Uttalande vid Kretsårsmöte

Centerpartiet för landsbygdspolitiken framåt

Januariöverenskommelsen från 2019 innebär att Centerpartiet har lyckats med att få regeringen till en inriktning som är gynnsam för landsbygden och lantbruket i synnerhet.

Hösten 2021 lämnade regeringen en proposition grundad på en av punkterna i januariöverenskommelsen från 2019. Innehållet i propositionen är framförhandlad mellan regeringen och Centerpartiet. En proposition som stärker äganderätten för skogen och innebär att avsättningar för naturvårdsändamål skall ske på frivillig grund.

En stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö. Därför kommer äganderätten att stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt.

Då avsättningar för naturvård utförs innebär det full ekonomisk kompensation till brukaren.

Förslagen på hur strandskyddet bör förändras i grunden har nu presenterats. Centerpartiet är överens om utredningsförslaget och vad som står i Januariavtalet och vad Centerpartiet drivit på för under en längre tid, för en mer nyanserad och liberal lagstiftning. Bland annat ska kommuner själva kunna peka ut landsbygdsområden som kan ges väldigt generösa undantag.

Ronneby kommun har i likhet med övriga Blekingekommuner åtskilliga områden som kan omfattas av sådana landsbygdsområden.

Under vissa förutsättningar ska kommuner även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet helt ska upphävas.

Hösten 2021 lämnades förslaget om ny strandskyddslag som en lagrådsremiss. Den nya lagen är tänkt skall träda i kraft 1 juli 2022.

Utöver dessa båda Centerkrav från januariöverenskommelsen som blivit uppfyllda har satsningar skett och utökats till enskild väghållning, Livsmedelsverket uppdragits att införa ursprungsmärkning av kött på restauranger och storkök, miljonsatsningar för att bekämpa granbarkborre, mm. Listan med Centerns landsbygds/lantbrukssatsningar från januariöverenskommelsen kan göras lång.

Till sist gäller det att de forna alliansvännerna ställer sig på landsbygdens sida då lagarna skall behandlas av riksdagen.

Ronneby Centerpartikrets