Centerpartiet gör skillnad

Sverige behöver mer liberal och grön politik. För klimatet, jämställdheten, jobben, vården, skolan och landsbygden. En röst på Centerpartiet gör skillnad på riktigt.

sol-has-bg

Centerpartiets politik har lett till viktiga reformer för Sverige.

 • Under Januariavtalet och budgetsamarbetet (2019-2022) drev vi igenom viktiga liberala reformer och mycket centerpolitik.
 • Under pandemin var det också självklart för oss att ta ansvar. För att bekämpa smittspridningen, stärka vården och omsorgen och stötta kommunerna, regionerna, samt alla drabbade företag och personer.
 • I det svåra säkerhetspolitiska läget har vi drivit på för bättre beredskap och ett rustat totalförsvar, och för att ta Sverige in i Nato. Vi har dessutom samlats konstruktivt med de andra riksdagspartierna för att öka tryggheten och stoppa det dödliga våldet.

Gröna och liberala reformer i Januariavtalet

Efter en rekordlång regeringsbildning såg vi till att Sverige kunde styras efter valet 2018.

Tillsammans med regeringen och Liberalerna slöts Januariavtalet, 2019-2022, som med en liberal reformagenda tog itu med många av Sveriges utmaningar.

En historisk reform av arbetsmarknaden
 • Sverige har fått en historisk reform av arbetsmarknaden. Ett nytt Saltsjöbadsavtal slöts, med reformering av LAS för ökad flexibilitet för företag och bättre möjligheter till omställning för anställda.
 • En reform av Arbetsförmedlingen, för en snabbare och mer effektiv matchning där fristående aktörer får ersättning baserat på resultat, istället för den statliga Arbetsförmedlingens ineffektiva byråkrati.
 • Ett intensivår för snabbare väg in på arbetsmarknaden för personer som söker skydd i Sverige.
 • Stopp för de orimliga kompetensutvisningarna.
Stärkt äganderätt och satsningar på landsbygden
 • Äganderätten i skogen har stärkts genom ny lagstiftning. Den hårt kritiserade nyckelbiotopsinventeringen stoppades, det gavs nya uppdrag till myndigheterna för att värna äganderätten, och vi har sett till att markägare ska få ersättning.
 • Nya satsningar på att bygga ut bredband genomfördes, med ytterligare 2,5 miljarder kronor 2020–2022 (utöver pengar i landsbygds- och regionalprogrammen om 5,65 miljarder 2014–2022).
 • Sänkt skatt på inkomst för personer bosatta i glest befolkade områden - totalt 1,35 miljarder kronor per år, eller i snitt 1675 kronor per person.
 • För att kunna införa gårdsförsäljning genomfördes en utredning.
 • En historiskt stor satsning på ny och förstärkt infrastruktur: 800 miljarder kronor med högre anslag för vägar och järnvägar i hela landet, inklusive en fortsatt satsning nya stambanor och tåg i norra Sverige.
 • Anslagen till vägunderhåll, med fokus på landsbygden, höjdes med omkring en miljard kronor 2020–2021.
 • Satsningar på installation av laddmöjligheter för elbilar i hela landet, särskilt för områden med långa avstånd mellan laddstolpar (s.k. vita fläckar).
 • 28 nya statliga servicekontor byggs ut 2022–2024, för bättre tillgång till myndighetsservice i hela landet.
 • Sverige förstärkte vår medfinansiering till EU:s landsbygdsprogram om totalt 4 miljarder kronor extra 2020–2022.
 • Lantbrukare som drabbades av torkan 2018 fick stöd; en miljard tillfördes 2019 efter januariavtalet att januariavtalet slöts.
 • Utökad indexering av drivmedelspriser stoppades.
 • Skatten vid generationsskiften togs bort, vilket gjorde det billigare att överlåta ett lantbruk.
 • Den mest omfattande reformen av strandskyddet någonsin togs fram, som hade gjort det enklare att bygga vid små vatten och våtmarker, och gav makt till kommuner på landsbygden att tillåta byggande vid alla vatten. Förslaget stoppades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sveridemokraterna och Vänsterpartiet.
Sänkta klimatutsläpp, ny teknik och miljösatsningar
 • En grön skatteväxling på drygt tio miljarder kronor genomfördes, med sänkt skatt på jobb och företag, och höjd skatt på utsläpp.
 • Kraftiga satsningar på minusutsläpp och omställningen av industrin (industriklivet) kom på plats.
 • Genom att införa ett grönt avdrag fick den som installerar solceller, en laddstolpe eller energilagring avdrag direkt på fakturan.
 • En blå miljard för minskad övergödning och renare hav satsades.
 • Prospektering av fossil kol och olja förbjöds.
 • En klimatpolitisk handlingsplan skapades för att nå klimatmålet om nettonoll utsläpp till 2045.
 • Biodrivmedel blev fortsatt skattebefriade.
 • Högre bilbonus till rena elbilar: från 1 april 2021 höjdes bonusen från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
Sänkta skatter och bättre villkor för företag
 • Det totala skattetrycket sänktes. Om Modernaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte stoppat sänkningen av arbetsgivaravgifter tillsammans med Vänsterpartiet hade skattetrycket varit ännu lägre.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter om knappt 20 miljarder kronor för unga gör det billigare för småföretag att växa och enklare för unga att få sitt första jobb.
 • Skatten på företagens investeringar minskades med 7 miljarder kronor.
 • Ett förstärkt avdrag för företag som satsar på forskning och utveckling uppgick till 1,8 miljarder kronor.
 • Skatten för pensionärer sänktes med drygt 13 miljarder kronor 2020–2021.
 • Den ineffektiva värnskatten avskaffades – en skattesänkning om 6 miljarder kronor per år.
 • Möjligheten att använda RUT-avdraget förbättrades, taket höjdes från 50 000 kronor till 75 000 kronor.
 • Flyttskatten togs bort genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffades, vilket sparade skattebetalarna 1,7 miljarder kronor.
 • Hyresförhandlingar blev mer effektiva genom ny lagstiftning och en överenskommelse mellan parterna.
Trygghet, vård och jämställdhet
 • Ökade satsningar på polis, åklagare, domstolar, kriminalvård och tullen. Fler poliser har utbildats och anställts för att nå målet om 10 000 nya polisanställda till 2024.
 • Grundfinansiering till tjej- och kvinnojourerna utökades med 100 miljoner kronor.
 • Långsiktigt och utökat stöd till Nationellt Centrum för kvinnofrid och den nationella stödtelefonen ”Kvinnofridslinjen” på 20 miljoner kronor.
 • Första steget i primärvårdsreformen genomfördes.
 • Arbetet med att skapa en fast läkarkontakt förstärktes med 300 miljoner kronor.
 • Ett äldreomsorgslyft infördes 2020 och ytterligare medel tillfördes 2021 med anöedning av pandemin.
 • LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, justerades så att de som behöver hjälp med andning och sondmatning har rätt till personlig assistans.
 • Beslut om nationella riktlinjer för förlossningsvården - för bättre kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård.
 • Skärpta straff för hedersrelaterade brott.
 • Det blev straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap.
 • Ett verktyg för utreseförbud, för att skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas.
 • Flera reformer som tacklar kriminalitet och otrygghet. Inom ramen för gängsamtalen – som M, KD och L valde att lämna – drev Centerpartiet igenom en trygghetsberedning för att löpande kunna leverera brett förankrade reformer för ett tryggare Sverige.
 • Inom gängsamtalen bidrog Centerpartiet till 34 reformer som förebygger, bekämpar och lagför kriminalitet, bland annat det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning, slopad straffrabatt för grövre brott för unga vuxna, införandet av så kallade kronvittnen, samt en ny möjlighet till vistelseförbud, även efter att ett straff avtjänats, för kriminella i områden där brott utförts.

