En god vårdnära service - en viktig funktion inom Region Dalarna

Jag sitter som vice ordförande i servicenämnden, och tänkte berätta litegrann om uppdraget. Regionservice ansvarar för servicefunktionerna inom Region Dalarna. Leder, utför, utvecklar och effektiviserar servicetjänster såsom kost, lokalvård, logistik, fastighetsdrift , vårdnära service och Fredriksbergstvätten.

Förvaltningen har under våren fått uppdraget att drifta ett beredskapslager för Region Dalarna. Utveckling av detta sker i samverkan med övriga förvaltningar inom regionen.

Förvaltningen har även fått uppdraget att breddinföra VNS (vårdnära service) i hälso- och sjukvården. VNS innebär att servicepersonal utför sysslor på vårdavdelningarna exempelvis måltider, lokalvård, förrådshantering mm. Detta frigör tid för sjukvårdspersonalen som kan ägna sin tid åt det dom är utbildade för nämligen sjukvård och omhändertagande av patienter. Det är en viktigt del i regionens framtida personalförsörjning.

  • Serviceförvaltningen har 450 medarbetare och omsätter 375 mkr.

Vid senaste sammanträdet fattade vi beslut om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan för 2021.

Vi beslutade även att påbörja mätningen av klimatsmarta livsmedel och ta fram målvärden för koldioxidekvavilenter/portion i regionens lunchverksamhet.

  • Verksamheten är kvalitetscertifierad enl. ISO 9001 och Miljö ISO 14001

Vänsterpartiet har lämnat en motion om att minska köttkonsumtionen i regionen med 25% jämfört med idag och att införa en vegetarisk dag/vecka alternativt vegonorm i alla sina verksamheter.

Servicenämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Vår motivering utgår från patientperspektivet där patientens valmöjligheten väger tungt. Vegeratisk kost finns redan idag som valmöjlighet på menyn.

Men viktigaste anledningen till avslaget på motionen är patienternas näringsintag.

Kosten till patienterna på vårdinrättningar behöver vara näringstät och innehålla mycket protein.

För friska personer som äter normalt med mat är det inga problem att få i sig

tillräckligt med protein i en vegetarisk kost. Däremot kan det vara svårare för vår huvudsakliga målgrupp (multisjuka äldre med nedsatt aptit och med tugg och sväljsvårigheter ) att äta de mängder som behövs.

/Agneta Ängsås, vice ordförande i regionservicenämnden

Agneta Ängsås