifrån diesel, bensin och olja till att bli fossiloberoende, har landsbygden och dess gröna näringar en viktig och avgörande roll.

Centerpartiet fokuserar nationellt på ekonomiskt stöd och förenklade regelverk, samtidigt som vi regionalt fortsätter jobba för att stärka den lokala utvecklingskraften på landsbygden.

sol-has-bg sol-light-text

Svensk beredskap måste höjas
Vi befinner oss i en akut och mycket allvarlig situation i världen. Det förhöjda säkerhetsläget påverkar priserna på el, bränsle, konstgödsel och foder. Viktiga delar av svensk livsmedelsproduktion riskerar att slås ut. Nu behövs kraftfulla stödinsatser. Centerpartiet har tidigare fått full uppbackning för vårt förslag om en nödmiljard till jord- och skogsbruket. Nu vill vi se ytterligare krisstöd till Sveriges bönder.

För att nå målet om ett långsiktigt och livskraftigt lantbruk, behövs långsiktiga förutsättningar. Krångliga regelverk och övertolkningar av EU-direktiv hämmar landsbygdens utveckling, den gröna omställningen och försvårar att stärka säkerheten.

Ge ett extra stöd till företag inom svensk animalieproduktion
Centerpartiet vill se ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till företag inom svensk animalieproduktion. Även växthusföretag och lantbruk som bedriver sitt företag på helt förnybara biodrivmedel och därmed inte omfattas av någon återbetalning av dieselskatt bör få ta del av stödet.

Fler jobb och mer produktion i Västsverige
Västra Götaland är Sveriges största livsmedelsproducerande län – en möjlighet som Centerpartiet vill skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla.

Centerpartiet jobbar regionalt med långsiktighet och utveckling av de gröna näringarna och i Västra Götalandsregionens arbete för att stärka dessa ingår bland annat bidrag med resurser till Agroväst, Lokalproducerat i Väst, Livsmedelsacceleratorn, Gröna Klustret i Nuntorp, Biogas Väst. Detta vid sidan av bland andra innovationsplattformarna i Skövde, Trollhättan, Göteborg och Borås som har grön omställning som del av sitt fokus.

För framtidens kompetens och tillväxt
Västra Götalandsregionen satsar på olika insatser för att stärka de gröna näringarna med efterfrågad kompetens, dels genom att utbilda ungdomar, dels med kompetenshöjande insatser inom vuxenutbildningen. Likaså får utbildningen och forskningen vid SLU i Skara prioriterade regionala satsningar.

Vindkraftsparker, solcellstak och biogasanläggningar skapar jobb och leder till minskade utsläpp. Samtidigt som produktion av livsmedel och elförsörjning behövs av säkerhetsskäl ska de också ses som viktiga klimatinvesteringar.

Fördubbla dieselnedsättningen för jordbruket till 4 kr/liter retroaktivt från 1 jan 2022
Centerpartiet vill fördubbla återbetalningen av skatten på diesel. Vi föreslår därför att nedsättningen ökar till 4 kr/liter jämfört med dagen 1,93 kr/liter. Det svenska jordbrukets konkurrenskraft har utretts ett antal gånger sedan 1990 och beskattningen av diesel har lyfts fram som en viktig faktor for konkurrenskraften.

Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel
Regeringen bör omgående förbereda sin ansökan för fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel bortom 2022.

Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten
Att slopa skatten på de förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel skulle motsvara en sänkt kostnad på 1,10 kronor per liter diesel och ungefär en tredjedel så mycket på bensinen.

Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus
Centerpartiet föreslår att den övre avståndsgränsen höjs från regeringens förslag om 8 mil till 15 mil och att ersättningen per km ökar från utredningens förslag på 50 öre till 70 öre. Reseavdraget blir då en kraftfull kompensation för de höga drivmedelspriserna för de människor på Sveriges lands- och glesbygd som behöver bilen för att ta sig till och från jobbet.

Öka biodrivmedelsproduktion i Sverige
Centerpartiet föreslår en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor årligen under perioden 2023—2026 for att bidra till ökad biodrivmedelsproduktion. Genom mer produktion av biodrivmedel i Sverige gör vi oss mindre beroende av import av fossila drivmedel och stärker därmed självförsörjningen och krisberedskapen.

Anpassa strandskyddet efter de förutsättningar som finns på landsbygden
Att utveckla bostäder och verksamheter i närheten av vatten är en del i att erbjuda goda livsmiljöer och stärka attraktiviteten på landsbygden. Vi vill förändra strandskyddet i grunden.

Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare
Växande och aktivt brukad skog är en stor och viktig inkomstkälla för Västra Götaland skogsägare och samtidigt en avgörande pusselbit för att nå klimatmålen

Bygg ut den förnybara elproduktionen
Elbehovet i Västsverige behöver en snabb lösning. Bygg ut den land- och havsbaserade vindkraften och annan förnybar elproduktion.

När vi byter till biogas i tanken eller tankar etanol, kör elbil från sol, vind och vatten som energikälla gynnas landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.