Gabriella bredvid en böljande åker med säd

En röst för gröna näringarnas framtid

Vid senaste statistiken över arealen jordbruksmark i Sverige kunde konstateras att Gotland är ett län som inte har minskat sina jordbruksarealer. Förklaringen till det är mycket enkel. För Gotland är ännu basnäringen från jordbruksmark en mycket viktig ryggrad i vårt läns ekonomi och kommer så förbli under en överskådlig framtid. På samma vis står skogsnäringen i Sverige för ca 15 % av svensk export och skogen på Gotland utgör därför en viktig inkomstkälla för många enskilda markägare och livsmedelsproducenter.

Men just därför att Gröna Näringarna är en så central basnäring för Gotland är det viktigt att gotlänningarna oavsett om man bor i stan eller på landet inser vikten av att nyttja sin röst i riksdagsvalet till ett parti som vill verka för att fortsatt stärka de Gröna Näringarna. För det behövs en röst i den parlamentariska debatten som kan åstadkomma att rätt och tillräckliga satsningar även sker för en fortsatt stark utveckling av dessa näringar.

Vi står inför en situation där självförsörjandegraden i Sverige stegvis minskat och är idag nere på ca 50 %. Vi står inför en verklighet där lönsamheten i svensk livsmedelsproduktion på primärnivå/gårdsnivå inte självklart ökar trots att livsmedelshandeln och livsmedelsförädlingen går bra. Ett av skälen är som bekant att konkurrensen från andra länder med sämre miljö- och djurskyddsregler är hård men också för att resurserna för primärproduktionens fortsatta utveckling inte på längre sikt är tillräckliga.

Vi står samtidigt inför ett läge där Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv behöver åstadkomma en nationell handlingsplan för hur primärproduktionen i alla led tar ett större ansvar för att minska sina klimatutsläpp. Och där skogen som resurs kan utgöra en nyckel till att ställa om från fossila bränslen till gröna bränslen för våra betydande klimatutsläpp från transportsektorn och basindustrin.

Sverige behöver satsa avsevärt mer på en fortsatt innovationskraft inom allt från metoder för hållbar jord- och skogsproduktion, växtförädling för höjda skördar och t.ex. nya grödor så som humanprotein som kan odlas på våra breddgrader samt mer miljövänliga växtskyddsmedel. Allt för att klara av att täcka en betydligt större andel av Sveriges självförsörjningsgrad i framtiden med en växande befolkning i en orolig omvärld. Det behövs en bättre ekonomisk lönsamhet och en tro på Gröna Näringarna som framtidsyrke. För att lyckas med allt detta krävs det att fler unga ska vilja utbilda sig i lant- och skogbruksyrken på alla nivåer.

Det handlar helt krasst om hur vi vill att vårt landskap ser ut i framtiden, vad vi vill ha på vår tallrik och vilket klimatavtryck det ger. Men det handlar lika mycket om Gotlands ekonomi under en överskådlig tid. Det län som är mest rik på jord och skog och som är mest beroende av det för vår ekonomiska försörjning, måste höja sin röst för de Gröna Näringarnas Framtid i Riksdagen.

Gabriella Hammarskjöld

Riksdagskandidat för (C) på Gotland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.