Ansvar under pandemin

Centerpartiet tog ansvar för att få på plats kraftfulla åtgärder under pandemin, för att bekämpa smittspridningen, stötta vården och omsorgen, och för att värna Sveriges ekonomi.

Ansvar på lokal och regional nivå

Inom regioner och kommuner kämpade Centerpartiet outtröttligt under pandemin. För att ge medarbetare inom vård, skola och omsorg bättre förutsättningar att genomföra sitt arbete, för att bekämpa smittspridning inom offentliga verksamheter och för att stötta lokala jobb och företag.

Ansvar på nationell nivå

Centerpartiet såg tillsammans med regeringen till att regioner, kommuner, myndigheter och företag fick det stöd de behövde, med hjälp av 20 extra ändringsbudgetar.

Sammanlagt betalades det ut 105 miljarder kronor 2020–2021 till kommuner och regioner med anledning av pandemin. Statsbidragen gick till bland annat till mer vårdpersonal, skyddsutrustning och vaccin och vaccinationsprogram.

Ett omfattande stöd gavs dessutom till kultur- och idrottsrörelsen.

Jobb och företag räddades

Centerpartiet var helt avgörande för att regeringen och staten använde sin fulla kraft för att värna jobb och företag.

Nära 100 miljarder kronor slussades ut i form av sänkta arbetsgivaravgifter, omställningsstöd och stöd till de företag och arbetstagare som genom korttidsarbete gick ner i arbetstid.

Försvar, säkerhet och Nato

Att stärka Sveriges försvarsförmåga och bli medlem i Nato är en av våra viktigaste prioriteringar inför nästa mandatperiod.

Ett stärkt totalförsvar

Genom Januariavtalet såg vi till att mer medel kom på plats för försvaret. Efter förhandlingar 2019 ökades anslagen med ytterligare fem miljarder kronor. Som följd kunde Försvarsmakten förstärka sin organisation, med nya regementen och etableringar i bland annat Arvidsjaur, Falun, Kristinehamn, Sollefteå och Östersund.

Försvarsmaktens budget har höjts med 28 miljarder kronor till 2025, och det civila försvaret förstärkts med totalt 4,2 miljarder kronor till samma år. Även andra delar av beredskapen har stärkts, bland annat genom att en ny myndighet för psykologiskt försvar etablerades i Karlstad.

Medlemskap i Nato

Centerpartiet har drivit på för ett svenskt Natomedlemskap sedan 2015, och för att höja de samlade försvarsutgifterna till Nato-målet om 2 procent av BNP. Under kommande mandatperiod måste medlemskapet tas i hamn.

Stöd till Ukraina

Som svar på Rysslands folkrättsvidriga krig mot Ukraina krävde vi blocköverskridande samtal. De resulterade i ytterligare 3 miljarder kronor till det militära och civila försvaret redan 2022, och en överenskommelse om att öka försvarsbudgeten till 2 procent av BNP snarast möjligt. Centerpartiet har stått bakom samtliga beslut att skicka vapen, pengar och humanitärt stöd till Ukraina.

Stöd till svensk självförsörjning

Kriget i Ukraina har gjort insatsvaror och drivmedel dyrare för lantbruket, höjt priset på mat och aktualiserat vikten av att långsiktigt stärka Sveriges livsmedelsförsörjning. Centerpartiet krävde, och vann stöd i riksdagen för, två kraftfulla stödpaket för lantbruket som omfattade sänkt skatt och direkta stöd till branscher om 4,2 miljarder kronor redan 2022.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.