Varför finns en myndighetsnämnd i Falu kommun?

Kommunen har tillsyn enligt miljöbalken över många olika slag av egna verksamheter, bland annat skolor, daghem, lokaler för allmänheten, idrottsplatser mm. En nämnd får inte utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 

Till exempel kan den nämnd som utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet inte också ha ett driftsansvar för ett reningsverk eller sopförbränningsanläggning. Fastighetsförvaltning och ansvar för brandsyn är ett annat exempel på oförenliga uppgifter. Detta innebär i praktiken att nämndorganisationen inte är helt fri. Vid sidan av kommunstyrelsen måste det åtminstone finnas någon annan nämnd för myndighetsutövning gentemot kommunen.

I Falun har man valt att ha en organisation med en myndighetsnämnd - Myndighetsnämnden för Miljö- och byggfrågor.

Myndighetsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom områdena miljö och bygg utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policies som kommunfullmäktige har beslutat om.

Nämnden svarar också för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som anges i den gällande kommunala renhållningsförordningen. Nämnden är likställd med byggnadsnämnd vid samråd enligt fastighetsbildningslagen.

Nämnden ska på ett ändamålsenligt sätt leda kommunens tillsynsarbete. För detta tillhandahåller Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden personal och övriga resurser som krävs. Jag vill passa på att uttrycka min uppskattning av förvaltningen och våra tjänstemän som jag tycker gör ett mycket bra jobb.

Tillsynen på olika områden görs både inom den kommunala och privata sektorn. När tillsynen resulterar i någon form av påpekanden och/eller förelägganden händer det att andra delar av den kommunala förvaltningen uppfattar det mycket frustrerande. Ett miljöproblem i en kommunal skola är dock lika viktig att åtgärda som motsvarande problem på en privat arbetsplats.

Jag anser att en bra dialog mellan förvaltningarna är det bästa sättet för att förstå varandra och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat. Det känns väldigt tungt när det går så långt som till förelägganden som drabbar någon del av den kommunala organisationen. Under min tid i Myndighetsnämnden har vi haft två gamla surdegar som inte varit så roliga. Det ena är inomhusklimatet på Sundbornsskolan och det andra är städningen på skolorna.

Beträffande Sundbornskolan hoppas jag att vi kommer till en lösning genom att partierna blir överens om skolstrukturutredningens förslag och att en helt ny skola i Sundborn blir verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

Beslut i städärendet togs 2016 och verkställdes 2020 genom att Myndighetsnämnden ansökte om utdömande av vite för Barn- och Utbildningsnämnden hos Mark-och Miljödomstolen. Domstolen avslog ansökan om utdömande av vite. Domskälet var att det gått för lång tid så själva sakfrågan prövades inte. Nu kan jag tycka att utgången i den rättsliga prövningen ändå var bra.

En reflektion jag gjorde under dragningen av städärendet var när miljöinspektören berättade om hur olika bemött man blir på de olika skolorna. Hon beskrev bland annat skillnad på bemötande mellan kommunens egna respektive de fristående skolorna. Personalen på friskolorna betraktade miljöinspektörerna som samarbetsparter som påpekade eventuella fel och brister och lyckades på relativt kort tid åtgärda dessa medan man på de kommunala skolorna bemöttes med stor skepsis och misstro. Kan påpekas att om man fullgör sitt miljöarbete så hamnar men heller inte i några situationer där man blir föremål för förelägganden.

Korta beslutsvägar verkar vara ett bra sätt att jobba på när det gäller åtgärder som att hålla våra skollokaler rena och friska. Så enkla saker som att torka bänkar varje dag betraktas hos en del som ett problem medan andra löser det på så smidigt sätt som att eleverna själva torkar sina bänkar. Med pragmatism och lösningsorientering kommer man långt.

Under våren har Åke Henriksson varit Centerpartiets tjänstgörande ledamot då jag själv tillhör riskgruppen 70-plus. Något frustrerande men man har ju lärt sig, inte minst beträffande vissa ärenden hos MyN, att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid pennan

Bibbi Westhed, ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden

Bibbi Westhed