Dags att öka självförsörjningsgraden av livsmedel

Stärk gröna näringarna och öka självförsörjningen

Sverige och Gotland har under en längre tid stegvis tappat sin självförsörjandegrad av Livsmedel. Från att ha varit en stark jordbruksnation och jordbrukslän har försörjningsraden nu sjunkit så lågt som ner på ca 50 % i Sverige. Det medför en rad olika risker och problem. Det ökar vår sårbarhet i en orolig omvärld och utländska livsmedelsprodukters klimat- och miljöeffekter är ofta sämre. När den svenska basen för livsmedelsproduktion sjunker allt mer riskeras även de samlade resurserna för forskning- och utveckling kring jordbrukets produktionsformer, husdjursmedicin samt växt- och livsmedelsförädling att krympa. Attraktionskraften och ungas vilja att gå in i livsmedelsbranschen från jord till bord riskerar också att på sikt minska. Detta måste nu vändas med starkare utvecklingskraft och en positiv framtidstro.

Sverige har ett av världens mest miljövänliga jordbruk och har en djurhänsyn som saknar motstycke i resten av Europa. Genom bland annat Greppa Näringen har man arbetat aktivt med att minska jordbrukets näringsämnesläckage till Östersjön, men måste även fortsatt arbeta uthålligt med det. Även om svenskt jordbruk ligger i framkant återstår att få jordbrukets maskiner fossilfria och att där det går minska jordbrukets övriga klimateffekter. Att finna innovativa och lokala och regionala ekosystemslösningar för att bibehålla och helst öka den biologiska mångfalden i och runt jordbrukslandskapen behöver också fortsätta och intensifieras med ökad fokus på överbryggande ekosystemtjänster. Utöver detta är det oerhört viktigt för Sverige och Gotland att minska sin nuvarande sårbarhet som det innebär med en så låg självförsörjandegrad. Svenskt jordbruk- och livsmedelsförsörjning måste också i högre grad kunna odla och erbjuda svenskproducerade vegetabilier som efterfrågas som alternativa proteinkällor vid sidan om fortsatt hållbar traditionell köttproduktionen. Men då behövs framtidstron och innovationskraften i flera led i livsmedelskedjan!

Vi har allt att vinna på att förena alla dessa behov och gemensamt arbeta för stärkandet av de Gröna Näringarna. Det är dags att öka ansträngningarna för att öka självförsörjandegraden av svenska och gotländska livsmedel. Detta är något som Centerpartiet aktivt kommer verka för.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat på Gotland

2018-03-01

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.