CIS

ProgWeb - Stärkande av ungdomar på Västra Balkan

Delrepublikerna i det forna Jugoslavien och Albanien har alla drabbats hårt av Balkankonflikterna och de fördjupade etniska motsättningar som konflikterna ledde till. Utbredd nationalism samt utmaningen i att gå från kommunism till demokrati och marknadsekonomi är faktorer som försvårar utvecklingen i länderna. Hela regionen präglas av hög arbetslöshet på mellan 10 och 25 %. Ungdomsarbetslösheten är ännu högre och många människor migrerar från regionen till EU i jakt på jobb och bättre framtidsutsikter.

Politiken i många av länderna präglas av nationalistiska partier som drar nytta av och förstärker de etniska motsättningar som lever kvar sedan 1990-talets konflikter. Utrymmet för progressiva krafter och förändringsaktörer är begränsat. Även i de länder som sett regeringsskiften och har mindre nationalistiskt styre är demokratiska och mänskliga rättigheter ofta bristande. Korruption inom politik och offentliga myndigheter är utbredd inom samtliga länder på västra Balkan och bara Montenegro placerar sig över det globala genomsnittet i Transparency Internationals korruptionsindex. Yttrande- och pressfrihet är garanterade i ländernas författningar, men respekteras inte alltid i praktiken. Alla länder placerar sig lågt i World Press Freedom Index och kritiseras ofta av internationella organisationer för bristande pressfrihet. Kvinnors deltagande och inflytande i politiken och samhället är generellt låg. Kvinnlig representation i parlamenten varierar mellan Kosovo som har högst andel på ca 44 % och Bosnien-Hercegovina som med ca 21 % har lägst andel.

En av de största utmaningarna inför framtiden för länderna på västra Balkan är integrationen i EU. Ett framtida medlemskap är den uttalade ambitionen för både regionens länder och EU. Slovenien och Kroatien har redan klarat kraven för inträde och blev som första länder från det forna Jugoslavien medlemmar 2004 respektive 2013. Montenegro, Serbien, Nordmakedonien och Albanien är officiella kandidatländer, medan Bosnien-Hercegovina och Kosovo är potentiella kandidatländer. CIS arbetar för närvarande i de sex länder som fortfarande står utanför EU.

Vad gör CIS?

Sedan 2016 har CIS arbetat med ett kapacitetsstärkande projekt för unga liberaler, RLPA, på västra Balkan tillsammans med Boris Divkovic Foundation (BDF). Denna stiftelse skapades 2013 av det bosniska partiet Nasa Stranka i samarbete med CIS och med inspiration av den svenska PAO-modellen. Sedan 2019 är även Olof Palmes Internationella Center (OPC) samarbetspartner och projektet inkluderar nu både liberala och socialdemokratiska ungdomar och går under namnet ProgWeb.

Projektets syfte är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i politiken och i samhället. Deltagarna är högst 30 år gamla och medlemmar i liberala och socialdemokratiska partier i Serbien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Albanien och Kosovo. För att främja ett större kvinnligt politiskt inflytande är hälften av deltagarna kvinnor och jämställdhet är ett prioriterat genomgående tema i hela programmet.

ProgWeb består av tre eller fyra moduler där varje modul varar ungefär en vecka och innehåller workshops, föreläsningar och praktiska övningar. Innehållet är inspirerat av PYPA och RLPA. Programmet kommer bl.a. inkludera ideologi, jämställdhet, demokrati, konflikthantering, kommunikation, retorik, policyutveckling, erfarenhetsutbyte, samt kunskap om EU och om hur länder närmar sig ett EU-medlemskap. Deltagarna får även genomföra egna miniprojekt i sina respektive länder för att få praktiska kunskaper i projekthantering, planering, budgetering och rapportering. Genom miniprojekten får deltagarna också samarbeta över partigränserna vilket främjar relationerna mellan de olika progressiva partierna.

För att garantera projektets hållbarhet kommer insatserna även att inkludera en kontinuerlig dialog med deltagarnas moderpartier vad gäller ungdomars rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande. Dessutom kommer deltagarna följas upp och knytas ihop genom alumniaktiviteter för både RLPA- och ProgWeb-deltagare under de kommande åren.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.