Ge hyresrätten rimliga chanser

"Tudelningen skär kors och tvärs genom bostadsmarknaden. Mellan de som redan är etablerade och alla dem som saknar en bostad. Mellan de som kämpar med amorteringar, är högt skuldsatta och dem som haft turen att köpa sin bostad medan priserna var låga. Det finns också stora skillnader mellan de som bor i nyproducerade hyresrätter på nivåer som är jämförbara med som skulle varit en marknadshyra och dem som lyckats få ett förstahandskontrakt i ett lite äldre hus med en låg bruksvärdeshyra.

Det är också tydligt hur stor skillnaden är mellan expansiva städer och orter som inte växer lika snabbt, där marknadsvärdena på bostadsrätter fortsätter stiga på vissa håll, medan det på andra är otänkbart att bygga till en kostnad som är lägre än marknadsvärdet på det färdiga bostadshuset. Andelen nya hyresrätter behöver öka och de kommer behöva byggas i alla delar av landet om bokrisen ska lösas snabbt.

Hyresrätten uppfattas inte som det mest attraktiva alternativet för den som vill bygga och förvalta bostäder. Den får stå tillbaka medan bostadsrätter föredras av byggherrar och när hyresgäster fortsätter berika sig själva genom omvandlingar. Så länge hyresrätten värderas lågt kommer det alltid att finnas drivkrafter att ta ut det reella värdet, antingen genom att upplåta hyresrätten till ockerhyra, eller genom att köpa loss den till underpris.

Ett sätt att göra hyresrätten mer tillgänglig för de som verkligen behöver den är att underlätta för dem som vill äga sin bostad genom förmånligt sparande och lån till unga, genom rörlighet med lägre flyttskatter och ett stegvis nedtrappat ränteavdrag. De som vill och kan äga sin bostad ska inte konkurrera med dem som inte ser något alternativ till att hyra. För de med liten förmögenhet och lägre inkomst behövs en rörlighet som frigör bostäder med låg hyra.

Viktigast för hyresrätten långsiktigt är att öppna för större variationer i hyressättningen. Det är därför vi i Centerpartiet menar att en friare hyressättning med ett fortsatt starkt besittningsskydd är avgörande för en bättre fungerande bostadsmarknad med lägre trösklar.

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna är de som borde ta ansvar för hyresrättens överlevnad. Det är de som kommer överens om hyrorna som ska se till att fastighetsägande blir ett långsiktigt hållbar engagemang där medel kan avsättas, både för renoveringar och tillkomsten av nya hyresrätter. Årsredovisningslagen som kräver direktavskrivningar på nybyggda hyresrätter blir ett oöverstigligt hinder också för allmännyttan, när den inte ges möjligheter att stärka det egna kapitalet genom årliga hyreshöjningar som är i fas med den ekonomiska utvecklingen.

Det behövs ett nytt medlingsinstitut som kan träda in direkt och göra en rimlighetsbedömning när parterna inte kommer överens och det behövs en ordning där det inte hänger på Hyresgästföreningen om det ska bli en hyressättning som motsvarar byggherrens faktiska kostnader. Dagens förhandlingsmodell har inte utvecklats på det sätt många hoppades på när Allmännyttan förlorade sin normerande roll. Presumtionshyror finns bara för att det är omöjligt att få politisk enighet bakom något som är bättre.

Bredare uppställning bakom verkliga reformer är vad alla önskar, därför vore det välkommet med fler öppna dörrar och seriösa samtal, där den som vill minst inte tillåts ange tonen."