C vill påskynda industrins klimatomställning

Den 4 maj publicerade Hela Gotland en webnyhet om industrins färdplaner för klimatomställning. Där redovisades även Svante Axelsson’s reaktioner på vad han tyckte om färdplanerna (som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige). Axelsson lyfte fram flera viktiga politiska åtgärder för att industrin ska klara sin omställning.

T.ex. vikten av att anta en bioekonomisk strategi om hur skogen och jordbruket kan användas samtidigt som andra miljömål uppnås för att påskynda investeringar i t.ex. bioraffinaderier. Detta är en politik som C drivit aktivt och där partiet upplever ett starkt motstånd från sittande Regering och Mp specifikt som vägrar att ta ansvar i klimatfrågan genom att skapa en mer balanserad skogsvårdspolitik. Det utgör ett hot mot industrins omställningsarbete till gröna bränslen och ändå är Regeringen inte beredd att agera.

Gabriella

Vidare är det vikten av en strategi för infångning och lagring av koldioxid. Här upplever jag på samma vis att Miljödepartementet och Regeringen inte i tillräcklig utsträckning har visat vad politikens roll är för att påskynda detta?

En annan viktig fråga var behovet av att göra tillståndsprocesserna effektivare och snabbare. Det är viktigt att frågan lyfts upp som en ”hämsko” för industrins klimatomställning. Detta har det talats om i säkert snart ett decennium. Och tvärtemot intentionerna har det med sittande Regeringen kommit till att bli ännu krångligare tillståndsprövningar, också för att riktlinjerna till myndigheterna i denna frågan inte är tillräckligt tydliga. Hela tillståndprövningssystemet skulle behöva utredas och göras om. Myndigheternas roll klargöras och renodlas. Centerpartiet är beredd att driva en politik där detta går att få i rätt riktning då det annars hotar industrins klimatarbete och konkurrenskraft.

Vikten av att utveckla industriklivet så att staten kan stötta de stora investeringar som är lönsamma först på lång sikt lyftes också fram. Här får väl Cementas upprop i början av maj om sina ambitioner om att ersätta sina fossila bränslen genom s.k. elektrifiering utgöra ett mycket konkret och aktuellt exempel för Gotland. Men då ter det sig obegripligt, ologiskt och kortsiktigt av den sittande Regeringen helt stick i stäv med de långsiktiga behoven nu inte anser sig vara beredd att skapa en ytterligare elkabel till Gotland. Trots att behovet av mer el kommer kunna bli femdubbelt eller mer. Det är C beredda att ändra på.

Sverige behöver ett Nytt Ledarskap. Tillsammans ställer vi om Gotland och Sverige!

Gabriella Hammarskjöld

Riksdagskandidat (C) som Nr 2 på Riksdagslistan

20180521

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.