Regelverk missgynnar idrottsföreningar på landsbygden!

Den 8 juni lämnade Rolf Jönsson (C) en intressant interpellation till Olofströms kommunfullmäkltige och Patrik Sjöstedt angående Kultur och Fritidsförvaltningens regelverk gällande kostnader och ersättningar för skötsel av fotbollsplaner. Rolf Jönsson anser att dessa missgynnar föreningar på landsbygden och behöver ses över.

 

Vad jag känner till finns det tre olika varianter på skötsel.

  • Alt. 1. Kommunen äger och driver planerna helt och hållet, gör allt, klipper, kritar, sätter planflaggor, dessutom allt underhåll av byggnader och kringytor. Föreningar betalar hyra för plan och utrymmen.
  • Alt. 2. Kommunen äger plan och anläggning men överlåter till föreningen att gör viss skötsel, klippning kritning och städning mot ersättning.
  • Alt. 3. Föreningen äger själv plan och byggnader och står för all skötsel och underhåll av anläggningen kombinerat med köp av vissa tjänster av kommun eller annan. Söker och får bidrag av kommun till material och del av skötselkostnader.

I år har de som äger sin plan grovt missgynnats jämfört med de som använder kommundrivna planer. Kostnaderna för klippningen har ökat dramatiskt och debiteras berörd förening.

När kostnaderna för skötsel och underhåll ökar för drift och underhåll så märks det enbart på de föreningsägda anläggningarna. I detta fall fotbollsplanerna.

Det är ju oftast kommunägt i centralorten och vanligare med föreningsägt utanför.

Lyckas man inte hitta ett mer rättvist och kompenserande system så blir alltså följden att landsbygdsföreningarna missgynnas.

Detta förhållande anser jag vara mycket orättvist och måste ändras!

Mina frågor till Patrik Sjöstedt är:

  • Vad anser du om detta förhållande att egenägda och landsbygdsföreningar missgynnas?
  • Centerpartiet anser att detta måste rättas till, vad tycker du?
  • Vad skulle det kosta Olofströms kommun att ta över en idrottsplats av Gränums IF: storlek? Räcker med ”mellan tummen och pekfingret”.
  • Vad kostar Lilla Holjes IP i drift och underhåll?

För Centerpartiet, Rolf Jönsson