Karensdag

Motion till kommunfullmäktige Olofström


Ta bort karensdagen för anställda som utsätts för smitta och drabbats av smitta genom sitt arbete.

Kommunens personal som arbetar inom vårdyrket, där man ofta måste vårda sjuka personer som drabbats av t.ex. smittsam magsjuka, är själva extra utsatta för smitta. Vårdhem drabbas då och då av smitta som även drabbar personalen och leder till sjukskrivning. I dagens läge står vi som arbetsgivare för sjuklönen de 15 första dagarna, förutom den första dagen som arbetstagaren själv får ”betala” genom helt utebliven lön, en så kallad karensdag.

Karensdagens syfte är främst att hålla nere förekomsten av olovliga sjukanmälningar, och att det ganska generösa sjuklönesystemet inte ska bli orimligt kostsamt för arbetsgivare och stat.

I många yrken där du drabbas av skada på arbetet slipper du denna karensdag om du tvingas gå hem p.g.a. denna skada. Det finns även en försäkring, som även gäller kommunens anställda, som slår in om denna arbetsskada eller sjukdom som är relaterad till arbetet, tvingar den anställde att vara hemma mer än 15 dagar. Försäkringen täcker då i efterhand upp även denna karensdag och lönebortfallet i sjuklönen.


För kortare fall av sjukdom orsakad av arbetet, där arbetstagaren inte har någon möjlighet att förhindra skadan, är det rimligt att vi som arbetsgivare går in och åtminstone betalar sjuklön denna karensdag.

Vårt generösa sjuklönesystem ska vi vara rädda om, men redan idag finns det vissa individer som utnyttjar dessa system på ett oönskat sätt. De är oftast få, men skapar problem då man måste begränsa förmåner som annars överutnyttjas av dessa personer.

För att komma fram till en bra lösning utan onödig fördröjning, föreslår jag att man börjar med en testperiod på ett par år och skapar en tidsbegränsad policy, som gäller den mest utsatta gruppen, undersköterskor och andra som jobbar i kommunens vårdyrken. Fungerar systemet kan det permanenteras och t.o.m. kanske utökas med andra smittoutsatta yrkesgrupper, som t.ex. förskolelärare.

Med stöd av detta föreslår jag:

Att kommunen tar fram en tidsbegränsad policy, där sjukskriven personal inom vårdsektorn kompenseras med sjuklön för sin karensdag, om hen smittats på sin arbetsplats. Denna policy utvärderas för att skapa tydliga regler, när den är tillämpbar eller inte. Personal som felaktigt utnyttjar denna förmån, bör förlora rätten till denna förmån.

Kostnaden för denna provperiod kan tas ur fonderade medel.

Kyrkhult 2017-05-29

Andreas Brovall Centerpartiet